Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-PO-SEMMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y5NTJhMWMtMGNlZi00YjIyLTg4Y2QtNjU4YWQ2Y2Y0OWM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2_W12, P2_U02, P2_U03,P2_U06

Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności, kompetencje charakterystyczne dla autora pracy licencjackiej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich przyszłej pracy magi-sterskiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studentów przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim. Drugim celem jest wypracowanie koncepcji danej pracy – tematu i struktury (etap II). Student powinien umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Trzecim celem seminarium jest pisanie pracy i jej publiczna prezentacja, dzięki czemu możliwe będą jeszcze drobne korekty (etap III). Przedstawione cele i odpowiadające im etapy odnoszą się do konkretnych roczników studentów politologii (zob. zaliczenia).

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem MS Teams.

Pełny opis:

PREZENTACJA ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

Wystąpienie powinno odbyć się w wyznaczonym terminie i trwać ok. 20 minut (proszę wpisać się na listę). Student powinien na jednej stronie maszynopisu zawrzeć najistotniejsze punkty swojego wystąpienia, a następnie ów konspekt udostępnić wszystkim uczestnikom seminarium. Wystąpienie powinno zawierać następujące elementy: Przedstawienie problemu badawczego – ujęcie „robocze” (pytania, na które student chciałby znaleźć odpowiedź); Ogólna prezentacja dotychczasowych badań z danej dziedziny (problematyki) i ich wyników (kwerenda biblioteczna i krótkie omówienie wybranych pozycji książkowych lub artykułów naukowych z czasopism);

Do wystąpienia proszę przygotować się mając na uwadze szczegółowe wskazówki zamieszczone w: R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 19-26.

KONSPEKT PRACY

Konspekt pracy powinien zostać przedstawiony w wyznaczonym terminie (proszę wpisać się na listę). Czas wystąpienia: 30 minut. Konspekt powinien zostać przygotowany w wersji pisemnej (3-5 stron) i udostępniony uczestnikom seminarium. Konspekt powinien zawierać następujące elementy:

Temat i tytuł pracy, Plan pracy – struktura, „Robocza” wersja Wstępu. W przypadku przyjęcia tematu pracy, należy wystąpić z wnioskiem do Rady Wydziału o jego zatwierdzenie. Podanie musi być podpisane również przez promoto-ra.

Do wystąpienia proszę przygotować się mając na uwadze szczegółowe wskazówki zamieszczone w: R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 11-26.

ROZDZIAŁ PRACY

Rozdział pracy powinien zostać przedstawiony w wyznaczonym terminie (proszę wpisać się na listę). Czas wystąpienia: 30 minut. Schemat rozdziału powinien zostać przygotowany w wersji pisemnej (1-2 s.) i udostępniony uczestnikom seminarium. Schemat rozdziału powinien zawierać następujące elementy: Struktura: podrozdziały i paragrafy, Główne hipotezy i wnioski.

Do wystąpienia proszę przygotować się mając na uwadze szczegółowe wskazówki zamieszczone w: R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 29-32.

PIERWSZA WERSJA PRACY

Prezentacja pierwszej wersji pracy nie oznacza jej przeczytania na zajęciach. Student powinien w ciągu 30 minut przedstawić raz jeszcze problem badawczy swojej pracy, odpowiadające mu hipotezy, a następnie wnioski, jakie wypływają z przeprowadzonych badań. Powinien także wskazać na trudności obiektywne, które uniemożliwiły mu realizację konkretnych zamierzeń. Następnie odbędzie się dyskusja, w której będzie miejsce na stawianie pytań oraz zastrzeżeń w odniesieniu do zaprezentowanej pracy magisterskiej.

OSTATECZNA WERSJA PRACY

Student udostępnia grupie tekst swojej pracy magisterskiej, a następnie przez 30 minut odpowiada na pytania zgłoszone przez uczestników seminarium magisterskie-go oraz prowadzącego seminarium.

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyY2RjNzgtMzY3Zi00MTFhLTgyYjQtMTM1NTk0OGM3NjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2241972071-a513-446c-baf6-a3ed77a5aff1%22%7d

Literatura:

Materiały zamieszczane na platformie e-learaningowej Moodle.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do badań w obszarze systemu politycznego.

Student posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania

tekstów.

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk

społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z procesem politycznym w wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym i globalnym.

Student potrafi sporządzać analizy i prognozy.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Student potrafi planować i organizować pracę.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za omocą MS Teams. Link do zajęć na platformie Moodle.

Ocena etapowa. Zob. opis przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki, Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki, Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

przygotowanie tematu i poszczególnych części pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich przyszłej pracy magi-sterskiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studentów przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim. Drugim celem jest wypracowanie koncepcji danej pracy – tematu i struktury (etap II). Student powinien umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Trzecim celem seminarium jest pisanie pracy i jej publiczna prezentacja, dzięki czemu możliwe będą jeszcze drobne korekty (etap III). Przedstawione cele i odpowiadające im etapy odnoszą się do konkretnych roczników studentów politologii (zob. zaliczenia).

Literatura:

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

oraz właściwa dla tematu pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zenderowski
Prowadzący grup: Radosław Zenderowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wypracowanie i podniesienie kompetencji metodologicznych w procesie pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1. zajęcia Zajęcia organizacyjne

2. zajęcia Badania społeczne – zagadnienia ogólne / Projekt, proces, plan i zespół badawczy

 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005, s. 12-33.

Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 11-23.

 Wprowadzenie do tematyki zajęć, wyjaśnienie celu zajęć

 Omówienie wymagań i zasad związanych z zaliczeniem

 Przyporządkowanie zadań poszczególnym studentom

3. zajęcia Przegląd literatury

 Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 24-29.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: stan badań (analiza literatury na zadany temat)

4-5. zajęcia Określenie pola badawczego

 Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 30-43.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: określenie pola badawczego (zakresy: rzeczowy, podmiotowy, czasowy, przestrzenny)

6-7. zajęcia Problem badawczy – istota i typologie / Hipotezy badawcze

 Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 44-61.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: problem badawczy (pytania problemowe) i hipotezy

8-9. zajęcia Metody badawcze

 Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, s. 114-133.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: metody badawcze

10-11. zajęcia Techniki i narzędzia badawcze

 Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, s. 134-150.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: techniki i narzędzia badawcze

12-13. zajęcia Prezentacje wyników prac (studenci)

 Prezentacje koncepcji badawczych (prezentacja PP) przez poszczególnych studentów cz. 1

14-15. zajęcia Prezentacje wyników prac (studenci)

 Prezentacje koncepcji badawczych (prezentacja PP) przez poszczególnych studentów cz. 2

 Podsumowanie zajęć

Literatura:

 Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.

 Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)