Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The psychology of politics

General data

Course ID: WSE-PO-PSP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The psychology of politics
Name in Polish: Psychologia polityki
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

political science and public administration

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) P2_W05, P2_W07, P2_U01,

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa wiedza z zakresu politologii oraz psychologii.

Short description: (in Polish)

Wykład poświęcony jest zagadnieniom psychologii politycznej, łączącej w sobie interdyscyplinarne podejście m.in. z pogranicza politologii, stosunków międzynarodowych, psychologii, biologii oraz socjologii.

Celem zajęć jest próba ukazania procesu decyzyjnego polityka w oparciu o jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, a także relacji i powiązań między nimi. Głównymi kwestiami analizy stają się zatem zagadnienia dotyczące tego jak różne rodzaje osobowości i temperamentów z jednej strony, z drugiej zaś określone warunki systemowe wpływają na zachowania polityczne. Dlaczego niektórzy decydenci cieszą się większym, a inni mniejszym poparciem społecznym? Jaki to ma wpływ na stosunki międzyludzkie, legitymizację władzy, oraz czy można mówić (a jeśli tak, to w jakim zakresie) o kulturowych uwarunkowaniach decydowania emocjonalnego? Czy istnieje coś takiego jak charakter narodowy i jakie są tego konsekwencje na płaszczyźnie relacji między- i transnarodowych?

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie przez Studenta wiedzy o roli człowieka w społeczeństwie, poznanie uwarunkowań i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym.

Student pogłębia wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach z perspektywy procesów politycznych. Uczy się rozumieć mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany.

Student pogłębia umiejętności obserwowania, analizowania i oceniania

zjawisk z zakresu życia publicznego oraz uczy się je aktywnie wykorzystywać.

Student przygotowuje się do uczestnictwa w życiu publicznym, do inspirowania i kierowania społeczną aktywnością siebie i innych osób.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, "Studia Politologiczne", Vol. 5, Warszawa 2001.

2. Brzezińska M. M., „Gołąb” i „jastrząb”, czyli przywództwo i decydowanie polityczne kobiet i mężczyzn, w: K. Uklańska, O. Kotowska-Wójcik, Kobiece i męskie konteksty życia, Poznań 2020, s. 151-164.

3. Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994.

4. Lewandowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn-Warszawa 1995.

5. Sears D., Huddy L. , Jarvis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.

5. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Matsumoto D., Juang L. (red.), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

2. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002.

3. M. Migalski, M. Kaczmarzyk, Homo Politicus Sapiens. Biologiczne aspekty politycznej gry, Katowice 2020.

4. Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.

5. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W05 - Studenta rozumie rolę człowieka w społeczeństwie, zna i definiuje uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym.

W07 - Student definiuje rodzaje więzi społecznych, zna i nazywa rządzące nimi prawidłowości z perspektywy procesów politycznych. Wyjaśnia i klasyfikuje mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany.

U01 - Student posiada umiejętności obserwowania, analizowania i oceniania

zjawisk z zakresu życia publicznego oraz potrafi ustalać kryteria i argumentować swoje zdanie.

K02 - Student uczestniczy w życiu publicznym, inspiruje i kieruje społeczną aktywnością innych osób.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę bardzo dobrą:

Student samodzielnie definiuje wszystkie uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym. Zna i nazywa wszystkie rodzaje więzi społecznych oraz samodzielnie analizuje rządzące nimi prawidłowości z perspektywy procesów politycznych. Wyjaśnia, klasyfikuje i ocenia mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany. Objaśnia wszystkie wprowadzone terminy z zakresu psychologii polityki i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich. Wymienia i charakteryzuje wszystkie teorie z zakresu omawianego materiału (W05; W07). Student samodzielnie opracowuje wszystkie zagadnienia, funkcjonalnie korzysta z literatury przedmiotu (U01). Student wykazuje zaangażowanie, jest krytyczny, uczestniczy w dyskusjach (K02).

Na ocenę dobrą:

Student definiuje większość uwarunkowań i form urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym. Zna i nazywa większość rodzajów więzi społecznych oraz analizuje rządzące nimi prawidłowości z perspektywy procesów politycznych. Wyjaśnia, klasyfikuje i ocenia wybrane mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany. Objaśnia wybrane terminy z zakresu psychologii polityki i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich. Wymienia i charakteryzuje większość teorii z zakresu omawianego materiału (W05; W07). Student samodzielnie opracowuje większość zagadnień, korzysta z literatury przedmiotu (U01). Student często wykazuje zaangażowanie, potrafi być krytyczny, w większości uczestniczy w dyskusjach (K02).

Na ocenę dostateczną:

Student definiuje podstawowe uwarunkowania i formy urzeczywistniania podmiotowości człowieka w życiu politycznym. Zna i nazywa niektóre rodzaje więzi społecznych oraz analizuje podstawowe rządzące nimi prawidłowości z perspektywy procesów politycznych. Wyjaśnia, klasyfikuje i ocenia podstawowe mechanizmy tworzenia więzi społecznych, zwłaszcza w aspekcie procesu ich instytucjonalizacji oraz zmiany. Objaśnia główne terminy z zakresu psychologii polityki i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich. Wymienia i charakteryzuje najważniejsze teorie z zakresu omawianego materiału (W05; W07). Student samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu Prowadzącego opracowuje podstawowe zagadnienia, korzysta z literatury przedmiotu (U01). Student stara się angażować i być krytycznym oraz uczestniczyć w dyskusjach (K02).

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Monika Brzezińska
Group instructors: Monika Brzezińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Short description: (in Polish)

Wybrane zagadnienia omawiane na zajęciach:

1. Charakterystyka i typy osobowości.

2. Osobowość polityczna: autorytarna, dogmatyczna, orientacja na dominację

społeczną, osobowość paranoiczna, osobowość demokratyczna

3. Decydowanie a płeć - różnice i podobieństwa.

4. Procesy grupowe - teoria realnego konfliktu, teoria tożsamości społecznej, 5. Zachowania tłumu, inteligencja emocjonalna.

6. Psychologia konfliktów politycznych

7. Stereotypy polityczne, uprzedzenia polityczne - rasizm, seksizm, wiekizm

8. Charaktery narodowe

9. Teorie spiskowe w perspektywie psychologicznej.

Full description: (in Polish)

Wykład poświęcony jest zagadnieniom psychologii politycznej, łączącej w sobie interdyscyplinarne podejście m.in. z pogranicza politologii, stosunków międzynarodowych, psychologii, biologii oraz socjologii.

Celem zajęć jest próba ukazania procesu decyzyjnego polityka w oparciu o jego uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, a także relacji i powiązań między nimi. Głównymi kwestiami analizy stają się zatem zagadnienia dotyczące tego jak różne rodzaje osobowości i temperamentów z jednej strony, z drugiej zaś określone warunki systemowe wpływają na zachowania polityczne. Dlaczego niektórzy decydenci cieszą się większym, a inni mniejszym poparciem społecznym? Jaki to ma wpływ na stosunki międzyludzkie, legitymizację władzy, oraz czy można mówić (a jeśli tak, to w jakim zakresie) o kulturowych uwarunkowaniach decydowania emocjonalnego? Czy istnieje zatem coś takiego jak charakter narodowy i jakie są tego konsekwencje na płaszczyźnie relacji między- i transnarodowych?

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, "Studia Politologiczne", Vol. 5, Warszawa 2001.

2. Le Bon G., Psychologia tłumu, Warszawa 1994.

3. Lewandowski E., Charakter narodowy Polaków i innych, Londyn-Warszawa 1995.

4. Sears D. ,Huddy L. , Jarvis R. (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.

5. Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005.

6. Pietraś Z. J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Matsumoto D., Juang L. (red.), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.

2. Brannon L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2002.

3. Spielman R. M, Jenkins W. J. (i in.), Psychologia, Warszawa 2020.

4. Gajda J., Antropologia kulturowa. Kultura obyczajowa początku XXI wieku, Kraków 2008.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zajęcia odbywają się w sposób zdalny. Niezbędny jest dostęp do komputera, mikrofonu i kamerki.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Monika Brzezińska
Group instructors: Monika Brzezińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Nakład pracy studenta:


Uczestnictwo w zajęciach - 30 h

Wyszukiwanie informacji - 15 h

Lektura zadanych tekstów - 10 h

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 15 h

Konsultacje i egzamin: 5 godz.​


SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 35 godz. (1,2 ECTS)


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Monika Brzezińska
Group instructors: Monika Brzezińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Nakład pracy studenta:


Uczestnictwo w zajęciach - 30 h

Wyszukiwanie informacji - 15 h

Lektura zadanych tekstów - 10 h

Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 15 h

Konsultacje i egzamin: 5 godz.​


SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 35 godz. (1,2 ECTS)


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

J.w.

Full description: (in Polish)

J.w.

Bibliography: (in Polish)

J.w.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Brak

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)