Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-EU-UEASM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

E1_W04, E1_U05

Wymagania wstępne:

Podstawy studiów europejskich oraz nauki o stosunkach międzynarodowych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębiona analiza problematyki obecności Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej w aspekcie teoretycznym oraz praktyki działań politycznych. Studenci zapoznani zostaną z możliwymi teoretycznymi ujęciami ról Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej. Podjęta zostanie analiza mechanizmów prowadzenia: WPZiB, Wspólnej Polityki Handlowej, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz relacji bilateralnych z parterami zewnętrznymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem pozycji, miejsca oraz ról, pełnionych przez Europę we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Podjęte zostaną kwestie polityczne, kulturowe oraz ekonomiczne, odnoszące się do aktywności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Dokonana zostanie analiza miejsca i znaczenia Europy we współczesnym świecie z perspektywy głównych nurtów i teorii integracji europejskiej oraz stosunków międzynarodowych.

Student powinien potrafić wskazać na specyfikę, problemy (zarówno teoretyczne jak i praktyczne), jakie wiążą się z obecnością Europy w stosunkach międzynarodowych.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Barburska O., Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska

w stosunkach międzynarodowych jako soft power, "Rocznik Integracji Europejskiej" nr 10 2016, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-21.pdf.

Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014.

Skolimowska A., Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015.

Skolimowska A., Tożsamość aktora normatywnego a strategie obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 10(46) 2018, https://www.academia.edu/58272310/Tożsamość_aktora_normatywnego_a_strategie_obecności_Unii_Europejskiej_w_stosunkach_międzynarodowych.

Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Oxford 2007.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Aggestam L., Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy, “ARENA Working Papers WP” 1999 nr 8, www.arena.uio.no.

Anielski J., Pojęcie mocarstw w stosunkach międzynarodowych, w: A. Bodnar, W. Szczepański (red.), Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, Warszawa 1983.

Bieleń S., Nowe role mocarstw, Warszawa 1996. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, Warszawa 2002.

Drożdż M., Unia Europejska- aspekty mocarstwowości, www.eurolimes.ae.krakow.pl/files/el1(2)2003/md_limes1(2).pdf, (20.04.2008).

Skolimowska A., The concept of the EU as a civilian power, „Contemporary European Studies”, Special Issue 2009, s. 132-138.

Zięba R., Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

Student potrafi dokonać charakterystyki miejsca Unii Europejskiej we współczesnym ładzie międzynawowym w wymiarze politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturalnym. Ma uporządkowaną wiedzę na temat możliwych ról Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej. Potrafi wskazać kierunki zewnętrznej aktywności Unii Europejskiej i jej potencjał w stosunkach międzynarodowych.

Umiejętności:

Student ma zdolność zastosowania zdobytej wiedzy, potrafi analizować i oceniać treści dotyczące różnorodnych ról pełnionych przez Unię Europejską w stosunkach międzynarodowych, zna i rozumie złożone procesy zachodzące na scenie globalnej. Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do analizowania i interpretacji dokumentów politycznych i prawnych, jak również konkretnych procesów i zjawisk kulturowych, ekonomicznych i społeczno-politycznych występujących w Europie.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt E1_W04:

- na ocenę bardzo dobrą – student definiuje samodzielnie wszystkie pojęcia odnoszące się do problematyki obecności Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak również w odniesieniu do praktyki działań politycznych; prawidłowo objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu problematyki polityki zewnętrznej Unii Europejskiej i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich;​ prawidłowo wymienia i charakteryzuje wszystkie teorie odnoszące się do zagadnienia ról Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej dokonując analizy na wybranych przykładach.​

- na ocenę dobrą – student definiuje większość pojęć odnoszących się do problematyki obecności Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak również w odniesieniu do praktyki działań politycznych; prawidłowo objaśnia większość terminów z zakresu problematyki polityki zewnętrznej Unii Europejskiej i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich;​ prawidłowo wymienia i charakteryzuje większość teorii odnoszących się do zagadnienia ról Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej dokonując analizy na wybranych przykładach.​

- na ocenę dostateczną – student definiuje niektóre pojęcia odnoszące się do problematyki obecności Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak również w odniesieniu do praktyki działań politycznych; objaśnia niektóre terminy z przedmiotowej problematyki dokonując analizy na wybranych przykładach.

Efekt E1_W04:

- na ocenę bardzo dobrą student potrafi samodzielnie dokonać analizy aktywności Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej z zastosowaniem aparatu teoretycznego;

- na ocenę dobrą student potrafi dokonać analizy aktywności Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej poprawnie stosując aparat teoretyczny;

- na ocenę dostateczną student dokonuje analizy aktywności Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej z pomocą wykładowcy;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Jasińska
Prowadzący grup: Karolina Jasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skolimowska
Prowadzący grup: Anna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- udział w wykładzie – 30 g.

- przygotowanie do egzaminu – 30 g.

Liczba ECTS 60 g.: 30 = 2 pkt


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębiona analiza problematyki obecności Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej w aspekcie teoretycznym oraz praktyki działań politycznych. Studenci zapoznani zostaną z możliwymi teoretycznymi ujęciami ról Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej. Podjęta zostanie analiza mechanizmów prowadzenia: WPZiB, Wspólnej Polityki Handlowej, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz relacji bilateralnych z parterami zewnętrznymi.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zajęcia podzielone będą na następujące sekcje tematyczne:

1. Zajęcia wprowadzające do problematyki uczestników stosunków międzynarodowych.

2. Historia pojęcia „Europa” oraz analiza geopolitycznych uwarunkowań projektu europejskiego: potencjał ekonomiczny, polityczny oraz kulturowy Europy w stosunkach międzynarodowych.

3.Teoretyczne ujęcia pozycji Europy w świcie: civilian power, normative power i soft power i imperium neośredniowieczne (1).

5. Miejsce Unii Europejskiej we współczesnym ładzie międzynarodowym po Traktacie z Lizbony.

6. Charakter instytucji integracji europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej (1).

7. Charakter instytucji integracji europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej (2).

8. Kierunki zewnętrznej aktywności Unii Europejskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych - Europejska Polityk Sąsiedztwa.

9.Relacje Unii Europejskiej z państwami Bałkanów Zachodnich.

10. UE w stosunkach z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych: Federacja Rosyjska.

11. Relacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

12. Stosunki Unii Europejskiej i państw grupy Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

13. Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową.

14. Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej.

15. Zakończenie: Unia Europejska: specyficzny przykład stosunków międzynarodowych czy nietypowy aktor stosunków międzynarodowych?

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Barburska O., Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska

w stosunkach międzynarodowych jako soft power, "Rocznik Integracji Europejskiej" nr 10 2016, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-21.pdf.

Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014.

Skolimowska A., Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015.

Skolimowska A., Tożsamość aktora normatywnego a strategie obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 10(46) 2018, https://www.academia.edu/58272310/Tożsamość_aktora_normatywnego_a_strategie_obecności_Unii_Europejskiej_w_stosunkach_międzynarodowych.

Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Oxford 2007.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Skolimowska A., Perceptions of the European Union’s Identity in International Relations, Routledge Londyn 2019.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Aggestam L., Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy, “ARENA Working Papers WP” 1999 nr 8, www.arena.uio.no.

Anielski J., Pojęcie mocarstw w stosunkach międzynarodowych, w: A. Bodnar, W. Szczepański (red.), Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, Warszawa 1983.

Bieleń S., Nowe role mocarstw, Warszawa 1996. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, Warszawa 2002.

Drożdż M., Unia Europejska- aspekty mocarstwowości, www.eurolimes.ae.krakow.pl/files/el1(2)2003/md_limes1(2).pdf, (20.04.2008).

Skolimowska A., The concept of the EU as a civilian power, „Contemporary European Studies”, Special Issue 2009, s. 132-138.

Zięba R., Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skolimowska
Prowadzący grup: Anna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- udział w wykładzie – 30 g.

- przygotowanie do egzaminu – 30 g.

Liczba ECTS 60 g.: 30 = 2 pkt


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębiona analiza problematyki obecności Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej w aspekcie teoretycznym oraz praktyki działań politycznych. Studenci zapoznani zostaną z możliwymi teoretycznymi ujęciami ról Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej. Podjęta zostanie analiza mechanizmów prowadzenia: WPZiB, Wspólnej Polityki Handlowej, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz relacji bilateralnych z parterami zewnętrznymi.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zajęcia podzielone będą na następujące sekcje tematyczne:

1. Zajęcia wprowadzające do problematyki uczestników stosunków międzynarodowych.

2. Historia pojęcia „Europa” oraz analiza geopolitycznych uwarunkowań projektu europejskiego: potencjał ekonomiczny, polityczny oraz kulturowy Europy w stosunkach międzynarodowych.

3.Teoretyczne ujęcia pozycji Europy w świcie: civilian power, normative power i soft power i imperium neośredniowieczne (1).

5. Miejsce Unii Europejskiej we współczesnym ładzie międzynarodowym po Traktacie z Lizbony.

6. Charakter instytucji integracji europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej (1).

7. Charakter instytucji integracji europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej (2).

8. Kierunki zewnętrznej aktywności Unii Europejskiej we współczesnych stosunkach międzynarodowych - Europejska Polityk Sąsiedztwa.

9.Relacje Unii Europejskiej z państwami Bałkanów Zachodnich.

10. UE w stosunkach z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych: Federacja Rosyjska.

11. Relacje Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

12. Stosunki Unii Europejskiej i państw grupy Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

13. Relacje Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową.

14. Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej.

15. Zakończenie: Unia Europejska: specyficzny przykład stosunków międzynarodowych czy nietypowy aktor stosunków międzynarodowych?

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

Barburska O., Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska

w stosunkach międzynarodowych jako soft power, "Rocznik Integracji Europejskiej" nr 10 2016, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-21.pdf.

Skolimowska A., Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2014.

Skolimowska A., Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa 2015.

Skolimowska A., Tożsamość aktora normatywnego a strategie obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 10(46) 2018, https://www.academia.edu/58272310/Tożsamość_aktora_normatywnego_a_strategie_obecności_Unii_Europejskiej_w_stosunkach_międzynarodowych.

Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, Oxford 2007.

Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Skolimowska A., Perceptions of the European Union’s Identity in International Relations, Routledge Londyn 2019.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Aggestam L., Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy, “ARENA Working Papers WP” 1999 nr 8, www.arena.uio.no.

Anielski J., Pojęcie mocarstw w stosunkach międzynarodowych, w: A. Bodnar, W. Szczepański (red.), Stosunki międzynarodowe. Problemy badań i teorii, Warszawa 1983.

Bieleń S., Nowe role mocarstw, Warszawa 1996. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych, Warszawa 2002.

Drożdż M., Unia Europejska- aspekty mocarstwowości, www.eurolimes.ae.krakow.pl/files/el1(2)2003/md_limes1(2).pdf, (20.04.2008).

Skolimowska A., The concept of the EU as a civilian power, „Contemporary European Studies”, Special Issue 2009, s. 132-138.

Zięba R., Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skolimowska
Prowadzący grup: Anna Skolimowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)