Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Master's seminar

General data

Course ID: WSE-PO-SEMMII
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Master's seminar
Name in Polish: Seminarium magisterskie - II rok
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 OR 5.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

P2_W01, P2_W12,

P2_U03, P2_K03

Short description: (in Polish)

Ustalenie trybu pracy rocznej, w tym szczególnie:

1. kontynuacja prac nad finalnym tekstem rozprawy,

2. nanoszenie uwag i poprawek.

Do końca II roku seminarium: przygotowanie całego tekstu rozprawy, zaakceptowanej od strony merytorycznej i edytorskiej.

Prezentacja na seminarium poszczególnych rozdziałów, wykorzystanej literatury oraz trudności pojawiających się podczas badań.

Full description: (in Polish)

Tematyka seminarium obejmuje problematykę z zakresu stosunków międzynarodowych. Zalecanym obszarem jest problematyka Europy Środkowej w różnych jej wymiarach (polityki europejskiej, współpracy regionalnej, sytuacji politycznej w poszczególnych państwach).

Praca na seminarium obejmuje następujące etapy:

- poszukiwanie adekwatnego obszaru badawczego i problemu pracy;

- określenie tematu i skonceptualizowanie struktury pracy;

- przeprowadzenie badań własnych;

- krytyczną dyskusję nad poszczególnymi fragmentami powstającej pracy.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia II roku seminarium jest: kontynuacja badań własnych, referowanie postępów pracy, przedstawienie ukończonej pracy na koniec roku.

Bibliography: (in Polish)

iteratura z zakresu metodologii badań i zasad pisania prac naukowych:

1. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

2. Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

2. Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

3. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010/2011.

4. Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, CeDeWu, Warszawa 2007.

Dodatkowo literatura związana z tematami poszczególnych prac.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia jest: przygotowanie rozprawy w 60% na koniec I semestru, przedstawienie ukończonej pracy na koniec roku.

Practical placement: (in Polish)

link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f515edb77044de2a0e27ed16373fbe6%40thread.tacv2/conversations?groupId=14701280-440e-4154-9b1f-3d4d75b13f65&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Janusz Balicki, Piotr Mazurkiewicz, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Group instructors: Janusz Balicki, Piotr Mazurkiewicz, Janusz Węgrzecki, Radosław Zenderowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
MA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski
Group instructors: Michał Gierycz, Paweł Kaczorowski, Piotr Mazurkiewicz, Zbigniew Stawrowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
MA Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Tadeusz Kamiński
Group instructors: Tadeusz Kamiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter seminarium tematycznego z zakresu polityk publicznych. Poświęcone są analizie zagadnień teoretycznych i metodologicznych odnoszących się do badania, projektowania, realizacji i ewaluacji polityk publicznych. Studenci zapoznają się ze statusem nauki o politykach publicznych, teoriami, metodami i podejściami badawczymi w tym obszarze. Ponadto w ramach zajęć zostaną przeanalizowane wybrane polityki sektorowe, ze szczególnym naciskiem na politykę społeczną.

Bibliography: (in Polish)

Kozaczka D., Polityki publiczne jako proces, "Zoon Politikon" 2006 nr 7, s. 323-341.

Kwaśniewski J., Nauki o polityce publicznej. Monografia dyscypliny, Warszawa 2018. Online: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/14221

"Studia z Polityki Publicznej" - wybrane artykuły z czasopisma, dostępne online: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP

Szatur-Jaworska B. (red.), Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2018.

Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych. Wybór dobrych praktyk zagranicznych, Warszawa 2010. Online: https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/10/publikacja.pdf

Wołek A. (red)., Polityki publiczne, Kraków 2021. Online: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/sites/wydawnictwo/files/publikacje_pdf/polityki_publiczne_pl_net.pdf

Woźnicki J., Nowa dyscyplina „nauki o polityce publicznej” usytuowana

w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka” 2012 nr 1, s. 133-151.

Zybała A., Polityki publiczne, Warszawa 2012. Online: https://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/polityki_publiczne.pdf

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
MA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Bajda, Anna Skolimowska, Sławomir Sowiński
Group instructors: Piotr Bajda, Anna Skolimowska, Sławomir Sowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
MA Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)