Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-EU-PWE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska w Europie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:


EK 1 – student zna podstawową terminologię politologiczną z zakresu teorii geopolityki i europeistyki


EK 2 – student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień politologicznych i procesów zachodzących w państwach Europy Środkowo-Wschodniej


EK 3 – student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji dotyczącej procesów transformacyjnych po 1989 roku w Polsce i państwach sąsiednich
UMIEJĘTNOŚCI:


EK 4 – student potrafi analizować, streszczać i prezentować teksty politologiczne z zakresu procesów transformacyjnych i europeizacji naszego regionu


EK 5 – student potrafi wyciągać wnioski z prezentowanych tekstów pokazujące procesy polityczne oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne wydarzenia


EK 6 – student znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu procesów transformacyjnych
KOMPETENCJE:


EK 7 – student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu procesów transformacyjnych i europeizacyjnych


EK 8 – student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, przygotowując prezentacje, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Skrócony opis:

Celem ogólnym zajęć jest dostarczenie wiedzy oraz narzędzi umożliwiających rozumienie uwarunkowań obecności Polski w Europie oraz wynikającej stąd polityki europejskiej Polski.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Położenie geograficzne Polski oraz historyczne uwarunkowania polskiej obecności gospodarczej, polityczno-społecznej i kulturalnej w Europie, główne kierunki polityki zagranicznej.

2. Struktura społeczno-gospodarcza. Ludność i zasoby pracy na tle europejskim oraz przemiany struktury gospodarczej (rolnictwo, przemysł, usługi).

3. System społeczno-polityczny. Koncepcje zmiany systemowej w polskiej myśli politycznej lat 80. Przemiany roku 89 i ich społeczno-polityczne konsekwencje. Droga do Konstytucji 1997. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Partie i system partyjny. System wyborczy.

4. Polityka zagraniczna Polska w latach 1989 – 2004. Nawiązanie nowych relacji z najbliższymi sąsiadami, próba budowania regionalnej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Proces integracji z Sojuszem Północno-Atlantyckim i Unią Europejską.

5. Koncepcje polskiej obecności na arenie międzynarodowej po wejściu do UE i NATO. Miejsce Polski w Europie Środkowej, próba promocji polityki wschodniej w ramach UE. Koncepcja lokalnego lidera v. współpraca z głównymi stolicami europejskimi.

6. Relacje Polski z wschodnimi sąsiadami. Stosunki dwustronne z Rosją, a miejsce i znaczenie państw uczestniczących w programie Partnerstwa Wschodniego.

7. Miejsce Polski na europejskiej mapie wymiany handlowej. Czy Polska ma być państwem peryferyjnym, czy też znajdzie swoją niszę w globalnej gospodarce?

Literatura:

PODSTAWOWA:

Antoszewski A., System polityczny RP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,

Fierla I. (red.), Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011,

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Friszke A., Okrągły stół. Geneza i przebieg, w: P. Machcewicz (red.), Polska 1986-1989: koniec systemu, t.1, ISP PAN/Trio, Warszawa 2002,

Rotfeld A.D., Polska w niepewnym świecie, PISM, Warszawa 2006,

Żurawski vel Grajewski P., Geopolityka – siła – wola. Rzeczypospolitej zmaganie z losem, OMP, Kraków 2010.

Kloczkowski J., T. Żukowski (red.), Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, Kancelaria Prezydenta RP i OMP, Warszawa-Kraków 2010.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Zenderowski R. (red.), Europa Środkowa: wspólnota, czy zbiorowość?, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004.

Kloczkowski J. (red.), Polska w grze międzynarodowej, OMP, Kraków 2010.

Kołatek R., Sukces bez strategii na przyszłość. Próba oceny pięciu lat obecności Polski w Unii Europejskiej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 6(52)/2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

PEK_W01 student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące transformacji ustrojowej w Polsce

PEK_W02 student opisuje główne uwarunkowania wew. i zew. stanowiące o znaczeniu Polski w Europie

PEK_W03 student rozróżnia główne koncepcje polityczne odnoszące się do miejsca i roli Polski w Europie

UMIEJĘTNOŚCI:

PEK_U01 student analizuje i streszcza teksty politologiczne poświęcone problematyce przedmiotu

PEK_U02 student znajduje i wykorzystuje źródła informacji z zakresu przedmiotowego

KOMPETENCJE:

PEK_K01 student projektuje realizację zadań indywidualnych i grupowych

ECTS: 3,5, w tym:

- godziny kontaktowe: 30

- zapoznanie z literaturą przedmiotu: 45

- praca indywidualna i w zespołach: 10

- przygotowanie do zaliczenia: 20

Ogółem: 105 godzin

lub

ECTS: 4, w tym:

- godziny kontaktowe: 30

- zapoznanie z literaturą przedmiotu: 45

- praca indywidualna i w zespołach: 20

- przygotowanie do zaliczenia: 25

Ogółem: 120 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Ocena aktywności indywidualnej i zespołowej.

Test podsumowujący.

Szczegółowe zasady dot. punktacji ustalane są na pierwszych zajęciach dla danego cyklu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bajda, Andrzej Rudowski
Prowadzący grup: Piotr Bajda, Andrzej Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)