Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-UDiI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07; SO1_U01, SO1_U08; SO1_K03

Wymagania wstępne:

Znajomość metod i technik badań socjologicznych

Pełny opis:

Przedmiot umiejętności diagnostyczne i interpretacyjne dedykowany jest studentom pierwszego stopnia na kierunku socjologia. Celem kursu jest nabycie przez studentów umiejętności rozumienia, diagnozowania, analizy i interpretacji zjawisk społecznych. W związku z tym, kurs ma zachęcać do korzystania z jakościowych metod i technik badań socjologicznych, stąd poza wiedzą teoretyczną daje także praktyczne umiejętności ich zastosowania. Z drugiej strony kurs obejmuje również umiejętności interpretacji danych ilościowych.

Ponadto celem kursu jest poznanie klasycznych i współczesnych metod oraz technik interpretacji danych gromadzonych w procesie socjologicznego poszukiwania wiedzy empirycznej.

Wielość technik w obrębie poszczególnych metod wymaga zastosowania wielości technik analitycznych odnoszących się do rozumienia i wyjaśniania ludzkiego zachowania. Słuchacze poprzez samodzielne studiowanie tekstów i ich omawianie na zajęciach powinni posiąść umiejętność posługiwania się elementarnymi kategoriami analitycznymi, użytecznymi podczas prowadzenia badań społecznych i komercyjnych. Kurs ma zachęcać do korzystania z jakościowych oraz ilościowych metod i technik badań socjologicznych, stąd poza wiedzą teoretyczną daje także praktyczne umiejętności ich zastosowania, które doskonalone są w trakcie wykonywania zaleconych przez prowadzącego zadań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. zna ilościowe oraz jakościowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

2. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne

3. posiada umiejętność diagnozowania zjawisk społecznych

4. umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych wymagających umiejętności diagnostycznych i interpretacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student zna wszystkie ilościowe oraz jakościowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące; potrafi prawidłowo interpretować wszystkie zjawiska społeczne; posiada umiejętność diagnozowania wszystkich zjawisk i procesów demograficznych; potrafi przygotować projekty społeczne wymagające umiejętności diagnostycznych i interpretacyjnych.

Na ocenę dobrą student zna większość ilościowych oraz jakościowych metod i narzędzi, w tym technik pozyskiwania danych, właściwych dla socjologii, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące; potrafi prawidłowo interpretować większość zjawisk społecznych; posiada umiejętność diagnozowania większości zjawisk i procesów demograficznych; potrafi przygotować projekty społeczne wymagające umierkowych umiejętności diagnostycznych i interpretacyjnych.

Na ocenę dostateczną student zna wybrane ilościowe oraz jakościowe metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące; potrafi prawidłowo interpretować wybrane zjawiska społeczne; posiada umiejętność diagnozowania wybranych zjawisk i procesów demograficznych; potrafi przygotować projekty społeczne wymagające niewielkich umiejętności diagnostycznych i interpretacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak, Joanna Wróblewska-Skrzek
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak, Joanna Wróblewska-Skrzek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

uczestnictwo w ćwiczeniach – 30 godz.

przygotowanie do zajęć (samodzielna analiza materiałów źródłowych) – 40 godz.

przygotowanie odpowiedzi do zadań – 10 godz.

konsultacje – 5 godz.

Suma godzin: 85 = około 3 pkt ECTS

(w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim: 35 godz. = 1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Luty-Michalak
Prowadzący grup: Marta Luty-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

uczestnictwo w konwersatorium – 30 godz.

przygotowanie do zajęć (samodzielna analiza materiałów źródłowych) – 40 godz.

przygotowanie odpowiedzi do zadań – 10 godz.

konsultacje – 5 godz.

Suma godzin: 85 = około 3 pkt ECTS

(w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim: 35 godz. = 1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)