Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Methodology of political science research

General data

Course ID: WSE-PO-MB
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Methodology of political science research
Name in Polish: Metodologia badań politologicznych
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYzNGJhMzYtN2UwYi00YzhlLThmNjUtMTUzZjhmNzRjNDRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

political science and public administration

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W01, P2_W04,

P2_U04, P2_K01

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza i umiejętności z metodologii nauk społecznych na poziomie studiów licencjackich.

Short description: (in Polish)

zapoznanie studentów z problemami metodologicznymi politologii, trendami wyjaśniania oraz metodami badawczymi.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne:

Perspektywy teoretyczne jako paradygmaty -

behawioryzm,

racjonalny wybór,

instytucjonalizm,

interpretacjonizm

personalizm

feminizm

marksizm

teoria normatywna

metody zbierania danych:

ilościowa

jakościowa

metody porównawcze

prezentacja uzyskanych wyników,

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

1. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

2. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

3.J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

4. D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

5. J. Węgrzecki, Tomizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce, „Rocznik Tomistyczny” Nr 2 (9), 2020, s. 161-173.

6. J. Węgrzecki, Personalizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce, „Politeja” Nr 2(77), 2022, s. 163-177.

Dodatkowa:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. T. Benton, I. Crab, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

3 . B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005.

4. W.P. Shivevly, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.

5. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

6. J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 1997.

7.. R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Ma rozszerzoną i pogłębioną orientację w charakterze nauk społecznych,

w szczególności nauk o polityce, ich miejscu w systemie nauk i relacjach

do innych nauk.

Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej

nauk o polityce. Zna metody, techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w

badaniach z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o polityce.

Potrafi samodzielnie projektować i prowadzić proces badawczy (także z

udziałem innych osób) w obszarze nauk o polityce.

Rozumie potrzebę nieustannego rozwoju zawodowego, potrafi zorganizować

proces samokształcenia oraz uczenia innych.

1 punkt ECTS udział w zajęciach, 1 punkt przygotowanie dwóch prezentacji na zajęcia.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceny:

średnia z ocen uzyskanych z dwóch prezentacji. Pierwsza ukazująca określone perspektywy teoretyczne w naukach o polityce i administracji.

Druga omawiająca określone metody badawcze.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Janusz Węgrzecki
Group instructors: Janusz Węgrzecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

zapoznanie studentów z problemami metodologicznymi politologii, trendami wyjaśniania oraz metodami badawczymi.

Full description: (in Polish)

Perspektywy teoretyczne jako paradygmaty -

behawioryzm,

racjonalny wybór,

instytucjonalizm,

interpretacjonizm

feminizm

marksizm

teoria normatywna

metody zbierania danych:

ilościowa

jakościowa

metody porównawcze

prezentacja uzyskanych wyników,

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. T. Benton, I. Crab, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

3. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

4. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

5. J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

Dodatkowa:

1. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005.

2. D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

3. W.P. Shivevly, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.

4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

5. J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 1997.

6.. R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu, Warszawa 2011.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Janusz Węgrzecki
Group instructors: Janusz Węgrzecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

zapoznanie studentów z problemami metodologicznymi politologii, trendami wyjaśniania oraz metodami badawczymi.

Full description: (in Polish)

Perspektywy teoretyczne jako paradygmaty -

behawioryzm,

racjonalny wybór,

instytucjonalizm,

interpretacjonizm

personalizm

feminizm

marksizm

teoria normatywna

metody zbierania danych:

ilościowa

jakościowa

metody porównawcze

prezentacja uzyskanych wyników,

Bibliography: (in Polish)

Podstawowa:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. T. Benton, I. Crab, Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu, Wrocław 2003.

3. A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

4. Ch. Frankfurt-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

5. J.B. Johnson, H.T. Reynolds, J.D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010.

6. J. Węgrzecki, Tomizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce, „Rocznik Tomistyczny” Nr 2 (9), 2020, s. 161-173.

7. J. Węgrzecki, Personalizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce, „Politeja” Nr 2(77), 2022, s. 163-177.

Dodatkowa:

1. B. Krauz-Mozer, Teorie polityki, Warszawa 2005.

2. D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.

3. W.P. Shivevly, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001.

4. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

5. J. Such, M. Szcześniak, Filozofia nauki, Poznań 1997.

6.. R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu, Warszawa 2011.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Janusz Węgrzecki
Group instructors: Janusz Węgrzecki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)