Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Wstęp do prawoznawstwa

General data

Course ID: WSR-NR-1-WdP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Wstęp do prawoznawstwa
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

NRL_U06, NRL_W16,NRL_U13, NRL_K03

Short description: (in Polish)

Zarys podstawowych zasad i instytucji polskiego systemu prawnego.

Full description: (in Polish)

Istota, pojęcie i rodzaje prawa

Wzajemny stosunek prawa i innych norm społecznych.

Norma prawna - definicja, budowa, rodzaje norm prawnych.

Rodzaje aktów prawnych.

Stanowienie i publikowanie aktów normatywnych.

Stosunek prawny - pojęcie, rodzaje.

Zdarzenia prawne - pojęcie, rodzaje.

Stosowanie prawa i wnioskowania prawne.

Obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni.

Źródła prawa

Wykładnia prawa

Systematyka prawa.

Podstawowe zagadnienia prawo konstytucyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa karnego.

Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego.

Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego.

Podstawowe zagadnienia prawa Unii Europejskiej.

Bibliography: (in Polish)

Z. Muras. „Podstawy prawa. Warszawa 2020.

A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017,

A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2009,

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2009, 2015.

A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2006, 2016.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992, 2009.

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1 i 2, Warszawa 2008, 2011.

S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005 i nast. wyd.

K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, 2008.

C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, 2015.

K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, 2015.

Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA

EK1 - Student zna i rozumie terminologię z zakresu prawa, ma podstawową wiedzę o źródłach prawa,

EK2 - Student ma podstawową wiedzę o prawnych, społecznych i gospodarczych instytucjach z zakresu polskiego systemu prawa i prawa UE. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania podstawowych instytucji prawa.

UMIEJĘTNOŚCI

EK3 - Student ma podstawową wiedzę o relacjach między podmiotami prawa. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych zasad i procedur na terenie prawa oraz z takich źródeł jak orzecznictwo, dokumenty urzędowe

EK4 - Student zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów prawa.

KOMPETENCJE

EK5 - Student zna i rozumie zasady w zakresie praw i obowiązków podmiotów prawa oraz zasady odpowiedzialności prawnej tych podmiotów.

EK 6 - Student potrafi formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda z zakresu prawa.

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie: 30 godz.- 0,5 pkt ECTS,

przygotowanie do wykładów: 15 godz. - 0,2 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 15 godz. - 0,3 ECTS

RAZEM: 1 ECTS.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania:

Formujące

aktywność na zajęciach, odpowiedź ustna, obserwacje zachowań, praca pisemna.

Podsumowujące:

obecność na zajęciach, egzamin ustny.

Kryteria:

Kryteria oceniania:

WIEDZA:

ocena 2 (ndst): Student nie zna źródeł prawa, orzecznictwa oraz literatury z zakresu prawa polskiego.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym zna źródła prawa, orzecznictwo oraz literaturę z zakresu prawa polskiego

ocena 4 (db): Student swobodnie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literatura z zakresu prawa polskiego

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie posługuje się źródłami prawa, orzecznictwem oraz literaturą z zakresu prawa polskiego .

UMIEJETNOSCI:

ocena 2 (ndst): Student nie umie analizować przepisów, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa polskiego.

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu umie analizowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa polskiego.

ocena 4 (db): Student umie analizowac i stosowac przepisy, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa polskiego.

ocena 5 (bdb): Student w pełni precyzyjnie i skutecznie umie analizowac i stosować przepisy, orzecznictwo i literature z zakresu prawa polskiego.

KOMPETENCJE:

ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozwiazac podstawowych zagadnien problematycznych a takze formułowac wniosków de lege lata i de lege ferenda

ocena 3 (dst): Student w ograniczonym stopniu potrafi rozwiązać podstawowe zagadnienia problematyczne. Student potrafi w ograniczonym zakresie formułowac wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 4 (db): Student potrafi rozwiazac zagadnienia problematyczne a także formułować wnioski de lege lata i de lege ferenda

ocena 5 (bdb): Student potrafi rozwiazac skomplikowane zagadnienia problematyczne jak również formułowac trafne i istotne wnioski de lege lata i de lege ferenda

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Mariusz Grabowski
Group instructors: Mariusz Grabowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zarys podstawowych zasad i instytucji polskiego systemu prawnego.

Full description: (in Polish)

Istota, pojęcie i rodzaje prawa

Wzajemny stosunek prawa i innych norm społecznych.

Norma prawna - definicja, budowa, rodzaje norm prawnych.

Rodzaje aktów prawnych.

Stanowienie i publikowanie aktów normatywnych.

Stosunek prawny - pojęcie, rodzaje.

Zdarzenia prawne - pojęcie, rodzaje.

Stosowanie prawa i wnioskowania prawne.

Obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni.

Źródła prawa

Wykładnia prawa

Systematyka prawa.

Podstawowe zagadnienia prawo konstytucyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa karnego.

Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego.

Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego.

Podstawowe zagadnienia prawa Unii Europejskiej.

Bibliography: (in Polish)

Z. Muras. „Podstawy prawa. Warszawa 2020.

A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017,

A. Grześkowiak, Prawo karne, Warszawa 2009,

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2009, 2015.

A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2006, 2016.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1992, 2009.

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010.

M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1 i 2, Warszawa 2008, 2011.

S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005 i nast. wyd.

K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, 2008.

C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, 2015.

K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, 2015.

Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2014.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Umiejętność logicznego formułowania myśli, logicznej analizy zjawisk. Zainteresowanie problematyką prawa. Wiedza w zakresie zagadnień państwa i prawa na poziomie maturalnym.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Mariusz Grabowski
Group instructors: Mariusz Grabowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zarys podstawowych zasad i instytucji polskiego systemu prawnego.

Full description: (in Polish)

Istota, pojęcie i rodzaje prawa

Wzajemny stosunek prawa i innych norm społecznych.

Norma prawna - definicja, budowa, rodzaje norm prawnych.

Rodzaje aktów prawnych.

Stanowienie i publikowanie aktów normatywnych.

Stosunek prawny - pojęcie, rodzaje.

Zdarzenia prawne - pojęcie, rodzaje.

Stosowanie prawa i wnioskowania prawne.

Obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni.

Źródła prawa

Wykładnia prawa

Systematyka prawa.

Podstawowe zagadnienia prawo konstytucyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego.

Podstawowe zagadnienia prawa karnego.

Podstawowe zagadnienia prawa cywilnego.

Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego.

Podstawowe zagadnienia prawa Unii Europejskiej.

Bibliography: (in Polish)

M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1 i 2, Warszawa 2008, 2011.

S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005 i nast. wyd.

K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 1996, 2008.

C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995.

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007, 2015.

K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, 2015.

Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2014.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Umiejętność logicznego formułowania myśli, logicznej analizy zjawisk. Zainteresowanie problematyką prawa. Wiedza w zakresie zagadnień państwa i prawa na poziomie maturalnym.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Czekalski
Group instructors: Piotr Czekalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Piotr Czekalski
Group instructors: Piotr Czekalski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)