Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The contemporary Polish society

General data

Course ID: WSE-SO-WSP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: The contemporary Polish society
Name in Polish: Współczesne społeczeństwo polskie
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa9830f45005d458b87aaf63e04e3e8d0%40thread.tacv2/conversations?groupId=edbbe514-93f4-4843-862a-18cc10b2b490&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cel konwersatorium: Studenci na zajęciach będą zdobywać wiedzę z zakresu problematyki współczesnego społeczeństwa polskiego. Wstępnie, zostaną wprowadzeni w zagadnienia zmiany społecznej oraz polskiej transformacji polityczno-ekonomicznej i społeczno-kulturowej (historyczny kontekst zmian). Następnie bedą zgłębiać zagadnienia zgodnie z przyjętą (autorską) treścią programową zajęć. Zajęcia mają charakter interaktywny. Stąd, na każde zajęcia studenci zobowiązani są do przeczytania, zadanego wcześniej, adekwatnego do omawianego problemu, tekstu. Dodatkowo, prezentowane będą wyniki aktualnych badań socjologicznych (CBOS), monitorujących aktualny stan społeczeństwa polskiego. Pozyskana w ten sposób wiedza stanie się podstawą do prowadzenia dyskusji.

Wymagania wstępne: Rozumienie pojęć socjologicznych i umiejętność identyfikowania problemów społecznych

Full description: (in Polish)

Treść programowa

Przewodnią ideą konwersatorium jest dostarczenie ogólnych ram teoretyczno-metodologicznych i wskazówek literaturowych do samodzielnego studiowania poszczególnych, następujących zagadnień:

1. Zmiana społeczna

2. Polska transformacja polityczno-ekonomiczna i społeczno-kulturowa (historyczny kontekst zmian)

3. Formowanie się nowej struktury społecznej

4. Przemiany ludnościowe

5. Przemiany w edukacji

6. Sytuacja zdrowotna Polaków

7. Zmiany płodności i modelu rodziny

8. Życie religijne

9. Polityka, władza, udział w wyborach

10. Rynek pracy i problem bezrobocia

11. Zamożność, ubóstwo, wykluczenie

12. Media w życiu Polaków

13. Style życia Polaków

14. Miasto i wieś

15. Uczestnictwo w kulturze, spędzanie wolnego czasu, wyjazdy

16. Polska w Unii Europejskiej

Bibliography: (in Polish)

1. Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. Jacek Wasilewski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.

2. Współczesne społeczeństwo polskie, red. Anna Giza i Małgorzata Sikorska, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

3. Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów, red. Zdzisława Dacko-Pikiewicz i Marek Walancik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, IMPULS, Kraków 2014.

4. Ruszkowski P. Przestalski A. Maranowski P., (2020), Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego a klasy i warstwy społeczne, COLLEGIUM CIVITAS, Warszawa 2020.

5. Błaszczyk B., Bezrobocie a zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych, Biuletyn IGS, s. 99-118.

6. Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.) (2009), Diagnoza społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

7. Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.) (2011), Diagnoza społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

8. Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.) (2013), Diagnoza społeczna 2013, Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

9. Filiciak Mirosław i in. (2010), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną, Warszawa.

10. Frenkel Jarosław (2010), Ludność wiejska, w: Jerzy Wilkin i Iwona Nurzyńska (red), Polska wieś 2010, Raport o stanie wsi, Warszawa: SCHOLAR.

11. Fuszara Małgorzata (red.) (2008), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa, Trio.

12. Gdula Maciej, Sadura Przemysław (2012), Style życia jako rywalizujące uniwersalności, w: Maciej Gdula, Przemysław Sadura (red.) Style życia i porządek klasowy w Polsce, Warszawa, Scholar.

13. Izdebski Zbigniew (2017), Seksualność Polaków 2017, raport badawczy https://dimedic.eu/pl/wiedza/seksualnosc-polakow-2017-wyniki-raportu

14. Kotowska Irena E. (red.) Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, Warszawa, SCHOLAR.

15. Palska Hanna (2004), Starość i kultura młodości. Jeszcze raz o problemie starzenia się społeczeństwa w Polsce, w: Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Andrzej Rychard (red.), Niepokoje polskie, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

16. Sobczak Jerzy B. (2000) Bezrobocie, w: Encyklopedia socjologii, t.1, Warszawa, Oficyna Narodowa.

17. Tarkowska Elżbieta (2000) Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć, w: Henryk Domański, Antonina Ostrowska, Andrzej Rychard (red.) Jak żyją Polacy, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

18. Wnuk Lipiński Edmund (2000) Polityka, w: Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa, Oficyna Naukowa.

19. Zagórski Krzysztof, Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan (2009), Zróżnicowanie warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, Warszawa, SCHOLAR.

20. Ziółkowski Marek (2000), Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

21. Mariański Janusz (2005), Religijność w społeczeństwie polskim w perspektywie zsekularyzowanej Europy, w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska, Europa, Świat, red. Włodzimierz Wesołowski i Jan Włodarek, Warszawa, SCHOLAR.

22. Raporty z badań CBOS (1999-2021)

23. Raporty i opracowania GUS (2008-2019)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

wiedza: student posiada wiedzę na temat zaistniałych przeobrażeń systemowych (zwłaszcza po roku 1989) aktualnego stanu społeczeństwa polskiego w różnych jego odsłonach.

umiejętności: W toku prowadzonych zajęć studenci zdobędą umiejętność diagnozowania i prognozowania współczesnych trendów zmian.

kompetencje: dzięki zdobytej wiedzy oraz nabytych umiejętności, bedą potrafili kompetentnie opisywać współczesne społeczeństwo polskie.

ECTS: 3

udział w wykładach - 30 godzin

czytanie na bieżąco zadanej literatury - 30 godzin

przygotowanie prezentacji - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 5 godzin

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Konwersatorium prowadzone jest stacjonarnie w formule zdalnej, poprzez wykorzystanie komunikatora internetowego MS Teams, jak również platformy Moodle UKSW.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 36 places more information
Coordinators: Katarzyna Drzewek
Group instructors: Katarzyna Drzewek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Sławomir Zaręba
Group instructors: Sławomir Zaręba
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 35 places more information
Coordinators: Sławomir Zaręba
Group instructors: Sławomir Zaręba
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)