Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Nierówności społeczne

General data

Course ID: WSE-PS-NS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Nierówności społeczne
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

sociology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych.

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o nierównym (stratyfikacyjnym) układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują.

Full description: (in Polish)

Po zakończeniu kursu student będzie znał pojęcia w zakresie nierówności (stratyfikacja, system społeczny, nierówności społeczne, zróżnicowanie społeczne), będzie znał klasyczne i współczesne ujęcia zróżnicowania społecznego, będzie znał sposoby analizy nierówności (Marks, Weber, analiza funkcjonalna), będzie znał ich dynamiczny wymiar (na przykładzie zmiany na ryku edukacyjnym, pracy, nierówności majątkowe). Student zdobędzie umiejętności do rozwijania swojej wiedzy.

Tematy zajęć

1. Stratyfikacja – ujęcia, rozumienia, systemy stratyfikacji

2. Stratyfikacja w ujęciu klasyków socjologii

3. Analiza stratyfikacji – klasy (K. Marks, M. Weber, W. L. Warner, E. O. Wright, P. Bourdieu)

4. Klasy, śmierć klas, funkcjonalna i ewolucyjna teoria stratyfikacji

5. Klasa wyższa, średnia, robotnicza, chłopska – wczoraj i dziś

6. Underclass

7. Merytokracja

8. Płeć i stratyfikacja

9. Religia i stratyfikacja

10. Stratyfikacja etniczna

11. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe

12. Zróżnicowanie edukacyjne

13. Ruchliwość społeczna

14. Prestiż społeczny

15. Podsumowanie

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Poznań 2003.

H. Domański, Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze: struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991.

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007.

P. Ruszkowski A. Przestalski, P. Maranowski, Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego, a klasy i warstwy społeczne, Warszawa 2020.

Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Warszawa 2010.

Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, (red.) H. Domański, Warszawa 2008.

Literatura dodatkowa

H. Domański, Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1996.

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

M. Pohoski, Ruchliwość społeczna a nierówności społeczne, „Kultura i Społeczeństwo” nr 27/1986.

Uwarstwienie a rozwój społeczny. Wybór pism, oprac. Jan Ostaszewski, Szkoła nauk politycznych i społecznych, Londyn 1964.

W. Klimski, Styl życia – wskaźnik zróżnicowania społecznego, w: Nierówności społeczne we współczesnym świecie, A. Wołk, A. Potasińska, Warszawa 2015, s. 268-288.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta wiedzy o nierównym (stratyfikacyjnym) układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto student będzie posiadał wiedzę na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, będzie także posiadał pogłębioną wiedzę o dynamicznym aspekcie nierówności społecznych. Ponadto student będzie potrafił analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów zróżnicowania społecznego z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii. Student zdobędzie umiejętności do rozwijania swojej wiedzy.

ECTS

Udział w zajęciach 30godz

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Konsultacje 15 godz.

75 godz = 3 ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Na ocenę bardzo dobrą student ma wiedzą w stopniu bardzo dobrym o zróżnicowanym (stratyfikacyjnym) układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada wiedzę w stopniu bardzo dobrym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także wiedzę w stopniu bardzo dobrym o dynamicznym aspekcie nierówności społecznych. Ponadto student potrafi w stopniu bardzo dobrym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii. Bardzo dobrze potrafi rozwijać swoją wiedzę.

Na ocenę dobrą student ma wiedzą w stopniu dobrym o zróżnicowanym (stratyfikacyjnym) układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada wiedzę w stopniu dobrym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także wiedzę w stopniu dobrym o dynamicznym aspekcie nierówności społecznych. Ponadto student potrafi w stopniu dobrym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii. Dobrze potrafi rozwijać swoją wiedzę.

Na ocenę dostateczną student ma wiedzą w stopniu dostatecznym o zróżnicowanym (stratyfikacyjnym) układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto posiada wiedzę w stopniu dostatecznym na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także wiedzę w stopniu dostatecznym o dynamicznym aspekcie nierówności społecznych. Ponadto student potrafi w stopniu dostatecznym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii. Dostatecznie potrafi rozwijać swoją wiedzę.

Na ocenę niedostateczną student posiada wiedzę w stopniu niedostatecznym o zróżnicowanym (stratyfikacyjnym) układzie struktur społecznych, a także o czynnikach, które go warunkują, ponadto w stopniu niedostatecznym posiada wiedzę na temat człowieka jako podmiotu kultury i życia zbiorowego, posiada także wiedzę w stopniu niedostatecznym o dynamicznym aspekcie nierówności społecznych. Ponadto student potrafi w stopniu niedostatecznym analizować i opisać przyczyny i przebieg procesów stratyfikacyjnych z perspektywy teorii socjologicznych i dorobku empirycznego socjologii. Nieostatecznie potrafi rozwijać swoją wiedzę.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Wojciech Klimski
Group instructors: Wojciech Klimski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w zajęciach 30godz

Przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

Konsultacje 15 godz.

75 godz = 3 ECTS


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa, Poznań 2003.

H. Domański, Klasy społeczne, grupy zawodowe, organizacje gospodarcze: struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, Warszawa 1991.

H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2007.

P. Ruszkowski A. Przestalski, P. Maranowski, Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego, a klasy i warstwy społeczne, Warszawa 2020.

Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce, red. P. Żuk, Warszawa 2010.

Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, (red.) H. Domański, Warszawa 2008.

Literatura dodatkowa

H. Domański, Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1996.

J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

M. Pohoski, Ruchliwość społeczna a nierówności społeczne, „Kultura i Społeczeństwo” nr 27/1986.

Uwarstwienie a rozwój społeczny. Wybór pism, oprac. Jan Ostaszewski, Szkoła nauk politycznych i społecznych, Londyn 1964.

W. Klimski, Styl życia – wskaźnik zróżnicowania społecznego, w: Nierówności społeczne we współczesnym świecie, A. Wołk, A. Potasińska, Warszawa 2015, s. 268-288.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)