Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media i społeczeństwo - perswazja i propaganda

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-MIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media i społeczeństwo - perswazja i propaganda
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Wykłady specjalizacyjne Politologia II st
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7db7ea9202f2412d81121ded1ed7a520%40thread.tacv2/conversations?groupId=5351748e-d210-4170-898c-91cfd1394bc3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W06, P2_W10,

P2_U02, P2_K02

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniem perswazji i propagandy w przestrzeni społecznej i medialnej.

W czasie zajęć poruszymy kwestie związane z budowaniem przekazu propagandy w oparciu o używanie nowomowy , kategorię "kozła ofiarnego" czy metod weryfikowania informacji (fact-checking).

Głównym celem jest uwrażliwienie studentów na konieczność oddzielania faktów od opinii.

Pełny opis:

1. zajęcia wprowadzające;

2. rola nowomowy i języka w tworzeniu komunikatów;

3. komunikowanie społeczne

4. kreacja wroga w obrazie propagandy -> zadanie dotyczące samodzielnej analizy materiałów informacyjnych,

5. system medialny w Polsce ,

6. przykłady manipulacji w przekazie medialnym --> zadanie dotyczące samodzielnego pokazania i omówienia trzech przykładów dowolnie wybranych manipulacji,

7. weryfikacja informacji, fact-checking,

8. zaliczenie przedmiotu

Literatura:

m.in.

Dezinformacja w sieci - Analiza wiarygodności kanałów informacyjnych Lipiec 2018.

M. Karwat, Manipulacja w polityce czyli niezbędnik wyborcy, PWN.

Portal Konkret24

M. Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze, Kraków 2009.

J. Bralczyk, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.

T. Bielak, G. Ptaszek, Media.PL Badania nad mediami w Polsce, Kraków 2016.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2019.

E. D. Bernays, Propaganda, Wrocław 2020.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15h

Przygotowanie do ćwiczeń: 55h

Konsultacje: 5h

Liczba ECTS: 75h/25 = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez:

1. uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna j e d n a nieobecność.

Usprawiedliwienie powinno być przedłożone na pierwszych zajęciach po nieobecności pod adresem mailowym d.hejj@uksw.edu.pl;

w przypadku nieobecności na więcej niż połowie zajęć – tj. 8 [ośmiu], student nie podlega klasyfikacji);

2. regularne przygotowanie do zajęć, znajomość zadanej literatury, aktywność na zajęciach – dyskusja okrągłego stołu. W przypadku ujawnienia braku przygotowania do zajęć, student ma obowiązek odrobić konkretne zajęcia w ciągu dwóch [dwóch] tygodni na dyżurze;

3. wybranie i opracowanie jednego przykładu "fake-news" oraz przedstawienie go grupie na ostatnich zajęciach (forma prezentacji).

Praktyki zawodowe:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez platformę MS Teams.

W trakcie zajęć obowiązkowe korzystanie z kamery.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Rydliński
Prowadzący grup: Bartosz Rydliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)