Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia i migracje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-DIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia i migracje
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W05, P2_W07,

P2_U01, P2_U06,

P2_K03

Skrócony opis:

„Demografia i migracje” składa się z trzech części części. Pierwsza zajmuje się uwarunkowaniami procesów demograficznych. Część druga analizuje teorie migracji i ich przyczyny. Celem jej jest określenie różnic w rozwoju demograficznym teraźniejszym i przyszłym między kontynentami znajdującymi się obecnie na różnym etapie przejście demograficznego (szczególnie chodzi o Europę, Afrykę i Azję). Część trzecia natomiast poświęcona jest wyzwaniom politycznych, społecznych i etycznych, które generowane są przez różnice w rozwoju demograficznym i społecznym w/w kontynentów i związane z tym ruchy migracyjne.

Pełny opis:

Demografia

1. Uwarunkowania procesów demograficznych

2. Koncepcja przejścia demograficznego

3. Przejście demograficzne w krajach rozwiniętych

4. Przejście demograficzne w krajach rozwijających się

Migracje

5. Zarys teorii migracji

6. Migracje w różnych fazach przejścia demograficznego

7. Kraje generujące migracje

8. Kraje przyjmujące

Współczesne wyzwania procesów demograficznych i migracyjnych

9. Wyzwania polityczne

10. Wyzwania społeczne

11. Wyzwania etyczne

Literatura:

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, wyd. 2, Instytut Politologii UKSW, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007.

Balicki J., Zjednoczona prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, T. XVI (2019), No 4, s. 63-83.

Balicki J., Kryzys migracyjny. Gdzie pomagać: na miejscu czy w Europie?, Uwarunkowania ideologiczne polskiej polityki wobec uchodźców, w: MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania, Biblioteka Konferencji Krakowskich, t.1., Kraków 2018, s.34-50, https://www.konferencjekrakowskie.pl/images/wydawnictwa/Malopolska---globalne-wyzwania-www.pdf.

Balicki J., Unia Europejska w prawicowym dyskursie w Polsce w świetle „europejskiego testamentu” Jana Pawła II, w: B.Rydliński, Sł. Sowiński, R. Zenderowski, Wolność. Wieczne wyzwanie, Wyd. Naukowe UKSW, Fundacja K. Adenauera, Warszawa 2018, s. 693-716.

Balicki J., Współczesny kryzys migracyjny. Wyzwania dla Kościoła, „Teologia i moralność. Migracja wyzwaniem dla teologii Kościoła”, UAM, A. Pryba (red.) Poznań 2017, vol. 12, nr 1 (21), s. 9-28.

Bartolo P., Tilotta L., Lekarz z Lampedusy. Opowieść o cierpieniu i nadziei, Jedność, Kielce 2017.

Bartoszewicz M.G., Festung Europa, Ośrodek Myśli Politycznej

Kraków 2018, s.184-185.

Bobako M., Islamofobia jako technologia władzy. Studium z antropologii politycznej, Universitas, Kraków 2017.

Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego, red. K. Cebul, R. Zenderowski, Wyd. CeDeWe, Warszawa 2020.

Salem Dalzar Nashwan, Imigranci z Bliskiego Wschodu w Polityce Unii Europejskiej, Wydz. Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UE, Warszawa 2018.

Smith S., The Scramble for Europe. Young Africa on its Way to the Old Continent, Polity Press, Cambridge 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P2_W05 - Ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach z perspektywy procesów politycznych. Rozumie mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany.

P2_W07 - Posiada pogłębioną wiedzę o roli człowieka w społeczeństwie, zna uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym

P2_U01 - Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i oceniania zjawisk z zakresu życia publicznego.

P2_U06 - Potrafi zastosować odpowiedni system norm (prawnych, etycznych, zawodowych) przy rozwiązywaniu konkretnych problemów w rzeczywistości politycznej.

P2_K03 - Charakteryzuje się odpowiedzialnym podejściem do proponowanych i podejmowanych zadań. Potrafi przewidzieć i uwzględnić wielokierunkowe skutki swojego działania.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny zajęć „Demografia i migracje”, które mają charakter konwersatorium, będzie przygotowanie się na każde zajęcia z zadanego materiału do dyskusji oraz na końcu semestru praca pisemna na zadany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)