Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ruchy społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-RS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ruchy społeczne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W02, P2_W07, P2_W08, P2_K02Pełny opis:

Ruchy społeczne są ważnym aktorem zbiorowym, czynnikiem sprawczym procesu samoprzekształcania się społeczeństwa. Poznanie teoretycznych koncepcji ma służyć zrozumieniu natury i kondycji współczesnych ruchów społecznych, ich roli i miejsca w przestrzeni społeczno-politycznej. Praktycznym aspektem zajęć jest możliwość wykorzystania omówionych teorii w analizie bieżącej aktywność ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

Literatura:

Lapeyronnie D., Interwencja socjologiczna, ruchy społeczne, demokracja w: P. Kuczyński, M. Frybes (red.), W poszukiwaniu ruchu społecznego: wokół socjologii Alaina Touraine'a , Warszawa 1994, s. 83-106.

Offe C., Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej* w: J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, Warszawa 1995, s. 226-232.

Porta D., Diani M., Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, 24-26, 188-197.

Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008, s. 33-43, 250-306.

Rucht D., Wpływ kontekstów narodowych na strukturę ruchów społecznych: przekrój porównawczy według typów ruchu i krajów w: R. Siemieńska (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 196-212.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa , Kraków 2002, s. 148-176.

Tarrow S., Walka o reformę w: R. Siemieńska (red.), Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, s. 185-193

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 211-232.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych.

EK 2 - student/ka identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej.

Umiejętności:

EK 3 - student/ka posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi, opisując i oceniając bieżącą aktywność ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

Kompetencje:

EK 4 - student/ka przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

EK 1 - student/ka wskazuje, opisuje i wyjaśnia wybrane koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych.

- na ocenę 2 (ndst): nie umie wskazać i opisywać wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących ruchów społecznych;

- na ocenę 3 (dst): poprawnie wskazuje i opisuje zaledwie elementy poznanych teorii ruchów społecznych;

- na ocenę 4 (db): poprawnie wskazuje, opisuje i wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne dotyczące ruchów społecznych;

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie wskazuje, opisuje, wyjaśnia poznane koncepcje teoretyczne, jak również potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 2 - student identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi w najprostszy sposób zidentyfikować i objaśnić charakteru współczesnych ruchów społecznych;

- na ocenę 3 (dst): poprawnie identyfikuje charakter współczesnych ruchów społecznych, bez umiejętności ich interpretacji;

- na ocenę 4 (db): poprawnie identyfikuje i objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz interpretuję ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej;

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie identyfikuje, objaśnia charakter współczesnych ruchów społecznych oraz interpretuje ich rolę i miejsce w przestrzeni społeczno-politycznej. Ponadto potrafi zaprezentować swoją wiedzę na zajęciach i poprzez zadania e-learningowe.

EK 3 - student/ka posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi analizując bieżącą aktywność ruchów społecznych w Polsce i na świecie.

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami;

- na ocenę 3 (dst): poprawnie posługuje się zaledwie kilkoma podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi;

- na ocenę 4 (db): poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi;

- na ocenę 5 (bdb): poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami i modelami badawczymi, samodzielnie analizując bieżącą aktywność ruchów społecznych.

Kompetencje:

EK 4 - student/ka przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób

- na ocenę 2 (ndst): nie rozumie znaczenia aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i nie przygotowuje się do niego;

- na ocenę 3 (dst): rozumie znaczenie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, ale nie przygotowuje się do niego;

- na ocenę 4 (db): przygotowuje się do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym

- na ocenę 5 (bdb): jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym oraz inspirowania i kierowania społeczną aktywnością innych osób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (lektura tekstów, zadania e-learningowe): 25 godz.

przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

przygotowanie analizy wybranego RS: 20

suma godzin: 90 [90/30=3]

liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (lektura tekstów, zadania e-learningowe): 25 godz.

przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

przygotowanie analizy wybranego RS: 20

suma godzin: 90 [90/30=3]

liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (lektura tekstów, zadania e-learningowe): 25 godz.

przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

przygotowanie analizy wybranego RS: 20

suma godzin: 90 [90/30=3]

liczba ECTS: 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawlus
Prowadzący grup: Małgorzata Pawlus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)