Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne wyzwania społeczeństwa polskiego w kontekście zdrowia i jakości życia (ZR-3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-SO-ZR-WWSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne wyzwania społeczeństwa polskiego w kontekście zdrowia i jakości życia (ZR-3)
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności bez usprawiedliwienia) - 10 h

- przygotowanie do zajęć, w tym lektura literatury przedmiotu - 15 h

- przygotowanie oraz zaprezentowanie prezentacji dotyczącej tematów zaproponowanych przez prowadzącą na zajęciach - 15h

- przygotowanie do zaliczenia końcowego (w formie egzaminu pisemnego) - 20 h

60 h : 30 h = 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Cel wykładu : studenci na zajęciach będą zdobywać wiedzę z zakresu problematyki współczesnych wyzwań społeczeństwa polskiego w kontekście zdrowia i jakości życia.

Pełny opis:

Uczestnicy będą zgłębiać zagadnienia zgodnie z przyjętą (autorską) treścią programową zajęć. Zajęcia będą miały charakter interaktywny, dlatego też na każde zajęcia studenci zobowiązani będą do przeczytania, zadanego wcześniej, adekwatnego do omawianego problemu, tekstu lub przygotowania prezentacji na podany temat zajęć. Dodatkowo, prezentowane będą wyniki aktualnych badań socjologicznych np. (CBOS), monitorujących aktualny stan społeczeństwa polskiego. Pozyskana w ten sposób wiedza stanie się podstawą do prowadzenia dyskusji.

Literatura:

Literatura:

1. Współczesne społeczeństwo polskie, red. Anna Giza i Małgorzata Sikorska, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012. (fragmenty)

2. Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. Jacek Wasilewski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006. (fragmenty)

3. Zdrowy styl życia wyzwania XXI wieku, red. Agata Kobyłka, Mateusz Gortat, Wydawnictwo naukowe SMN, Lublin 2020. (fragmenty)

4. Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku, red. Norbert Laurisz, Wydawca Fundacja gospodarki i administracji publicznej, Kraków 2020 (fragmenty)

5. Zdrowie i style życia. Determinanty długości życia, red. Wioletta Nowak i Katarzyna Szalonka, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2020. (fragmenty)

6. Socjologia. Analiza społeczeństwa, red. Piotr Sztompka, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012. (fragmenty)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)