Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Introduction to sociology

General data

Course ID: WSE-SO-WdS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Introduction to sociology
Name in Polish: Wstęp do socjologii
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
Course homepage: http://WSE-SO-WdS
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

sociology

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych

Short description: (in Polish)

Tematyka zajęć dotyczy elementarnych zagadnień socjologicznych. Pokazuje studentom specyfikę socjologii jako nauki, jej języka, opisywanych przez nią zjawisk i procesów społecznych. Wprowadza studenta w literaturę przedmiotu.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi terminami socjologicznymi, statusem socjologii wśród innych nauk i jej stosunkiem do nich.

Student będzie rozumiał (uwzględniając perspektywę socjologiczną) zjawiska społeczno-kulturowe, znał ich trajektorie i dynamikę. Będzie potrafił korzystać ze adekwatnych źródeł naukowych w celu pogłębiania swojej wiedzy w zakresie socjologii ogólnej.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1.Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

2. Berger P.L., Zaproszenie do do socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

3.Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

4.Sztompka P., Socjologia.Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

5.Turowski J., Socjologia. Mikrostruktury społeczne, TN KUL, Lublin 1993.

Literatura pomocnicza:

1.Giza A., Sikorska M.(red.), Współczesne społeczeństwo polskie, wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2.Szacki J.,Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa 2020.

3.Sztompka P., Kucia M.(red.), Socjologia.Lektury, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.

4.Sztompka P., Socjologia. Wykłady o społeczeństwie, Znak Horyzont, Kraków 2021.

5.Turner J., Socjologia.Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

-Student zna podstawowe pojęcia socjologii takie jak: kultura, grupa społeczna, interakcja, socjalizacja, zmiana społeczna, rodzina, religia, kontrola społeczna, śmierć, nowoczesność, ponowoczesność, społeczeństwo, przestępczość i dewiacja, typy społeczeństw). Student zna charakter socjologii jako nauki, jej specyfikę w kontekście antropologii, psychologii, ekonomii, historii, politologii, pozna specyfikę wewnętrznego zróżnicowania socjologii (scjentystyczna i humanistyczna) oraz specyfikę wiedzy naukowej i potocznej (SO1_W01, SO1_W02)

-Student rozumie zjawiska społeczno-kulturowe z perspektywy ich genezy, rozwoju, przemian (dynamiki), akceptuje konieczność posługiwania się językiem socjologicznym, a także umie znaleźć w literaturze przedmiotu opis zjawiska, którym się interesuje i które analizuje; potrafi współdziałać w grupie (SO1_U03; SO1_08; SO1_U12)

Udział w zajęciach (wykład i ćwiczenia) - po 30 godz. (łącznie 60 godz.)

Przygotowanie do ćwiczeń (lektura i analiza zadanych materiałów) - 20 godz./przygotowanie do egzaminu na podstawie lektur uzgodnionych z prowadzącymi ćwiczenia i wykład - 30 godz.(łącznie 50 godzin)

Przygotowanie do niezapowiedzianych kolokwiów w ramach ćwiczeń -25 godz./przygotowanie wybranego zagadnienia socjologicznego w kontekście własnych zainteresowań, jako dodatkowego wymogu egzaminacyjnego - 15 godz.

Łącznie 150 godz.: 25= 6 pkt. (3 pkt. - wykład; 3 pkt. - ćwiczenia)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

-W wypadku ćwiczeń - oceny z kolokwiów stanowią 60% ostatecznej oceny, aktywność na zajęciach (25%), obecność na zajęciach (15%)

-W wypadku wykładu, podstawowym kryterium jest ocena z egzaminu (95%), dodatkowe 5% stanowi ocena (bdb lub db) uzyskana z ćwiczeń (z wyjątkiem Zarządzania Dziedzictwem Kultury, gdzie nie ma ćwiczeń)

Na ocenę bardzo dobrą student w stopniu bardzo dobrym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, wykazuje się właściwą wiedzą o statusie socjologii wśród innych nauk i jej relacjami z innymi naukami, potrafi interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, potrafi analizować przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych, właściwie korzysta z literatury przedmiotu, uczestniczy regularnie w zajęciach;

Na ocenę dobrą student w stopniu dobrym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, wykazuje się wiedzą o statusie socjologii wśród innych nauk i jej relacjami z innymi naukami, potrafi interpretować zjawiska społeczno-kulturowe, analizuje przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych i potrafi korzystać z literatury przedmiotu; uczestniczy regularnie w zajęciach; uczestniczy regularnie w zajęciach

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, wykazuje się dostateczną wiedzą o statusie socjologii wśród innych nauk i jej relacjami z innymi naukami, potrafi w stopniu podstawowym interpretować zjawiska społeczno-kulturowe oraz analizować przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych, w stopniu dostatecznym dobiera i korzysta z literatury przedmiotu; uczestniczy w zajęciach

Na ocenę niedostateczną student w stopniu niedostatecznym zna podstawowe pojęcia socjologiczne, wykazuje się niedostateczną (podstawową) wiedzą o statusie socjologii wśród innych nauk i jej relacjami z innymi naukami, w stopniu niedostatecznym interpretuje zjawiska społeczno-kulturowe, niedostatecznie analizuje przyczyny i dynamikę zjawisk społecznych oraz korzysta z literatury przedmiotu.

W kontekście oceny przewidziano również oceny połówkowe (db plus i dst plus)

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 78 places more information
Lectures, 30 hours, 78 places more information
Coordinators: Wojciech Klimski, Maria Sroczyńska
Group instructors: Wojciech Klimski, Maria Sroczyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours, 64 places more information
Lectures, 30 hours, 64 places more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Katarzyna Drzewek, Wojciech Klimski, Maria Sroczyńska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Wojciech Klimski
Group instructors: Katarzyna Drzewek, Wojciech Klimski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)