Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Family-Work-Balance

General data

Course ID: WSR-NR-1-RPZR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Family-Work-Balance
Name in Polish: Równowaga pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

education

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

NRL_W04, NRL_W12, NRL_W18, NRL_U01, NRL_K09

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawowa, interdyscyplinarna wiedza na temat systemu rodzinnego - jego funkcjonowania, wspierania, rozpoznania.

Short description: (in Polish)

Praca i życie osobiste, w tym rodzinne, dla większości Polaków są kluczowymi obszarami funkcjonowania. Zagadnienie możliwości odnajdywania równowagi miedzy obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi jest sprawą pierwszorzędną dla wielu polskich rodzin i w znaczący sposób wpływa na poczucie ich dobrostanu.

W trackie zajęć dokonany zostaje przegląd różnych perspektyw postrzegania problematyki z wyodrębnieniem szczególnie ważnych aspektów rozpoznania, diagnozy, możliwości profesjonalnego wsparcia z punktu widzenia rodziny.

Full description: (in Polish)

(1) Zajęcia organizacyjne Przedstawienie założeń przedmiotu. Omówienie warunków zaliczenia. Prezentacja zalecanej literatury oraz sposobu pracy. Omówienie zakresu treści.

(2) Praca i życie zawodowe – zbliżenie definicyjne (1) Równowaga i równoważenie życia zawodowego i rodzinnego. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego a równowaga. Równowaga w życiu osobistym a równowaga praca-rodzina.

(3) Praca i życie zawodowe – zbliżenie definicyjne (1) Rozumienie rodziny i pracy. Rodzina a życie rodzinne, praca a życie zawodowe. Perspektywy oraz możliwości (różnego) postrzegania relacji między życiem zawodowym i rodzinnym.

(4) Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym – przegląd stanowisk teoretyczno-badawczych (1) Podejścia oraz perspektywy teoretyczno-badawcze do problematyki. Konflikt miedzy pracą i życiem zawodowym.

(5) Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym – przegląd stanowisk teoretyczno-badawczych (2) Granice i zarządzanie granicami. Rodzina jako miejsce odpoczynku od pracy – możliwości i ograniczenia.

(6) Praca i życie zawodowe w perspektywie konfliktu Podstawy teoretyczne i koncepcyjne. Konflikty na linii rodzina – praca oraz ich znaczenie. Rodzaje konfliktów.

(7) Czy praca i rodzina mogą sobie pomagać? Przegląd pojęć, koncepcji i stanowisk teoretycznych. Możliwości, granice i kierunki pozytywnego oddziaływania obszarów pracy i rodziny.

(8) Równowaga pomiędzy pracą i życiem zawodowym w kontekście ról płciowych Postrzeganie ról płciowych a budowanie równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym. Równowaga rodzina praca w kontekście zmian w postrzeganiu ról płciowych. Praca zawodowa kobiet a równowaga między życiem rodzinnym i zawodowym.

(9) Granice między pracą i życiem rodzinnym Rodzaje i wyznaczniki granic. Granice i zarządzanie granicami jako strategia równowagi między pracą i życiem zawodowym. Czy zrównoważone życie rodzinne potrzebuje granic? Jakich granic potrzebuje obszar pracy i rodziny?

(10) Równowaga życia rodzinnego i zawodowego w perspektywie zmiany i rozwoju Rozwój kariery a życie rodzinne. Równowaga między pracą i życiem zawodowym a cykl życia rodziny. Równowaga między pracą i życiem rodzinnym a rozwój jednostki.

(11) Zasoby rodzinne w budowaniu równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym. Czas pracy a problemy równowagi. Zasoby rodzinne – zarys koncepcji. Jakie zasoby posiada rodzina? Identyfikacja zasobów rodziny. Zasoby rodziny a możliwość równoważenia życia zawodowego i rodzinnego.

(12) Jak diagnozować równowagę między życiem zawodowym i rodzinnym – wybrane zagadnienia Jak stwierdzać jakość relacji między pracą i życiem rodzinnym. Perspektywy i podejścia diagnostyczne, trudności, ograniczenia, problemy.

(13) Coachingowe wsparcie budowania równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym – zarys problematyki Możliwości wspierania równowagi między pracą i życiem zawodowym. Czy można uczyć się równoważenia życia zawodowego i rodzinnego?

(14) Formy, propozycje i postulaty w obszarze równowagi między pracą i życiem zawodowym Perspektywa przedsiębiorcy. Rozwiązania organizacyjne i prawne. Elastyczny czas pracy, opieka nad dziećmi, zwiększanie zaangażowania mężczyzn w rolach zawodowych, równouprawnienie, aktualizacja kwalifikacji zawodowych etc.

(15) Zaliczenie

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

• M. Kulesza, M. Ozorowski, J. Surzykiewicz (2018) Family Balance Coaching. Psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących balansu między życiem zawodowym i rodzinnym. EDU Research.

• C. Sadowska-Snarska (2008). Równowaga Praca – Życie – Rodzina. Wydawnictwo WSE Białsystok.

• R. Tomaszewska-Lipiec (2014). Relacje praca–życie pozazawodowe. Drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

• Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Literatura uzupełaniająca

• Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2013). The spillover-crossover model. In J. G. Grzywacz, E. Demerouti, J. G. Grzywacz & E. Demerouti (Eds.), New frontiers in work and family research. (pp. 55-70). New York, NY, US: Psychology Press.

• Kulesza, M. (2017). Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Difin. Warszawa

• Kulesza, M., Kulesza, M. (2015). Coaching rodzinny – zarys koncepcji. (w): Ozorowski, M., Najda, A. (red.) Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łomża, 175–198.

• Kulesza, M., Kulesza, M. (2017). Wstęp. Studia nad Rodziną. 4 (45), 7–14.

• Pallasch W., Petersen, R. (2005). Coaching. Ausbildung– und Trainingskonzeption zum Coach in pädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern. Weinheim – München, Juventa.

• Thomas, J. (2017). Zum Forschungsstand zur Erfassung der Balance von Arbeit und Familie im Forschungsprojekt „Family balance coaching - psychosocial support for families seeking a work-life balance“. Studia nad Rodziną. 4(45). 15–50.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA

EK_1

Ma podstawową, interdyscyplinarną wiedzę na temat wyjaśniania funkcjonowania małżeństwa i rodziny w kontekście problematyki poszukiwania równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym

EK_2

Zna podstawowe wyjaśnienia teoretyczne dotyczące budowania równowagi między pracą i życiem rodzinnym w kontekście funkcjonowania środowiska rodzinnego

EK_3

ma podstawową wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju, edukacji i ustawicznego rozwoju w kontekście budowania równowagi między pracą i życiem osobistym

UMIEJĘTNOŚCI

EK_4

Potrafi diagnozować sytuację rodziny pod kątem równowagi między pracą i życiem osobistym (rodzinnym)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK_5

Jest przygotowany do fachowego wsparcia rodzin w poszukiwaniu balansu (równowagi) między pracą i życiem rodzinnym

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

OCENA obejmuje

- obserwacje studenta podczas zajęć

- weryfikacje prac oraz sposobu przygotowania się do zajęć

- ocenę z kolokwium zaliczeniowego (min. 50% punktów)

WIEDZA (EK 1-3):

Ocena 2 (ndst) – student nie posiada podstawowej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat możliwych sposobów wyjaśniania relacji między życiem rodzinnym i zawodowym, znaczenia problematyki równoważenia obu obszarów życia w kontekście funkcjonowania środowiska rodzinnego oraz projektowania rozwoju zawodowego.

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu posiada interdyscyplinarną wiedzę na temat możliwych sposobów wyjaśniania relacji między życiem rodzinnym i zawodowym, znaczenia problematyki równoważenia obu obszarów życia w kontekście funkcjonowania środowiska rodzinnego oraz projektowania rozwoju zawodowego.

Ocena 4 (db) – student posiada ugruntowaną, interdyscyplinarną wiedzę na temat możliwych sposobów wyjaśniania relacji między życiem rodzinnym i zawodowym, znaczenia problematyki równoważenia obu obszarów życia w kontekście funkcjonowania środowiska rodzinnego oraz projektowania rozwoju zawodowego.

Ocena 5 (bdb) – student posiada szczegółową i pogłębioną, interdyscyplinarną wiedzę na temat możliwych sposobów wyjaśniania relacji między życiem rodzinnym i zawodowym, znaczenia problematyki równoważenia obu obszarów życia w kontekście funkcjonowania środowiska rodzinnego oraz projektowania rozwoju zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI (EK 4):

Ocena 2 (ndst) – student nie posiada podstawowych umiejętności analizowania różnych wymiarów funkcjonowania środowiska rodziny w kontekście równoważenia życia rodzinnego i zawodowego

Ocena 3 (dst) – student posiada podstawowe umiejętności analizowania różnych wymiarów funkcjonowania środowiska rodziny w kontekście równoważenia życia rodzinnego i zawodowego y.

Ocena 4 (db) – student posiada dobre umiejętności analizowania różnych wymiarów funkcjonowania środowiska rodziny w kontekście równoważenia życia rodzinnego i zawodowego.

Ocena 5 (bdb) – student posiada wyoskie umiejętności analizowania różnych wymiarów funkcjonowania środowiska rodziny w kontekście równoważenia życia rodzinnego i zawodowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (EK 5):

Ocena 2 (ndst) – student nie jest przygotowany do fachowego wspierania rodziny poszukującej równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym.

Ocena 3 (dst) – student jest w ograniczony sposób przygotowany do fachowego wspierania rodziny poszukującej równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym.

Ocena 4 (db) – student jest przygotowany do fachowego wspierania rodziny poszukującej równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym.

Ocena 5 (bdb) – student jest w wysokim stopniu przygotowany do fachowego wspierania rodziny poszukującej równowagi między życiem rodzinnym i zawodowym.

Zaliczenie wymaga:

1. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przygotowania na zajęcia

2. Przygotowania prezentacji oraz wygłoszenia krótkiego referatu na wybrany temat jako impulsu do dyskusji grupowej (indywidualnie lub w małej grupie)

Na ocenę składa się oceny cząstkowe (skala 2,0-5,0)

(1) Ocena aktywności podczas zajęć (kryteria: obecność, przygotowanie się, częstość i trafność wypowiedzi, aktywność)

(2) Ocena prezentacji/wystąpienia (kryteria: a) jakość prezentacji - forma, treść, staranność, czytelność, wykorzystanie źródeł; b) sposób referowania - samodzielność, kontakt z grupą, emisja głosu, zainteresowanie grupy, zaangażowanie referenta, długość wystąpienia, dyskusja)

Łączna ocena = średnia (arytmetyczna) ocen (1) i (2)

3,00-3,25 = 3,0

3,26-3,65 = 3,5

3,66-4,10 = 4,0

4,11-4,50 = 4,5

> 4,50 = 5,0

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Marek Kulesza
Group instructors: Marek Kulesza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Marek Kulesza
Group instructors: Marek Kulesza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Marek Kulesza
Group instructors: Marek Kulesza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) PUNKTY ECTS - 3

Zajęcia z prowadzącym - 30 godzin

Praca własna (przygotowanie do zajęć, prace domowe, literatura, przygotowanie prezentacji, konsultacje) - 40 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia - 20 godzin

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Marek Kulesza
Group instructors: Marek Kulesza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)