Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa polityka ludnościowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-MPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa polityka ludnościowa
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P1_W02, P1_W13,

P1_U02

Skrócony opis:

Wykład zatytułowany Międzynarodowa polityka ludnościowa obejmuje globalną politykę ludnościową, którą przygotowuje ONZ, prezentuje także niestandardowe przykłady polityki ludnościowej niektórych państw. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z mechanizmami polityki ludnościowej i próbami jej uzgadniania na forum międzynarodowym (m.in. omawiane będą historyczne światowe konferencje ludnościowe i społeczne) oraz ukazane zostaną w czasie wykładu trudności polityczne i ideologiczne w uzyskaniu konsensusu, a także z wprowadzaniem tych uzgodnień w życie. Powyższa wiedza może być wykorzystana przez absolwentów podejmujących pracę w instytucjach kształtujących politykę ludnościową w kraju czy instytucjach międzynarodowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie i cele polityki ludnościowej

2. Różnice demograficzne i rozwojowe między Północą a Południem

3. Przykłady polityk ludnościowych w historii (ZSRR i kraje socjalistyczne, polityka ludnościowa w Indiach; polityka „jednego dziecka” w Chinach)

4. Oenzetowska konferencja ludnościowa w Bukareszcie (1974)

5. Międzynarodowa Konferencja ludnościowa w Meksyku (1984); Międzynarodowa Konferencja Ludność i Rozwój w Kairze (1994); Konferencja Środowisko i Rozwój (Rio de Janeiro (1992) i Johannesburg (2002)

6. Światowy Szczyt na temat Rozwoju Społecznego (Kopenhaga 1995); Czwarta Światowa Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Kobiet w Pekinie (1995); Druga Konferencja ONZ dotycząca Osiedli Ludzkich Habitat II w Stambule (1996); Światowy Szczyt Żywnościowy w Rzymie (1996 i 2001)

7. Współczesna sytuacja demograficzna i polityka ludnościowa w wymiarze globalnym

8. Współczesna sytuacja demograficzna i polityka ludnościowa w krajach UE

9. Współczesna sytuacja demograficzna i polityka ludnościowa w Polsce

Literatura:

Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B., Przemiany ludnościowe. Fakty - interpretacje - opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, IP, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.

Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS Warszawa 2004.

Balcerzak-Paradowska B., Rola Państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, w: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce, red. D Graniewska, Warszawa 2004, s. 253-270.

Całościowy przegląd i ocena wprowadzenia Programu działania Międzynarodowej Konferencji Ludność i Rozwój, „Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej” 2001 nr 46, s. 38-40.

Dyson T., Population and Development. The Demographic Transition, Zed Books, London, New York 2010.

Dzienio K., Latuch M., Polityka ludnościowa europejskich krajów socjalistycznych, Warszawa 1983.

Attane I., Tam gdzie dzieci są luksusem. Chiny wobec katastrofy demograficznej, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2012.

Sassone R.L., Kontrola populacji? Pytania i odpowiedzi, HLI Europa, Gdańsk 1995.

Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, (red. Ewa Leś i Stefania Bernini, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010.

Lindenberg G., Wzbierająca Fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce, Fundacja Spraw Europejskich, Warszawa 2019.

Północ wobec Południa. Południe wobec Północy, red. M.W.Sololarz, Warszawa 2005.

European Commission Report on the Impact of Demographic Change, 2020.

Gates B., Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej. Rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy, Polska Izba Książki, Warszawa 2021.

Konferencja w Bukareszcie. Światowy Ludnościowy Plan Działania, „Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej” 1985 nr 38, s. 18-58.

Livi-Bacci M., A Concise History of World Population, Bleckwell Publishing, Malden USA, Oxford UK 2007.

Meksykańska Deklaracja nt. Ludności i Rozwoju, „Biuletyn Rządowej Komisji Ludnościowej” 1985 nr 38, s. 59-120.

World Population Policies 2021. Policies related to fertility, United Nations, New York, 2021

World Family Planning 2022, Department of Economic and Social Affairs. Population Division, United Nations, New York 2022.

World Population Policies 2022. Policies related to fertility, United Nations, New York, 2022.

World Population Prospects 2022 Summary of Results, Department of Economic and Social Affairs Population Division United Nations, New York, 2022.

Human Development Report and the Anthropocene, United Nations, New York, 2020.

Raport Rządowej Rady Ludnościowej 2021-2022: Sytuacja demograficzna Polski, RRL, Warszawa 2023.

Goldin I., Muggah, Dokąsd zmierza świat, Wyd. Bellona, Warszawa 2022.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza

K_W02 - Posiada wiedzę o międzynarodowej polityce ludnościowej oraz o zasadach jej tworzenia i funkcjonowania Jest to wiedza odnosząca się zarówno do Polski, jak i Europy oraz świata.

K_W14 - Ma podstawową wiedzę o instytucjach funkcjonujących w dziedzinie życia społecznego oraz w zakresie międzynarodowej polityki ludnościowej.

K_W04 - Ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych w wymiarze politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturalnym, w tym także w zakresie międzynarodowej polityki ludnościowej, jak również nt. organizacji międzynarodowych zajmujących się polityką ludnościową.

Umiejętności

K_U02 - Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie polityki ludnościowej. Potrafi interpretować procesy i zjawiska polityczne w kontekście ekonomicznym, społecznym, kulturowym oraz demograficznym.

K_U05 - Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do analizowania i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk kulturowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i demograficznych występujących w Europie.

Kompetencje społeczne

K_K06 - Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partii politycznych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych zajmujących się polityką ludnościową.

K_K06 - Ma świadomość znaczenia postawy etycznej i profesjonalizmu w trakcie wykonywania pracy jak i działalności publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie test w ostatnim dniu zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki
Prowadzący grup: Janusz Balicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)