Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Political ethics

General data

Course ID: WSE-PO-EP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Political ethics
Name in Polish: Etyka polityczna
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8f0a40b8e79445cfb3c90171c3a8d73e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2f454045-a9b5-4fc1-90d2-59c21a099283&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W10, P2_U01, P2_U05

Preliminary Requirements:

(in Polish) Ogólna wiedza z I stopnia studiów.

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: Podstawowy dla II stopnia studiów.

Zasadniczym celem wykładu jest uzupełnienie wiedzy z etyki oraz jej aplikacja do analizy wybranych obszarów życia politycznego.

Full description: (in Polish)

Zasadniczym celem zajęć jest uzupełnienie wiedzy z etyki oraz jej aplikacja do analizy wybranych obszarów życia politycznego.

Ten zasadniczy cel realizowany jest na wykładzie w trzech głównych częściach/krokach.

Po pierwsze, na pierwszych kilku spotkaniach wykład systematyzuje wiedzę studentów na temat specyfiki etyki jako nauki o moralności, która posiada własny przedmiot badań, metodologię, różne ujęcia teoretyczne oraz różne tradycje ideowe.

W drugiej części, wykład poświęcony jest prezentacji koncepcji etyki politycznej jako etyki politycznych zachowań (i związanych z tym cnót) oraz etyki instytucji.

Trzecia, najbardziej obszerna część wykładu poświęcona jest etycznej analizie wybranych zagadnień wewnętrznego oraz międzynarodowego życia politycznego, w których ujawniają się liczne pytania i dylematy o charakterze moralnym.

Bibliography: (in Polish)

I. Lista lektur obowiązkowych (jedna do wyboru obowiązkowo do przeczytania w całości):

- P. Świercz (red.), Etyka polityczna, Kraków 2021, (etyka_polityczna_pl_net.pdf (ignatianum.edu.pl) .

- P. Mazurkiewicz , Przemoc w polityce, Wrocław 2006.

- S. Sowiński (red.), Etyka życia publicznego, Warszawa 2012 .

- M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, tł. A. Kopacki, B. Debel, Kraków 1998.

II. Literatura do wykładu:

- B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994.

- S. Sowiński, (red.), Etyka życia publicznego, Warszawa 2012.

- S. Sowiński. Przywództwo polityczne jako odpowiedzialność. Kilka uwag w perspektywie społeczno - politycznej, w: E. Marciniak i J .Szczupaczyński (red.), Przywództwo. Etyka. Polityka, Warszawa 2018, s. 49 – 78.

- Chrześcijański kształt patriotyzmu, Episkopat Polski/Rada ds. Społecznych

Episkopatu Polski, Warszawa 2017.

- A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Ossolineum, Wrocław 2006.

- A. Dylus, Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016.

- O. Höffe, Etyka państwa i prawa, tł. Cz. Porębski, Kraków 1992.

- Marciniak E., Sowiński S., Naukowiec w krainie politycznego zgiełku, „Plus-Minus. Rzeczpospolita” 30.06.2017.

- P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław 2006.

- P. Mazurkiewicz, Europa jako Kinderniespodzianka, Kraków 2017.

- M. Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, tł. A. Kopacki, B. Debel, Kraków 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Związane z wykładem, przewidziane efekty uczenia się to:

- wiedza na temat etyki politycznej jako nauki przydatnej na gruncie nauk politycznych.

- kompetencja w zakresie adekwatnego zastosowania analizy etycznej wobec konkretnych zagadnień politycznych.

-----------------------------------------------------------

Według planu udział w wykładzie wiąże się ze zdobyciem 3 punktów ECTS.

Z czego:

- 1 punkt (ok. 30 godzin pracy) można zdobyć regularnie uczestnicząc w zajęciach.

- 0,5 punktu (ok. 10- 15 godzin pracy) można zdobyć przygotowując samodzielnie pracę zaliczeniową.

- 0,5 punktu (ok. 10-15 godzin pracy) można zdobyć czytając lekturę obowiązkową, której znajomość będzie wymagana na egzaminie.

- 1 punkt (ok. 20-25 godzin pracy) można zdobyć przygotowując się do egzaminu pisemnego na podstawie treści wykładu oraz podanej literatury.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1. Oceny z wykładu wystawiane są na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego:

- znajomość wiedzy przywołanej na wykładzie

- znajomość lektury obowiązkowej.

2. Egzamin ma formę pisemnego testu otwartego (w formie stacjonarnej - na UKSW) składającego się z 4 pytań. Za każde pytanie można zdobyć do 10 punktów (w sumie mx 40 punktów). 3 pytania dotyczą wykładu, jedno przeczytanej lektury obowiązkowej.

Próg ocen:

- 50 do 60% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dostateczna

- 60 do 70% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dostateczna plus

- 70 do 80% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dobra

- 80 do 90% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dobra plus

- 90 i więcej % mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena bardzo dobra

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest napisanie w terminie pracy semestralnej (na zaliczenie).

--------------------------------------------------------------------------------------

Kryteria ocen efektów uczenia się:

Ad. „- wiedza na temat etyki politycznej jako nauki przydatnej na gruncie nauk politycznych”:

Ocena dostateczna – Studentka/student wie czym jest etyka jako nauka, zna jej przedmiot, metody, specyfikę, relację wobec moralności

Ocena dobra - Studentka/student wie czym jest etyka jako nauka, zna jej przedmiot, metody, specyfikę, relację wobec moralności. Rozumie specyfikę etyki politycznej potrafi wskazać główne nurty europejskiej etyki politycznej.

Ocena bardzo dobra - Studentka/student wie czym jest etyka jako nauka, zna jej przedmiot, metody, specyfikę, relację wobec moralności. Rozumie specyfikę etyki politycznej potrafi wskazać główne nurty europejskiej etyki politycznej. Umie przedstawić koncepcję etyki politycznej jako etyki cnót i instytucji

Ad. - "kompetencja w zakresie adekwatnego zastosowania analizy etycznej wobec konkretnych zagadnień politycznych" :

Ocena dostateczna – Studentka/student potrafi wskazać wybrane przez siebie dylematy etyczne w polityce i zaproponować sposób ich rozwiązania.

Ocena dobra – Studentka/student potrafi wskazać wybrane dylematy etyczne w polityce i życiu społecznym prezentowane na wykładzie i zaproponować sposób ich rozwiązania

Ocena bardzo dobra – Studentka/student potrafi wskazać wybrane dylematy etyczne w polityce i życiu społecznych prezentowane na wykładzie i zaproponować sposób ich rozwiązania oraz ocenić go i uzasadnić.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Sławomir Sowiński
Group instructors: Sławomir Sowiński
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8f0a40b8e79445cfb3c90171c3a8d73e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2f454045-a9b5-4fc1-90d2-59c21a099283&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Short description: (in Polish)

Zasadniczym celem wykładu jest uzupełnienie wiedzy z etyki oraz jej aplikacja do analizy wybranych obszarów życia politycznego.

Full description: (in Polish)

Zasadniczym celem zajęć jest uzupełnienie wiedzy z etyki oraz jej aplikacja do analizy wybranych obszarów życia politycznego.

Ten zasadniczy cel realizowany jest na wykładzie w trzech głównych częściach/krokach.

Po pierwsze, na pierwszych kilku spotkaniach wykład systematyzuje wiedzę studentów na temat specyfiki etyki jako nauki o moralności, która posiada własny przedmiot badań, metodologię, różne ujęcia teoretyczne oraz różne tradycje ideowe.

W drugiej części wykład poświęcony jest prezentacji koncepcji etyki politycznej jako etyki politycznych zachowań (i związanych z tym cnót) oraz etyki instytucji.

Trzecia, najbardziej obszerna część wykładu poświęcona jest etycznej analizie wybranych zagadnień wewnętrznego oraz międzynarodowego życia politycznego, w których ujawniają się liczne pytania i dylematy o charakterze moralnym.

W roku akademickim 2021 ze względu na uwarunkowania pandemiczne wykład odbywa się w sposób zdalny za pośrednictwem programu MS TEAMS oraz uczelnianej platformy Moodle.

Bibliography: (in Polish)

I. Lista lektur obowiązkowych (jedna do wyboru obowiązkowo do przeczytania w całości):

- P. Świercz (red.), Etyka polityczna, Kraków 2021, (etyka_polityczna_pl_net.pdf (ignatianum.edu.pl) .

- P. Mazurkiewicz , Przemoc w polityce, Wrocław 2006.

- S. Sowiński (red.), Etyka życia publicznego, Warszawa 2012 .

- M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, tł. A. Kopacki, B. Debel, Kraków 1998.

II. Literatura do wykładu:

- B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994.

- S. Sowiński, (red.), Etyka życia publicznego, Warszawa 2012.

- S. Sowiński. Przywództwo polityczne jako odpowiedzialność. Kilka uwag w perspektywie społeczno - politycznej, w: E. Marciniak i J .Szczupaczyński (red.), Przywództwo. Etyka. Polityka, Warszawa 2018, s. 49 – 78.

- Chrześcijański kształt patriotyzmu, Episkopat Polski/Rada ds. Społecznych

Episkopatu Polski, Warszawa 2017.

- A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Ossolineum, Wrocław 2006.

- A. Dylus, Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016.

- O. Höffe, Etyka państwa i prawa, tł. Cz. Porębski, Kraków 1992.

- Marciniak E., Sowiński S., Naukowiec w krainie politycznego zgiełku, „Plus-Minus. Rzeczpospolita” 30.06.2017.

- P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław 2006.

- P. Mazurkiewicz, Europa jako Kinderniespodzianka, Kraków 2017.

- M. Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, tł. A. Kopacki, B. Debel, Kraków 1998.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Sławomir Sowiński
Group instructors: Sławomir Sowiński
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8f0a40b8e79445cfb3c90171c3a8d73e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2f454045-a9b5-4fc1-90d2-59c21a099283&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Wykład zakłada nakład pracy studenta na poziomie 3 punktów ECTS (ok 60 h).

- 30 h to regularny udział w wykładzie.

- 5 godzin to napisanie samodzielnej pracy (rozwiązanie zadania).

- 15 godzin to przygotowanie d egzaminu.

- 10 h to przygotowanie lektury obowiązkowej do egzaminu.

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zasadniczym celem wykładu jest uzupełnienie wiedzy z etyki oraz jej aplikacja do analizy wybranych obszarów życia politycznego.

Full description: (in Polish)

Zasadniczym celem zajęć jest uzupełnienie wiedzy z etyki oraz jej aplikacja do analizy wybranych obszarów życia politycznego.

Ten zasadniczy cel realizowany jest na wykładzie w trzech głównych częściach/krokach.

Po pierwsze, na pierwszych kilku spotkaniach wykład systematyzuje wiedzę studentów na temat specyfiki etyki jako nauki o moralności, która posiada własny przedmiot badań, metodologię, różne ujęcia teoretyczne oraz różne tradycje ideowe.

W drugiej części wykład poświęcony jest prezentacji koncepcji etyki politycznej jako etyki politycznych zachowań (i związanych z tym cnót) oraz etyki instytucji.

Trzecia, najbardziej obszerna część wykładu poświęcona jest etycznej analizie wybranych zagadnień wewnętrznego oraz międzynarodowego życia politycznego, w których ujawniają się liczne pytania i dylematy o charakterze moralnym.

W roku akademickim 2021 ze względu na uwarunkowania pandemiczne wykład odbywa się w sposób zdalny za pośrednictwem programu MS TEAMS oraz uczelnianej platformy Moodle.

Bibliography: (in Polish)

I. Lista lektur obowiązkowych (jedna do wyboru obowiązkowo do przeczytania w całości):

K. Jaspers, Problem winy, Warszawa 2018 (lub inne wydanie).

M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998 (lub inne wydanie).

P. Mazurkiewicz , Przemoc w polityce, Wrocław 2006.S

S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Warszawa 2012 .

P. Świercz (red.), Etyka polityczna, Kraków 2021, (etyka_polityczna_pl_net.pdf (ignatianum.edu.pl) .

II. Literatura do wykładu:

- B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994.

- S. Sowiński, (red.), Etyka życia publicznego, Warszawa 2012.

- S. Sowiński. Przywództwo polityczne jako odpowiedzialność. Kilka uwag w perspektywie społeczno - politycznej, w: E. Marciniak i J .Szczupaczyński (red.), Przywództwo. Etyka. Polityka, Warszawa 2018, s. 49 – 78.

- Chrześcijański kształt patriotyzmu, Episkopat Polski/Rada ds. Społecznych

Episkopatu Polski, Warszawa 2017.

- A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Ossolineum, Wrocław 2006.

- A. Dylus, Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016.

- O. Höffe, Etyka państwa i prawa, tł. Cz. Porębski, Kraków 1992.

- Marciniak E., Sowiński S., Naukowiec w krainie politycznego zgiełku, „Plus-Minus. Rzeczpospolita” 30.06.2017.

- P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław 2006.

- P. Mazurkiewicz, Europa jako Kinderniespodzianka, Kraków 2017.

- M. Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, tł. A. Kopacki, B. Debel, Kraków 1998.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Sławomir Sowiński
Group instructors: Sławomir Sowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)