Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Labour market and employment policy

General data

Course ID: WSE-ZP-RPPZ
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (9998) Sustainable development The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Labour market and employment policy
Name in Polish: Rynek pracy i polityka zatrudnienia
Organizational unit: Faculty of Social and Economic Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

ZP1_W14, ZP1_W15, ZP1_U05, ZP1_U03, ZP1_K07, ZP1_K08

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Broda-Wysocki
Group instructors: Piotr Broda-Wysocki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot realizowany w formie konwersatorium. Tematy/zagadnienia w poniższym opisie. Warunki zaliczenia (na ocenę):

1) 25% obecność na zajęciach

2) 25% aktywny udział w zajęciach

3) 50% przygotowanie minimum jednego, optymalnie dwóch wystąpień związanych z zagadnieniami podanymi w opisie przedmiotu

Full description: (in Polish)

 Ogólna charakterystyka rynku pracy

• Definicja i specyfika rynku pracy. Cechy „idealnego” rynku pracy

• Kategorie osób na rynku pracy

• Badania i wskaźniki rynku pracy

• Przepływy na rynku pracy

 Umowa o pracę

• Cechy i elementy umowy o pracę

• Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - porównanie

 Równowaga rynku pracy

• Podaż pracy (indywidualna i łączna)

• Popyt na pracę w krótkim i długim okresie

• Zmiany popytu na pracę a postęp technologiczny

• Równowaga rynkowa i jej zmiany

 Bezrobocie

• Pomiar bezrobocia

• Teorie bezrobocia i rynku pracy: teoria poszukiwań, krzywa Beveridge’a, teoria kapitału ludzkiego, histereza, teorie sztywności płac (teoria niepisanych kontraktów, teoria insider-outsider, teoria płacy motywującej)

• Typy bezrobocia (bezrobocie równowagi i nierównowagi) [keynesowskie, naturalne, technologiczne, sezonowe, ukryte, instytucjonalne]

• Gospodarcze, społeczne i psychologiczne skutki bezrobocia

 Funkcjonowanie rynku pracy

• Związki zawodowe

• Płaca minimalna

• Praca zdalna

• Nierówności płacowe

• Starzenie się społeczeństwa

• Zawody nadwyżkowe i deficytowe

• Flexicurity

 Polityka rynku pracy i polityka zatrudnienia

• Aktywna (ALMP) i pasywna polityka rynku pracy (PLMP) – cechy i efekty

• Zasiłki dla bezrobotnych

• Agencje zatrudnienia

• Ochotnicze hufce pracy

• Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe

• Wpływ programu 500+ na rynek pracy w Polsce

Bibliography: (in Polish)

 B. Czarny, R. Rapacki (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 2011 [fragment przesłany w pliku – na rynku dostępne jest też wydanie IV z 2018 r.]

 T. Boeri, J. van Ours, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Warszawa 2011

 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002 [dostępny w Bibliotece UKSW]

 Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późn. zm.

 R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Warszawa 2006 [fragment przesłany w pliku]

 J.M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Warszawa 2013

 M. Frączek (red.), Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka, Warszawa 2015

 E. Kryńska, E. Kwiatkowski, Podstawy wiedzy o rynku pracy, Łódź 2013

 A. Furmańska-Maruszak, J. Męcina, P. Michoń, M. Szylko-Skoczny, Z. Wiśniewski, Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania - kierunki zmian - efekty, Toruń 2015

 Z. Góral, Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Warszawa 2013.

 M. Góra, U. Sztanderska, Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy. Podręcznik, Warszawa 2006

 K. Nagel, I.M. Smandek, Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Katowice 2010

 J. Gazon, Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, Warszawa 2008

 D. Kotlorz (red.), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Katowice 2009

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Broda-Wysocki
Group instructors: Piotr Broda-Wysocki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Broda-Wysocki
Group instructors: Piotr Broda-Wysocki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter projektowy. Studenci, podzieleni na grupy, będą pracować w ramach czterech modułów (z których niektóre podzielone są na subproblemy).

Moduły z podziałem:

1. Bezrobocie na polskim rynku pracy w latach 1989-2024

2. Rynek pracy - zmiany

-a) płace w ujęciu czasowym i regionalnym

-b) stopa zatrudnienia i aktywność na rynku pracy

-c) kobiety na rynku pracy

3. Chroniony rynek pracy

-a) osoby niepełnosprawne na rynku pracy

-b) ekonomia społeczna i procesy inkluzji/reintegracji zawodowej

4. Rynek pracy - przyszłość

-a) wyzwania demograficzne - deficyty pracowników, system emerytalny i imigracje

-b) nowe kwalifikacje-nowe szanse?

-c) nowy system strukturalny - 4 dniowy tydzień pracy?

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zaliczenie będzie wynikiem pracy w ciągu semestru nad przydzielonym/wybranym modułem i subtematem. Efektem prac całej grupy powinien być jeden tekst projektowy, umieszczony w przestrzeni dostępnej dla wszystkich uczestników zajęć w formacie pdf.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)