Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-EU-UE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a279aceb913244e208700e853d569ce2f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2a6c07ba-6245-473c-a11d-a9fedfbda489&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Skrócony opis:

Unia Europejska stała się ważnym i globalnym graczem na arenie międzynarodowej. Przedmiotem zajęć jest pogłębiona analiza Unii Europejskiej jako aktywnego uczestnika stosunków międzynarodowych. Celem jest ukazanie mechanizmów prowadzenia polityki, atrybutów UE oraz odgrywanych ról w sferze ekonomicznej, politycznej i w dziedzinie bezpieczeństwa.

Wymagania wstępne: podstawy stosunków międzynarodowych

Zajęcia w trybie zdalnym, asynchroniczne, prowadzone poprzez usługę Microsoft Teams.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Analiza roli Unii Europejskiej w systemie stosunków międzynarodowych

2. Uczestnicy współczesnych stosunków międzynarodowych. Miejsce Unii Europejskiej we współczesnym ładzie międzynarodowym.

3. Międzynarodowe role UE: mocarstwo niewojskowe, potęga normatywna.

4. Kierunki zewnętrznej aktywności Unii Europejskiej i potencjał UE we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

5. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.

6. Polityka handlowa jako narzędzie polityki zewnętrznej UE.

7. Polityka UE na rzecz rozwoju.

8. UE w stosunkach międzyregionalnych: Ameryka Łacińska, ASEM, AKP.

9. Relacje UE - Federacja Rosyjska.

10. Relacje UE - USA.

11. Polityka sąsiedztwa.

12. Polityka rozszerzenia.

13. UE na forum organizacji międzynarodowych.

14. Unia Europejska: specyficzny przykład stosunków międzynarodowych czy nietypowy aktor stosunków międzynarodowych?

Literatura:

1. Bieleń S., Nowe role mocarstw, Warszawa 1996.

2. Ciamaga L., Latoszek E., Unia Europejska – podręcznik akademicki, Warszawa 2000.

3. Milczarek D., Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych. Wybrane aspekty teoretyczne, Warszawa 2003.

4. Milczarek D., Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005.

5. Moczulski L., Geopolityka potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.

6. Pietraś Z. J., Pojęcie i klasyfikacja ról międzynarodowych, Lublin 1989

7. Zajączkowski J., Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. Wymiar polityczny, Warszawa 2006.

8. Zięba R., Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Scholar 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

Student potrafi ocenić miejsce Unii Europejskiej we współczesnym ładzie międzynawowym. Ma uporządkowaną wiedzę na temat możliwych ról Unii Europejskiej. Potrafi wskazać kierunki zewnętrznej aktywności Unii Europejskiej i jej potencjał w stosunkach międzynarodowych.

Umiejętności:

Student ma zdolność zastosowania zdobytej wiedzy, potrafi analizować i oceniać treści dotyczące różnorodnych ról pełnionych przez Unię Europejską w stosunkach międzynarodowych, zna i rozumie złożone procesy zachodzące na scenie globalnej.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie – 30 g

- przygotowanie się do wykładu (odniesienie wiedzy teoretycznej do aktualnej sytuacji międzynarodowej) – 10 g.

- przygotowanie do egzaminu – 20 g.

Liczba ECTS 60 g.: 30 = 2 pkt

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- obecność – dopuszczalne max. 2 nieusprawiedliwione nieobecności

- test końcowy (max. 50 pkt)

Skala punktacji:

25-29 3,0

30-34 3,5

35-39 4,0

40-44 4,5

45-50 5,0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)