Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Diplomatic and consular ethics

General data

Course ID: WSE-PO-EDK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Diplomatic and consular ethics
Name in Polish: Etyka dyplomatyczna i konsularna
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
(in Polish) Zajęcia specjalizacyjne Politologia I st
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do problematyki wykonywania funkcji dyplomaty i konsula w aspekcie etyczno-moralnym. Analizuje się etykę zawodową dyplomatów, szczególnie podkreśla się ich działania nieetyczne w dziedzinie prowadzonych przez nich negocjacji (kłamstwa), działań korupcyjnych, nieetycznego pozyskiwania informacji, a także nielojalności dyplomatów wobec państwa. Rozważa się kwestię dylematów etycznych służb dyplomatycznych Zwraca się też uwagę na kwestię potrzeby kodeksu etyki zawodowej służb dyplomatyczno-konsularnych.

Full description: (in Polish)

• ABC etyki zawodowej jako filozofii dobrego działania

• Natura misji dyplomatyczno-konsularnej: podstawowe pojęcia

• Funkcje zawodowej służby dyplomatycznej i konsularnej

• Dzieje dyplomacji: działania etyczne, nietyczne, pozaetyczne

• Etyka zawodowa służby dyplomatyczno-konsularnej: zawód dyplomaty

• Służba dyplomatyczna i konsularna w warunkach wojny – dylematy etyczno-moralne

• Etyka dyplomacji tradycyjnej i nowoczesnej

• Etyka dyplomacji elektronicznej w epoce globalizacji (WikiLeaks)

• Etyka negocjacji w służbie dyplomatycznej i konsularnej

• Dyplomaci jako kłamcy profesjonalni? (wg prof. W. Chudego)

• Szpiegostwo a dyplomacja: aspekt etyczno-moralny

• Działania korupcyjne w służbie dyplomatyczno-konsularnej

• Lojalność ambasadorów i konsulów wobec państwa

• Dylematy etyczne służb dyplomatyczno-konsularnych

• Kodeks etyczny zawodowych służb dyplomatyczno- konsularnych

• Podsumowanie

Bibliography: (in Polish)

1. B. Ociepka (red.), Historia w dyplomacji publicznej, Warszawa 2015

2. B. Winid, Od triumfu niepodległości do katastrofy Jałty. Stosunki polsko-amerykańskie 1917–1945 [w:] Okiem stratega i dyplomaty. Stosunki polsko-amerykańskie po 1918 roku, Warszawa 2019

3. F. de Callieres, Sztuka dyplomacji, Warszawa 1929

4. Francois de Callieres, Sztuka dyplomacji, Warszawa 1929

5. G. Labuda, W. Michowicz (red.), Historia dyplomacji polskiej X-XX w., Warszawa 2002

6. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996

7. I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2015

8. J. Czaputowicz, Etyka w służbie publicznej, [w:] Etyka w służbie publicznej, Warszawa 2012

9. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2008

10. J. Wiatr, Etyka dyplomacji, [w:] Etyka dyplomacji. Wykłady Publiczne w Polskim Instrytucie Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2002

11. K. Kozłowski, Prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej – przyczynek do rozważań w świetle standardu międzynarodowego, „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, 2018 (9), s. 143-162

12. Krzeczunowicz, Wprowadzenie do praktyki dyplomatycznej, Częstochowa 2005

13. M. Łakota, M. Micker, Instrumentarium przyszłego dyplomaty, Londyn 2016

14. M. Pernal, Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej, Warszawa 2013

15. M. Sikora-Gaca, W kręgu teorii dyplomacji. Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa, [w:] M. Gorka (red.), Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, Koszalin 2013

16. M. Sulek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego: Podręcznik akademicki, Warszawa 2001

17. R. Frelek, Dzieje dyplomacji. Zarys stosunków międzynarodowych, Toruń 2006

18. W. Chudy, Kłamcy profesjonalni? Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu etyki, Tychy 2004

19. Z. Czeczot-Gawrak (red.), Przed Wrześniem i po Wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplomatów II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998

20. Żebrowski, Przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne podczas konfliktu zbrojnego, Warszawa 1999

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza: student ma podstawowe informacje o etyce dyplomatycznej i konsularnej,

Umiejętności: student potrafi rozróżnić postępowanie etyczne i nieetyczne dyplomaty,

Kompetencje społeczne: student potrafi zachowywać się właściwie w środowisku dyplomatycznym

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie czterech elementów:

1. Przygotowanie i aktywna (w różnych formach) praca na zajęciach.

2. Każdy ze studentów musi przygotować i przedstawić prezentację (w zespole 2-3 osobowym) dotyczącą służby dyplomatycznej wybranego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem etyczno-moralnego wymiaru jej działalności.

3. Student przygotowuje esej, w którym przedstawia, w odniesieniu do problemów omawianych na zajęciach, własny punkt widzenia na nowe wyzwania etyczno-moralne w służbie dyplomatycznej i konsularnej.

Długość tekstu: 4000-6000 znaków ze spacjami.

4. Frekwencja na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Dominik Tylka
Group instructors: Dominik Tylka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Dominik Tylka
Group instructors: Dominik Tylka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Dominik Tylka
Group instructors: Dominik Tylka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)