Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Democracy and civil society

General data

Course ID: WSE-ZP-DSO
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Democracy and civil society
Name in Polish: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

ZP1_W14, ZP1_W15, ZP1_U05, ZP1_U03, ZP1_K07, ZP1_K08

Preliminary Requirements:

(in Polish) Ogólna wiedza ze szkoły średniej.

Short description: (in Polish)

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, a także zachodzącej między nimi relacji.

Full description: (in Polish)

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, oraz zachodzącej między nimi relacji. Konwersatorium składa się z dwu części: teoretycznej i praktycznej (warsztatowej).

W pierwszej części konwersatorium koncentruje się na pogłębieniu wiedzy jego uczestników na temat fenomenu współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu na konwersatorium omawiane są wybrane fragmenty tekstów podejmujących kwestię definicji oraz form współczesnej demokracji, procesu demokratyzacji współczesnego świata, a także wyzwań współczesnych systemów demokratycznych. W podobny sposób, poprzez analizę fragmentów wybranych tekstów, omawiana jest także definicja i różne formy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, fenomen tak zwanego „powrotu społeczeństwa obywatelskiego” w końcu XX w. oraz różne teoretyczne i ideowe ujęcia społeczeństwa obywatelskiego.

W części drugiej konwersatorium jego uczestnicy prezentują przygotowane w grupach analizy dotyczące wybranych form funkcjonowania współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Bibliography: (in Polish)

M. Grabowska, T. Szawiel, (red.), Budowanie demokracji, Warszawa 2003.

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1993.

J. H. Hallowel. Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993.

E.W. Boeckenforde, Wolność - państwo – Kościół, Kraków 1994.

J. Szacki, (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.

F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach

Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.

P. Obacz, Podział „Polska solidarna”- „Polska liberalna”, Kraków 2018.

J. Szacki, Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, w: tenże (red.), Ani

książe, ani kupiec. Obywatel, Kraków, 1997.

S. Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne,. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce, sferze publicznej, w latach 1989 – 2010, Warszawa 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Przewidziane w trakcie konserwatorium przedmiotowe efekty uczenia się to:

- Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów.

- Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

1.Warunkiem zaliczenia zajęć jest:

a.Obecność na zajęciach (co najmniej wszystkie minus 2).

b. Zaliczenie kartkówek (otwierających zajęcia) i testu końcowego w części konwersatoryjnej (test ma charakter pytań otwartych i odpowiedzi opisowych).

c. Wystąpienie w grupie zadaniowej.

2. Ocena

Ocena jest pochodną:

a. Oceny wystąpienia grupy – proponuję prowadzący (50%)

b. Wyniku testu końcowego ze znajomości tekstów (50%).

Osoby, które zdają w 1. terminie wszystkie kartkówki mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną + .

Osoby, które zdają w terminie wszystkie kartkówki (-1) mogą być zwolnione z testu i otrzymują z niego ocenę dostateczną .

Obie składowe oceny muszą być pozytywne .

-------------------------------------------------------------------------

Kryteria ocen efektów uczenia się:

Ad. Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów w stopniu podstawowym - ocena dostateczna.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów w stopniu zaawansowanym - ocena dobra.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnych demokracji, oraz związanych z nimi wyzwań i dylematów w stopniu bardzo dobrym - ocena bardzo dobra.

Ad. Nabycie oraz ugruntowanie wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w stopniu podstawowym - ocena dostateczna.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w stopniu zaawansowanym - ocena dobra.

- Nabycie, ugruntowanie oraz umiejętność prezentowania wiedzy na temat fenomenu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w stopniu bardzo dobrym - ocena bardzo dobra.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Sławomir Sowiński
Group instructors: Sławomir Sowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, a także zachodzącej między nimi relacji.

Full description: (in Polish)

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, oraz zachodzącej między nimi relacji. konwersatorium składa się z dwu części: teoretycznej i praktycznej (warsztatowej).

W pierwszej części konwersatorium koncentruje się na pogłębieniu wiedzy jego uczestników na temat fenomenu współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu na konwersatorium omawiane są wybrane fragmenty tekstów podejmujących kwestię definicji oraz form współczesnej demokracji, procesu demokratyzacji współczesnego świata, a także wyzwań współczesnych systemów demokratycznych. W podobny sposób, poprzez analizę fragmentów wybranych tekstów, omawiana jest także definicja i różne formy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, fenomen tak zwanego „powrotu społeczeństwa obywatelskiego” w końcu XX w. oraz różne teoretyczne i ideowe ujęcia społeczeństwa obywatelskiego.

W części drugiej konwersatorium jego uczestnicy prezentują przygotowane w grupach analizy dotyczące wybranych form funkcjonowania współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Bibliography: (in Polish)

M. Grabowska, T. Szawiel, (red.), Budowanie demokracji, Warszawa 2003.

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1993.

J. H. Hallowel. Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993.

E.W. Boeckenforde, Wolność - państwo – Kościół, Kraków 1994.

J. Szacki, (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.

F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach

Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.

P. Obacz, Podział „Polska solidarna”- „Polska liberalna”, Kraków 2018.

J. Szacki, Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, w: tenże (red.), Ani

książe, ani kupiec. Obywatel, Kraków, 1997.

S. Sowiński, Boskie, cesarskie, publiczne,. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce, sferze publicznej, w latach 1989 – 2010, Warszawa 2012.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Sławomir Sowiński
Group instructors: Sławomir Sowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Sławomir Sowiński
Group instructors: Sławomir Sowiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ------------------------------------------------------------------------------


W roku akademickim 2023/2024 program studiów przewiduje zdobycie w trakcie konwersatorium 3 punktów ECTS.


1,5 punktu uczestnicy zdobywają regularnie uczestnicząc w zajęciach i przygotowując się do nich a także przygotowując się do testu ze znajomości przeczytanych tekstów.


1,5 punktu uczestnicy zdobywają przygotowując i prezentując w grupach analizy na temat funkcjonowania współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, a także zachodzącej między nimi relacji.

Full description: (in Polish)

Konwersatorium poświęcone jest pogłębionej refleksji na temat tytułowych kategorii „demokracja” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, oraz zachodzącej między nimi relacji. Konwersatorium składa się z dwu części: teoretycznej i praktycznej (warsztatowej).

W pierwszej części konwersatorium koncentruje się na pogłębieniu wiedzy jego uczestników na temat fenomenu współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu na konwersatorium omawiane są wybrane fragmenty tekstów podejmujących kwestię definicji oraz form współczesnej demokracji, procesu demokratyzacji współczesnego świata, a także wyzwań współczesnych systemów demokratycznych. W podobny sposób, poprzez analizę fragmentów wybranych tekstów, omawiana jest także definicja i różne formy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, fenomen tak zwanego „powrotu społeczeństwa obywatelskiego” w końcu XX w. oraz różne teoretyczne i ideowe ujęcia społeczeństwa obywatelskiego.

W części drugiej konwersatorium jego uczestnicy prezentują przygotowane w grupach analizy dotyczące wybranych form funkcjonowania współczesnej demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Bibliography: (in Polish)

M. Grabowska, T. Szawiel, (red.), Budowanie demokracji, Warszawa 2003.

S. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1993.

J. H. Hallowel. Moralne podstawy demokracji, Warszawa 1993.

E.W. Boeckenforde, Wolność - państwo – Kościół, Kraków 1994.

J. Szacki, (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2007.

S. Sowiński, Ramy, topos i logika sfery publicznej, w: tenże, Boskie, cesarskie, publiczne,. Debata o legitymizacji Kościoła katolickiego w Polsce, sferze publicznej, w latach 1989 – 2010, Warszawa 2012, s. 21 – 48.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)