Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europa w rodzinie: jedność i różnorodność tożsamości europejskiej z perspektywy socjologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-EwRII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Europa w rodzinie: jedność i różnorodność tożsamości europejskiej z perspektywy socjologicznej
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są formy i przemiany życia rodzinnego oraz zachowań rodzinnych w obrębie europejskiego obszaru kulturowego w perspektywie socjologii historycznej, antropologii społecznej, demografii oraz ekonomii i historii gospodarczej. Wykłady pokazują jak w perspektywie długiego trwania łączącej przeszłość z teraźniejszością, różnorodność zachowań rodzinnych ogniskuje w sobie kluczowe odmienności rozwojowe społeczeństw europejskich, ostatecznie skłaniając do pytania o różnorodność i tożsamość cywilizacji europejskiej. Oprócz rozeznania w podstawowych pracach z zakresu demografii i historycznej socjologii rodziny, uczestnicy wykładu uświadamiają sobie potrzebę wykraczania poza ścisłe granice dyscyplin naukowych w zrozumienia dynamiki i różnorodności form życia rodzinnego oraz ich związków z szerszymi procesami społecznymi.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci zdobywają wiedzę dotyczącą podstawowych perspektyw odnośnie form życia rodzinnego i zachowań rodzinnych w obrębie europejskiego obszaru kulturowego, a także ich przemian w perspektywie socjologii historycznej, antropologii społecznej, demografii oraz ekonomii i historii gospodarczej. Celem wykładów jest pokazanie jak różnorodność zachowań rodzinnych – zarówno w wymiarze indywidualnym jak i kolektywnym (społecznym), w perspektywie długiego trwania łączącej przeszłość z teraźniejszością, ogniskuje w sobie kluczowe odmienności rozwojowe społeczeństw europejskich, ostatecznie skłaniając do pytania o różnorodność i tożsamość cywilizacji europejskiej. Oprócz rozeznania w podstawowych pracach z zakresu demografii i historycznej socjologii rodziny, uczestnicy wykładu uświadamiają sobie potrzebę wykraczania poza ścisłe granice dyscyplin naukowych w zrozumienia dynamiki i różnorodności form życia rodzinnego oraz ich związków z szerszymi procesami społecznymi.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo. Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych i współczesnych dyskusji o indywidualizacji, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, rozdz. 1.

Marek Okólski. Teoria przejścia demograficznego, M. Okólski (red.), PWE, Warszawa, 1990.

Dyczewski, L. Problemy rodziny nuklearnej i rodziny szerokiej we współczesnym społeczeństwie. „Roczniki Filozoficzne” 20:1972, z. 2 s. 159-184

A. Kwak, Od rodziny nuklearnej Talcotta Parsonsa do wielości form życia rodzinnego współcześnie, Roczniki Nauk Społecznych, 11/47, 2019.

I. Kotowska, Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa , 1999 | nr 461 | 11-33

T. Szlendak, Socjologia rodziny, 2010 (fragmenty)

M. Piszczatowska Oleksiewicz, Polscy gniazdownicy. O powodach, dla których dorosłe dzieci mieszkają z rodzicami, Pogranicze. Studia Społeczne, 2014 | 24 | 181-210

Krystyna Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, ZW Nomos, Kraków 2002 (fragmenty)

L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności Kraków 2002 (fragmenty)

Woźniak, Z. (2012). Solidarność międzypokoleniowa w starzejącym się świecie – per-

spektywy i zagrożenia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 21–63.

Anna Giza-Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. 2005

Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej, Instytut Historii Polskie j Akademii Nauk, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009.

T. Szlendak, Socjologia rodziny, 2010.

Flandrin Jean-Louis, Historia rodziny Pokrewieństwo, dom, seksualność w dawnym społeczeństwie, 2015.

Tarkowska, E., & Tarkowski, J. (2016). „Amoralny familizm”, czyli o dezintegracji społecznej w Polsce lat osiemdziesiątych. Kultura I Społeczeństwo, 60(4), 7-28. https://doi.org/10.35757/KiS.2016.60.4.1

M.A. Michalski, Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014

M. Szołtysek, (2005). Od patriarchatu do partnerstwa: miłość i relacje małżeńskie w przeszłości w perspektywie antropologii historycznej, Genealogia. Studia i Materiały Historyczne 17, 2005, s. 93–114.

Abłażewicz- Górnicka U.2018, Rodzina a kapitał społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i badawcze, „Opuscula Sociologica” 1 (23).

Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej, pod

red. Dariusza Kroka, Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego, RWUO Opole 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS:

WIEDZA

EK1_W01: student ma podstawową wiedzę ogólną z dziedziny socjologicznego i demograficznego zróżnicowania form rodziny oraz ich zmian na przestrzeni ostatniego stulecia (zasadniczo w obszarze europejskiego kręgu kulturowego)

EK1_W02: student posiada podstawową wiedzę z zakresu głównych procesów demograficznych kształtujących struktury i formy życia rodzinnego na przestrzeni ostatniego stulecia

EK1_W03: student posiada wiedzę odnośnie najważniejszych debat naukowych dotyczących przemian struktury rodziny i form życia rodzinnego i intymnego

EK1_W04: student rozumie istotę związku między zróżnicowaniem form rodziny a cywilizacyjno-kulturowymi odmiennościami społeczeństw europejskich

UMIEJĘTNOŚCI

EK1_U01: student potrafi zrekonstruować najważniejsze procesy demograficzne i społeczno-ekonomiczne odpowiedzialne za przekształcenia struktury rodziny i form życia małżeńsko-rodzinnego na przestrzeni ostatniego stulecia

EK1_U02: student potrafi powiązać strukturalne przemiany rodziny z najważniejszymi koncepcjami teoretyczno-modelowymi zaproponowanymi przez demografów oraz socjologów

EK1_U03: potrafi powiązać zmienność i różnorodność strukturalnych form rodziny z podstawowymi mechanizmami społeczno-gospodarczymi oraz przemianami ideacyjnymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK1_K01: student dostrzega potrzebę wykraczania poza ścisłe granice dyscyplin naukowych w zrozumienia zagadnień demograficzno-społecznych

EK1_K02: występuje publicznie, przekazuje i broni własnych poglądów

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE: wykład konwencjonalny.

TRYB ZAJĘĆ: E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy.

FORMA ZALICZENIA: test wielokrotnego wyboru.

% punktów – Ocena

0-60 – ndst.

61-68 – dost.

69-76 – dost. plus

77-84 – db.

85-92 – db. plus

93-100 – bdb.

KRYTERIA OCENIANIA W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Podstawą oceny z wykładów jest test wielokrotnego wyboru. Na pozytywna ocenę z wykładów

składają się:

- uczestnictwo w wykładach

- zaliczenie testu.

Z testu wystawiana jest ocena na podstawie następujących kryteriów:

Na ocenę ndst (2,0) student:

- nie identyfikuje większości omawianych teorii z zakresu kształtowania i przemian form rodziny

- nie potrafi powiązać dyskusji wskazanych wyżej zagadnień teoretycznych z żadnymi badanimi empirycznymi

- nie identyfikuje poprawnie żadnego z zagadnień dotyczących ciągłości i zmiany w zakresie charakterystyki form rodzinnych

Na ocenę dst (3,0) student:

- identyfikuje niektóre z omawianych teorii socjologicznych, demograficznych oraz historyczno-demograficznych

- potrafi częściowo wykazać związki między omawianymi perspektywami teoretycznymi czy modelowymi a przykładami badan empirycznych nad przemianami i zróżnicowaniem form rodziny

- potrafi do pewnego stopnia zidentyfikować podstawowe zagadnienia ciągłości i zmiany w zakresie charakterystyki form rodzinnych

Na ocenę db (4,0) student:

- poprawnie identyfikuje wszystkie z omawianych teorii socjologicznych, demograficznych oraz historyczno-demograficznych

- poprawnie wydobywa związki między omawianymi koncepcjami teoretycznymi czy modelowymi, a głównymi badaniami empirycznymi nad przemianami i zróżnicowaniem form rodziny

- poprawnie identyfikuje wszystkie główne zagadnienia ciągłości i zmiany w zakresie charakterystyki form rodzinnych

Na ocenę bdb (5,0) student:

- doskonale identyfikuje wszystkie z omawianych teorii socjologicznych, demograficznych oraz demograficzno-historycznych

- potrafi bezbłędnie połączyć omawiane koncepcje teoretyczne i modelowe z głównymi badaniami empirycznymi nad przemianami i zróżnicowaniem form rodziny

- bezbłędnie identyfikuje i omawia wszystkie główne zagadnienia ciągłości i zmiany w zakresie charakterystyki form rodzinnych

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH: obowiązkowa.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają brak zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Szołtysek
Prowadzący grup: Mikołaj Szołtysek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)