Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-OG-PO-MP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing polityczny
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W06, K_W14


K_U04, K_U07


K_K02, K_K05

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu praktyczne przedstawienie studentom teorii marketingu politycznego, zasad budowania strategii wyborczej, technik kreowanie wizerunku i komunikowania politycznego.

Pełny opis:

Wstęp do marketingu politycznego

Marketing polityczny w Europie i USA

Kampanie wyborcze i kampanie polityczne

Systemy polityczny i system wyborczy

Wyborcy i zachowania wyborcze

Strategia w kampanii wyborczej

Analiza środowiska politycznego

Budowanie wierunku partii politycznej, liderów i kandydatów

Komunikacja w kampanii wyborczej

Kampania bezpośrednia

Negatywne kampanie wyborcze

Marketing Polityczny w Internecie

Literatura:

1. Marek Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych USA i w Polsce, PWN, Warszawa 2002

2. Robert Wiszniowski, Marketing wyborczy, PWN, Warszawa 2000.

3. Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk 2005.

4. Sergiusz Trzeciak, Marketing polityczny w Internecie, Muza SA, Warszawa 2010.

5. B. Dobek‐Ostrowska (red.), Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

6. Bogusława Dobek-¬‐Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, PWN, Warszawa 2012.

7. Sylwia Wilkos, Witold Ferenc, Kampania Wyborcza, Strategia, Taktyka, Komunikacja, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.

8. Andrzej W. Jabłoński i Leszek Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Literatura dodatkowa:

B. Ociepka (red.), Kształtowanie wizerunku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

A. R. Faucheux, Winning elections: Political Campaing Management. Strategy & Tactics, M. Evans and Company, New York 2003.

R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

K. Skarżyńska (red.), Psychologia polityczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.

M. Karwat, Teoria prowokacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - ma wiedzę na temat podstaw marketingu politycznego oraz jego relacji z narzędziami komunikowania politycznego

EK 2 - zna zastosowanie marketingu politycznego w kampaniach politycznych i wyborczych w Polsce i na świecie

Umiejętności:

EK 3 - potrafi wymienić czynniki decydujące o skutecznym zastosowaniu marketingu politycznego w środowisku kampanii politycznych

EK 4 - potrafi analizować zjawiska w politycznej sferze życia i jej otoczeniu

EK 5 - potrafi analizować i oceniać działania marketingowe a także ich potencjalny wpływ na wyborcę.

Kompetencje społeczne:

EK 6 - jest przygotowany do uczestnictwa do budowania różnych form aktywności obywatelskiej

EK 7 - potrafi przyjmować rożne role w grupie dzięki zaangażowaniu w projekty grupowe

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe. Studenci mają obowiązek czytać zadawane im na każde zajęcia teksty. Nieprzygotowanie oznacza konieczność umówienia się z prowadzącym na dyżur. Brak odpracowania nieprzygotowania skutkuje niezaliczeniem przedmiotu. Studenci piszą kolokwium końcowe oraz przestawiają projekt kampanii w podwarszawskich miastach.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjIxMDM2OGUtMzJhZi00NDlkLTg1NmItYzM4ZGQyNGYwMTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2216fd8ee9-018d-4718-8543-6bf0d6ff67b7%22%7d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Wojtas-Jarentowska
Prowadzący grup: Kinga Wojtas-Jarentowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)