Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka i religia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka i religia
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8a363af5193c409b81fbbd93ed1d5bfd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6e5979dc-5398-4593-9bbd-98474698dd29&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W02, P2_W11,

P2_U04, P2_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:Zaawansowany

Cele przedmiotu:

POZNAWANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY RELIGIĄ A ŻYCIEM SPOŁECZNO-POLITYCZNYM WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie studiów I stopnia politologii lub podstawowych kursów z zakresu systemów politycznych, myśli politycznej i antropologii politycznej

Pełny opis:

Treści merytoryczne zajęć obejmują kwestie:

1. podejścia do społeczeństwa i polityki w łonie głównych nurtów religijnych świata;

2. znaczeniu religii w procesach politycznych w ramach współczesnych państw;

3. sposobu pojmowania miejsca religii w życiu publicznym przez główne tradycje ideowe;

4. kluczowych problemów teoretycznych związanych z relacjami religii i polityki;

5. znaczenie czynnika religijnego w relacjach międzynarodowych.

Szczegółowe treści programowe podawane są w częsci odnoszącej się do danego roku akademickiego.

Literatura:

Benedykt XVI, Serce rozumne. Przemówienie w Bundestagu

Benedykt XVI, Przemówienie w Ratyzbonie

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, różne wydania

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, różne wydania

PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX, Kompendium Społecznego Nauczania Kościoła, Jedność, Kielce 2005

E.W. Boeckenfoerde, Wolność- państwo-Kościół, Kraków 1994

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna naukowa, Warszwa 2006,

S. Bruce, Fundamentalizm, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006

P. Burgoński, M. Gierycz [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014

J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, NOMOS, Kraków 2005

E. Firlit [red.], Instytucje religijne w krajach UE, SGH, Warszawa 2009

M. Gierycz, J, Grosfeld [red.], Zmagania początku tysiąclecia, Warszawa 2012

W. Gizicki [red.], Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, Lublin 2013

F. Fukuyama, Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Rebis, Poznań 2012

E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, PIW, Warszawa 1997

M. Gierycz, Chrześcijaństwo i Unia Europejska, WAM, Kraków 2008

J. Gray, Czarna msza: Apokaliptyczna religia i śmierć utopii, Znak, Kraków 2012

J. Gray, Al-Kaida i korzenie nowoczesności, Aletheia, Warszawa 2012

J. Grzybowski, Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i Polityce, Jedność, Kielce 2018

J. Grosfeld [red.], 50 lat później. Dylematy posoborowego Kościoła, IP UKSW, Warszawa 2014

G. Haarscher, Laickość, PAX, Warszawa 2009

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, PWN, Warszawa 2009,

W. Jakubowski, O Roma Felix. Geneza, specyfika i przeobrażenia instytucji politycznych Państwa Miasta Watykańskiego, Warszawa 2005

J. Kulska, Między sacrum i profanum. Rola czynnika religijnego w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pokoju, Uniwersytet Opolski, Opole 2019

P. Kłodkowski, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Dialog, Warszawa 2005

W. Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe w relacja państwo-Kościół między repfomacją i Oświeceniem, Semer, Warszawa 2010

P. Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, PAX, Warszawa 2001

V. Possenti, Religia i życie publiczne, PAX, Warszawa 2004

W. Ullmann, Korzenie renesansowego humanizmu, Wyd. Łódzkie, Łódź 1985

M. Wojciechowski, Biblia o państwie, WAM, Kraków 2006

Rozumienie wartości w kulturach Wschodu, WUJ, Kraków 2011

G. Sartori, Teoria demokracji, różne wydania

A. Szabaciuk, D. Wybranowski, R. Zenderowski, Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, KUL, Lublin 2016

B. Szlachta, Wokół katolickiej myśli politycznej, WAM, Kraków 2008,

G. Weigel, Ostateczna rewolucja, W drodze, Poznań 1995

C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, W-wa, Kraków 2000,

S. Sowiński, R. Zenderowski, Jan Paweł II o Europie i europejskości,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma rozszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, zwłaszcza politycznych, ekonomicznych i kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli religii dla ich kształtowania;

- Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł, ewolucji i różnorodności nurtów myśli społecznej, zwłaszcza politycznej, w tym znaczenia religii dla podstawowych kategorii myślenia politycznego.

OPIS ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach - 26 h

- lektura indywidualna i przygotowanie do zajęc - 10-12 h

- przygotowanie referatu - 10-12 h

- przygotowanie do kolokwium - 10-12 h

łącznie: 60 h = 2 ECTS [1ECTS/30h]

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- Znajomość lektur na zajęciach - 25% oceny

- Wystąpienie indywidualne - 25% oceny

- Kolokwium zaliczeniowe - 50% oceny

- Znajomość zadanych lektur weryfikowana jest w toku zajęć poprzez aktywność w dyskusji.

- Referat (tekst w formacie .doc, 12 Times New Roman, odstęp 1,5, ok. 10-12 stron, z zachowaniem warsztatu metodologicznego i technicznego pracy naukowej oraz w formie prezentacji) należy przesłać prowadzącemu zajęcia do poniedziałku poprzedzającego dzień jego wygłoszenia i być gotowym do jej przedstawienia w dniu wyznaczonym wedle programu. Ocenie podlega treść i forma wystąpienia.

- Kolokwium będzie miało charakter rozmowy na temat problematyki zajęć i literatury przedmiotu. Poza literaturą obowiązkową należy być przygotowanym do rozmowy o pięciu, wybranych przez siebie, pozycjach z literatury uzupełniającej.

Bdb: od 80%

Db+: 75% - 79,9%

Db: 65% - 74,99%

Dst+: 60% - 64,9%

Dst: 50% - 59,9%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Gierycz
Prowadzący grup: Michał Gierycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)