Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konflikty narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-KNESW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konflikty narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W13, P2_U03,

P2_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym zagadnieniem przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Student poznaje polityczne, kulturowe, religijne, etniczne, społeczne i gospodarcze podłoża konfliktów, potrafi je wskazać przestrzennie i określić zakres czasowy. Oprócz wiedzy faktograficznej student poznaje także teoretyczne aspekty zagadnienia konfliktów narodowościowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym zagadnieniem przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Student poznaje polityczne, kulturowe, religijne, etniczne, społeczne i gospodarcze podłoża konfliktów, potrafi je wskazać przestrzennie i określić zakres czasowy. Oprócz wiedzy faktograficznej student poznaje także teoretyczne aspekty zagadnienia konfliktów narodowościowych.

Literatura:

Borkowski P., Łakomska I., Unia Europejska wobec Bałkanów Zachodnich - dywersyfikacja, stabilizacja, demitologizacja, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 7 (2009) Część 2, s. 69-82.

Budyta-Budzyńska Małgorzata, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Cyganie/Romowie w Polsce i w Europie: wybrane problemy historii i współczesności, Kancelaria Senatu, czerwiec 2011.

Eberhardt Piotr, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Eberhardt Piotr, Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, Przegląd Geograficzny 2010, 82, 2, s. 221–240 (http://www.rcin.org.pl/Content/960/Wa51_12065_r2010-t82-z2_Przeglad-Geograficzny-Eberhardt.pdf).

Głowacka‑Grajper Małgorzata, Zbiorowości polskie w zachodnich republikach byłego ZSRR, Studia BAS, nr 2(34) 2013, s. 58–67

(http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/163D7DFF83B8C4DBC1257B7A002D5054/$File/Strony%20odStudia_BAS_34-4.pdf).

Halecki Oskar, Historia Europy, jej granice i podziały, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2002.

Himmelfarb Gertrude, Mroczne i krwawe rozdroże, czyli tam, gdzie nacjonalizm spotyka się z religią, Teologia Polityczna 4/2006-2007, s. 307-317.

Janusz Grzegorz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie,

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich, Filipowicz M. (red.), Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodnie, Rok 9 (2011).

Kuczyński Maciej, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2000. Tło historyczne i stan obecny, Bellona, Warszawa 2001.

Kundera Milan, Zachód porwany, albo tragedia Europy Środkowej, Zeszyty Literackie 1984, nr 5.

Kwestia jedności Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2010

(http://www.bbn.gov.pl/download/1/3900/AnalizaBBNJednosUkrainy050220102.pdf).

Maksimiec Stanisław, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

Olszański Tadeusz, Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia, Prace OSW, nr 40, Warszawa 2012.

Russian Minorities in the Baltic States, Ethnicity 2010/3 (http://www.fsi.lu.lv/userfiles/Ethnicity_2010_3.pdf)

Szeptycki Andrzej, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Szyszlak Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011.

The Polish Minority in Lithuania, ENRI-East, Research Report nr 8 (http://www.enri-east.net/wp-content/uploads/pl(LT)_FINAL_Feb3_09022012.pdf).

Waldenberg Marek, Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. T. 1 i 2., Warszawa 2005.

Wołłejko Michał, Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie a relacje polsko-litewskie, Bezpieczeństwo narodowe, I-2011/17, s. 99-114 (http://www.bbn.gov.pl/download/1/7013/6Sytuacjamniejszosci.pdf).

Wójcik Katarzyna, Sytuacja prawna i społeczna Romów na Węgrzech, [w:] Frąckowiak-Adamska Agnieszka, Śledzińska-Simon Anna, Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie, Wrocław 2011, s. 141-161.

Zenderowski Radosław, Kwestia węgierska jako immanentny problem słowackiej polityki, Rocznik Wschodni nr 12, 2006/2007, s. 51-76.

Zenderowski Radosław, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Uniwersytet Wrocławski 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3atrmKUBvCuXwspTOlhsE2WN9U6gLKBfvPYjlkzZk71jY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=43dff071-b743-4c6b-9340-637f66df3c79&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym zagadnieniem przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Student poznaje polityczne, kulturowe, religijne, etniczne, społeczne i gospodarcze podłoża konfliktów, potrafi je wskazać przestrzennie i określić zakres czasowy. Oprócz wiedzy faktograficznej student poznaje także teoretyczne aspekty zagadnienia konfliktów narodowościowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym zagadnieniem przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Student poznaje polityczne, kulturowe, religijne, etniczne, społeczne i gospodarcze podłoża konfliktów, potrafi je wskazać przestrzennie i określić zakres czasowy. Oprócz wiedzy faktograficznej student poznaje także teoretyczne aspekty zagadnienia konfliktów narodowościowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sulkowski
Prowadzący grup: Mariusz Sulkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym zagadnieniem przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Student poznaje polityczne, kulturowe, religijne, etniczne, społeczne i gospodarcze podłoża konfliktów, potrafi je wskazać przestrzennie i określić zakres czasowy. Oprócz wiedzy faktograficznej student poznaje także teoretyczne aspekty zagadnienia konfliktów narodowościowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze złożonym zagadnieniem przyczyn, przebiegu i skutków konfliktów narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Student poznaje polityczne, kulturowe, religijne, etniczne, społeczne i gospodarcze podłoża konfliktów, potrafi je wskazać przestrzennie i określić zakres czasowy. Oprócz wiedzy faktograficznej student poznaje także teoretyczne aspekty zagadnienia konfliktów narodowościowych.

Literatura:

Borkowski P., Łakomska I., Unia Europejska wobec Bałkanów Zachodnich - dywersyfikacja, stabilizacja, demitologizacja, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 7 (2009) Część 2, s. 69-82.

Budyta-Budzyńska Małgorzata, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Cyganie/Romowie w Polsce i w Europie: wybrane problemy historii i współczesności, Kancelaria Senatu, czerwiec 2011.

Eberhardt Piotr, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Eberhardt Piotr, Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, Przegląd Geograficzny 2010, 82, 2, s. 221–240 (http://www.rcin.org.pl/Content/960/Wa51_12065_r2010-t82-z2_Przeglad-Geograficzny-Eberhardt.pdf).

Głowacka‑Grajper Małgorzata, Zbiorowości polskie w zachodnich republikach byłego ZSRR, Studia BAS, nr 2(34) 2013, s. 58–67

(http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/163D7DFF83B8C4DBC1257B7A002D5054/$File/Strony%20odStudia_BAS_34-4.pdf).

Halecki Oskar, Historia Europy, jej granice i podziały, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2002.

Himmelfarb Gertrude, Mroczne i krwawe rozdroże, czyli tam, gdzie nacjonalizm spotyka się z religią, Teologia Polityczna 4/2006-2007, s. 307-317.

Janusz Grzegorz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie,

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich, Filipowicz M. (red.), Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodnie, Rok 9 (2011).

Kuczyński Maciej, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2000. Tło historyczne i stan obecny, Bellona, Warszawa 2001.

Kundera Milan, Zachód porwany, albo tragedia Europy Środkowej, Zeszyty Literackie 1984, nr 5.

Kwestia jedności Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2010

(http://www.bbn.gov.pl/download/1/3900/AnalizaBBNJednosUkrainy050220102.pdf).

Maksimiec Stanisław, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.

Olszański Tadeusz, Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia, Prace OSW, nr 40, Warszawa 2012.

Russian Minorities in the Baltic States, Ethnicity 2010/3 (http://www.fsi.lu.lv/userfiles/Ethnicity_2010_3.pdf)

Szeptycki Andrzej, Ukraina wobec Rosji. Studium zależności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Szyszlak Tomasz (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław 2011.

The Polish Minority in Lithuania, ENRI-East, Research Report nr 8 (http://www.enri-east.net/wp-content/uploads/pl(LT)_FINAL_Feb3_09022012.pdf).

Waldenberg Marek, Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. T. 1 i 2., Warszawa 2005.

Wołłejko Michał, Sytuacja mniejszości polskiej na Litwie a relacje polsko-litewskie, Bezpieczeństwo narodowe, I-2011/17, s. 99-114 (http://www.bbn.gov.pl/download/1/7013/6Sytuacjamniejszosci.pdf).

Wójcik Katarzyna, Sytuacja prawna i społeczna Romów na Węgrzech, [w:] Frąckowiak-Adamska Agnieszka, Śledzińska-Simon Anna, Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie, Wrocław 2011, s. 141-161.

Zenderowski Radosław, Kwestia węgierska jako immanentny problem słowackiej polityki, Rocznik Wschodni nr 12, 2006/2007, s. 51-76.

Zenderowski Radosław, Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Uniwersytet Wrocławski 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)