Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Master's seminar

General data

Course ID: WSE-PO-SEMMI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Master's seminar
Name in Polish: Seminarium magisterskie
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y5NTJhMWMtMGNlZi00YjIyLTg4Y2QtNjU4YWQ2Y2Y0OWM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2263b36e08-a292-412c-8511-874fd0b07a84%22%7d
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

advanced

Learning outcome code/codes:

P2_W12, P2_U02,

P2_U03

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza, umiejętności, kompetencje charakterystyczne dla autora pracy licencjackiej.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich przyszłej pracy magi-sterskiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studentów przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim. Drugim celem jest wypracowanie koncepcji danej pracy – tematu i struktury (etap II). Student powinien umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Trzecim celem seminarium jest pisanie pracy i jej publiczna prezentacja, dzięki czemu możliwe będą jeszcze drobne korekty (etap III). Przedstawione cele i odpowiadające im etapy odnoszą się do konkretnych roczników studentów politologii (zob. zaliczenia).

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem MS Teams.

Full description: (in Polish)

PREZENTACJA ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

Wystąpienie powinno odbyć się w wyznaczonym terminie i trwać ok. 20 minut (proszę wpisać się na listę). Student powinien na jednej stronie maszynopisu zawrzeć najistotniejsze punkty swojego wystąpienia, a następnie ów konspekt udostępnić wszystkim uczestnikom seminarium. Wystąpienie powinno zawierać następujące elementy: Przedstawienie problemu badawczego – ujęcie „robocze” (pytania, na które student chciałby znaleźć odpowiedź); Ogólna prezentacja dotychczasowych badań z danej dziedziny (problematyki) i ich wyników (kwerenda biblioteczna i krótkie omówienie wybranych pozycji książkowych lub artykułów naukowych z czasopism);

Do wystąpienia proszę przygotować się mając na uwadze szczegółowe wskazówki zamieszczone w: R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 19-26.

KONSPEKT PRACY

Konspekt pracy powinien zostać przedstawiony w wyznaczonym terminie (proszę wpisać się na listę). Czas wystąpienia: 30 minut. Konspekt powinien zostać przygotowany w wersji pisemnej (3-5 stron) i udostępniony uczestnikom seminarium. Konspekt powinien zawierać następujące elementy:

Temat i tytuł pracy, Plan pracy – struktura, „Robocza” wersja Wstępu. W przypadku przyjęcia tematu pracy, należy wystąpić z wnioskiem do Rady Wydziału o jego zatwierdzenie. Podanie musi być podpisane również przez promoto-ra.

Do wystąpienia proszę przygotować się mając na uwadze szczegółowe wskazówki zamieszczone w: R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 11-26.

ROZDZIAŁ PRACY

Rozdział pracy powinien zostać przedstawiony w wyznaczonym terminie (proszę wpisać się na listę). Czas wystąpienia: 30 minut. Schemat rozdziału powinien zostać przygotowany w wersji pisemnej (1-2 s.) i udostępniony uczestnikom seminarium. Schemat rozdziału powinien zawierać następujące elementy: Struktura: podrozdziały i paragrafy, Główne hipotezy i wnioski.

Do wystąpienia proszę przygotować się mając na uwadze szczegółowe wskazówki zamieszczone w: R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004, s. 29-32.

PIERWSZA WERSJA PRACY

Prezentacja pierwszej wersji pracy nie oznacza jej przeczytania na zajęciach. Student powinien w ciągu 30 minut przedstawić raz jeszcze problem badawczy swojej pracy, odpowiadające mu hipotezy, a następnie wnioski, jakie wypływają z przeprowadzonych badań. Powinien także wskazać na trudności obiektywne, które uniemożliwiły mu realizację konkretnych zamierzeń. Następnie odbędzie się dyskusja, w której będzie miejsce na stawianie pytań oraz zastrzeżeń w odniesieniu do zaprezentowanej pracy magisterskiej.

OSTATECZNA WERSJA PRACY

Student udostępnia grupie tekst swojej pracy magisterskiej, a następnie przez 30 minut odpowiada na pytania zgłoszone przez uczestników seminarium magisterskie-go oraz prowadzącego seminarium.

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyY2RjNzgtMzY3Zi00MTFhLTgyYjQtMTM1NTk0OGM3NjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2241972071-a513-446c-baf6-a3ed77a5aff1%22%7d

Bibliography: (in Polish)

Materiały zamieszczane na platformie e-learaningowej Moodle.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student ma wiedzę o metodyce prowadzenia badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do badań w obszarze systemu politycznego.

Student posiada wiedzę w zakresie prawa autorskiego oraz zasad redagowania

tekstów.

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk

społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także

dyscyplin powiązanych oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z procesem politycznym w wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnym i globalnym.

Student potrafi sporządzać analizy i prognozy.

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Student potrafi planować i organizować pracę.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej za omocą MS Teams. Link do zajęć na platformie Moodle.

Ocena etapowa. Zob. opis przedmiotu.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Broda-Wysocki, Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Group instructors: Piotr Broda-Wysocki, Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

przygotowanie tematu i poszczególnych części pracy dyplomowej.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest po pierwsze – uściślenie zainteresowań naukowych studentów (nakreślenie granic obszaru badawczego) w odniesieniu do ich przyszłej pracy magi-sterskiej (etap I). Odbywać się to będzie w drodze prezentacji przez studentów przedmiotu swoich poszukiwań naukowych, a następnie krytycznej dyskusji nad nim. Drugim celem jest wypracowanie koncepcji danej pracy – tematu i struktury (etap II). Student powinien umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę, prezentując jednocześnie przyjętą przez siebie metodologię. Dyskusja towarzysząca temu etapowi powinna dotyczyć przedmiotu pracy, a także zaproponowanej metody rozwiązania danego problemu badawczego. Trzecim celem seminarium jest pisanie pracy i jej publiczna prezentacja, dzięki czemu możliwe będą jeszcze drobne korekty (etap III). Przedstawione cele i odpowiadające im etapy odnoszą się do konkretnych roczników studentów politologii (zob. zaliczenia).

Bibliography: (in Polish)

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

oraz właściwa dla tematu pracy dyplomowej

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
MA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Radosław Zenderowski
Group instructors: Radosław Zenderowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
MA Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest wypracowanie i podniesienie kompetencji metodologicznych w procesie pisania pracy magisterskiej.

Full description: (in Polish)

1. zajęcia Zajęcia organizacyjne

2. zajęcia Badania społeczne – zagadnienia ogólne / Projekt, proces, plan i zespół badawczy

 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005, s. 12-33.

Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 11-23.

 Wprowadzenie do tematyki zajęć, wyjaśnienie celu zajęć

 Omówienie wymagań i zasad związanych z zaliczeniem

 Przyporządkowanie zadań poszczególnym studentom

3. zajęcia Przegląd literatury

 Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 24-29.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: stan badań (analiza literatury na zadany temat)

4-5. zajęcia Określenie pola badawczego

 Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 30-43.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: określenie pola badawczego (zakresy: rzeczowy, podmiotowy, czasowy, przestrzenny)

6-7. zajęcia Problem badawczy – istota i typologie / Hipotezy badawcze

 Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016, s. 44-61.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: problem badawczy (pytania problemowe) i hipotezy

8-9. zajęcia Metody badawcze

 Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, s. 114-133.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: metody badawcze

10-11. zajęcia Techniki i narzędzia badawcze

 Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004, s. 134-150.

 Omówienie przeczytanego tekstu

 Prezentacje prac cząstkowych: techniki i narzędzia badawcze

12-13. zajęcia Prezentacje wyników prac (studenci)

 Prezentacje koncepcji badawczych (prezentacja PP) przez poszczególnych studentów cz. 1

14-15. zajęcia Prezentacje wyników prac (studenci)

 Prezentacje koncepcji badawczych (prezentacja PP) przez poszczególnych studentów cz. 2

 Podsumowanie zajęć

Bibliography: (in Polish)

 Bäcker R. i in., Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016.

 Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.

 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Broda-Wysocki
Group instructors: Piotr Broda-Wysocki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)