Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika i metodologia nauk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-LiMN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika i metodologia nauk
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac958f903109b4f698146ac7e5ee5e6b7%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ef539598-5b5d-498d-9205-b101c98459da&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W08; S02_U01

S02_U05; S02_K04

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii nauk i logicznego myślenia na poziomie studiów licencjackich.

Skrócony opis:

Przedmiot podejmujący podstawową tematykę z zakresu logiki i ogólnej metodologii nauk

Pełny opis:

Poruszana tematyka.

Semiotyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka.

Logika zdań i nazw.

Definicje.

Logika formalna.

Sylogizm.

Błędy logiczne.

Perspektywy teoretyczne w naukach społecznych: politologia, socjologia.

Proces badawczy.

Pytania badawcze, hipotezy, weryfikacja, falsyfikacja.

Metody zbierania i analizowania danych.

Raport końcowy z badań.

Literatura:

Podstawowa:

1. Lubańska M., "Logika", Warszawa 1997.

2. Kisielewicz A., "Logika i argumentacja", Warszawa 2017.

3. Sokołowski S., "Logika dla menedżerów", Warszawa 1999.

4. Stanosz B, "Ćwiczenia z logiki", Warszawa1998.

5. Żegleń U., "Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury", Toruń 2000.

Dodatkowa:

1. Eco U., "Teoria semiotyki", Kraków 2009.

2. Grzegorczyk A., "Logika popularna", Warszawa 2010.

3. Parelman C., "Imperium retoryki", Warszawa 2002.

4. Szymanek K., "Sztuka argumentacji", Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych norm i reguł prawidłowego myślenia formalnie poprawnego organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach;

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz

wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi;

sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i

regułami poprawnego rozumowania logicznego, potrafi

posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów badawczych;

potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności,

rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

1 punkt ECTS czynny udział w wykładzie; 1 punkt ECTS bezpośrednie przygotowanie do egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

obowiązkowy udział w wykładzie. Egzamin w formie przeprowadzonego testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7GLYdEbZ6vNRnqHKS8wyrlHdxGrGcTNABrdNyEtnxsc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8f26d553-9dce-4531-9461-38232c37f335&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot podejmujący podstawową tematykę z zakresu logiki i ogólnej metodologii nauk.

Pełny opis:

Poruszana tematyka.

Semiotyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka.

Logika zdań i nazw.

Definicje.

Logika formalna.

Sylogizm.

Błędy logiczne.

Perspektywy teoretyczne w naukach społecznych: politologia, socjologia.

Proces badawczy.

Pytania badawcze, hipotezy, weryfikacja, falsyfikacja.

Metody zbierania i analizowania danych.

Raport końcowy z badań.

Literatura:

Dodatkowa:

1. Eco U., "Teoria semiotyki", Kraków 2009.

2. Grzegorczyk A., "Logika popularna", Warszawa 2010.

3. Parelman C., "Imperium retoryki", Warszawa 2002.

4. Szymanek K., "Sztuka argumentacji", Warszawa 2001.

Wymagania wstępne:

Wiadomości, umiejętności i kompetencje na poziomie podstawowym z wcześniejszego etapu studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Węgrzecki
Prowadzący grup: Janusz Węgrzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Chamarczuk
Prowadzący grup: Mariusz Chamarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot podejmujący podstawową tematykę z zakresu logiki i ogólnej metodologii nauk. Prowadzone zajęcia mają zapoznać z logiką jako nauką o ludzkim rozumowaniu, czyli z prawami jakimi rządzi się ludzkie rozumowanie, oraz sposobami myślenia i wypowiadania myśli. W drugiej części wykładu omówiony będzie proces badawczy i jego aspekty.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do omawianej tematyki.

2. Semiotyka, syntaktyka, semantyka, pragmatyka.

3.Logika zdań i nazw.

4. Definicje.

5. Logika formalna.

6. Sylogizm.

7. Błędy logiczne.

8. Perspektywy teoretyczne w naukach społecznych: politologia, socjologia.

9. Proces badawczy.

10. Pytania badawcze, hipotezy, weryfikacja, falsyfikacja.

11. Metody zbierania i analizowania danych.

12. Raport końcowy z badań.

Literatura:

K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, Warszawa 1960.

L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991.

M. Lubańska, Logika, Warszawa 1997.

K. Pawłowski, Zarys logiki. Skrypt dla studentów, Warszawa 2012.

A. Kisielewicz, Logika i argumentacja, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)