Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Biomedical aspects of parenting

General data

Course ID: WSR-NR-2-BAR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Biomedical aspects of parenting
Name in Polish: Biomedyczne aspekty rodzicielstwa
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups: (in Polish) Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne II stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak wymagań wstępnych.

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu biomedycznych uwarunkowań rodzicielstwa.

Zajęcia są wzmacniane częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

Full description: (in Polish)

Zagadnienia:

1. Zagadnienia wprowadzające.

2. Pojęcie płodności. Płodność jako objaw zdrowotny. Uwarunkowania płodności małżeńskiej.

3. Zdrowie prokreacyjne.

4. Przygotowanie do prokreacji i opieka prekoncepcyjna.

5. Biomedyczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa. Antykoncepcja.

6. Wpływ żywienia na zdrowie prokreacyjne.

7. Wpływ aktywności fizycznej oraz stylu życia na zdrowie prokreacyjne.

8. Fizjologia ciąży i opieka nad kobietą w ciąży.

9. Poród, medykalizacja porodu.

10. Standard opieki okołoporodowej w Polsce.

11. Karmienie piersią.

12. Zaburzenia płodności męskiej i metody jej protekcji.

13. Zaburzenia płodności żeńskiej i metody jej protekcji.

14. Niepłodność.

15. Holistyczne podejście do rodzicielstwa w biopsychospołecznej koncepcji zdrowia człowieka.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia, PZWL, Warszawa 2015

2. Lehmann R., Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki, Gdańsk 1994

3. Stępkowska JK, Stępkowska KM, Dmoch E, An analysis of motives to using hormonal contraception: a study on polish women of child-bearing age, International Journal of Arts & Sciences, 08(05):23–28 (2015), ISSN: 1944-6934.

4. Meissner K., Płciowość i czystość. Z problematyki życia seksualnego, Poznań 2004

5. Bartel H., Embriologia medyczna, Warszawa 2009

6. Fijałkowski W., Rodzi się człowiek, Włocławek 2006

7. Speroff L., Fritz M.A. (ed.) Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams&Wilkins, 2005

8. M. von Gersdorff, Rewolucja seksualna zagraża dzieciom, Kraków 2008

9. Jones M., Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013

10. Stępkowska J., Żurada E., 2020. Okresowa abstynencja seksualna mężczyzn żyjących w stałych związkach - wybrane aspekty, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio Życie i Płodność. Ujęcie interdyscyplinarne. 3(43)2020, 152-164.

11. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

12. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

13. Marciniak M., Szymusik I., Marciniak M., Zawadzka Z., Baranowska B., Stępkowska J. 2019. Pozytywne doświadczenie porodowe w odniesieniu do wybranych czynników związanych z przebiegiem porodu, Studia nad Rodziną, 1(51)2019, 11-24. ISSN 1429-2416

Literatura uzupełniająca:

14. Speroff L., Darney P.D., Antykoncepcja. Wyd. Med Prakt. Kraków 2013

15. Meissner K., Człowiek - istota płciowa. O psychologii współżycia małżeńskiego, Poznań 2004

16. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

NRM_W07 - student posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych

NRM_W08 - student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych oraz prokreacyjnych podejmowanych przez człowieka

NRM_W21 - student ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia

Umiejętności:

NRM_U09 - student posiada pogłębioną umiejętność rozpoznawania czynników warunkujących płodność, towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez nauczanie metod rozpoznawania płodności, kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, nauczania zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa

NRM_U15 - student posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej

Kompetencje społeczne:

NRM_K01 - student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)

ECTS:

Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć, opracowanie zadań: 35 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 25 godz.

Liczba ECTS: 3

Suma godzin: 90 = 3 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza:

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi scharakteryzować budowy i funkcjonowania układu rozrodczego kobiety i mężczyzny, sposobów diagnozowania płodności oraz nie ma wiedzy dotyczącej poczęcia dziecka, ciąży, porodu i karmienia dziecka oraz znaczenia opieki prekoncepcyjnej i zachowań prozdrowotnych, a także norm moralnych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu charakteryzuje budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny, sposoby diagnozowania płodności oraz posiada w ograniczonym stopniu wiedzę dotyczącą poczęcia dziecka, ciąży, porodu i karmienia dziecka oraz znaczenia opieki prekoncepcyjnej i zachowań prozdrowotnych, a także norm moralnych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 4 (db) – student poprawnie charakteryzuje budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny, sposoby diagnozowania płodności oraz posiada w stopniu dobrym wiedzę dotyczącą poczęcia dziecka, ciąży, porodu i karmienia dziecka oraz znaczenia opieki prekoncepcyjnej i zachowań prozdrowotnych, a także norm moralnych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie charakteryzuje charakteryzuje budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny, sposoby diagnozowania płodności oraz posiada w stopniu bardzo dobrym wiedzę dotyczącą poczęcia dziecka, ciąży, porodu i karmienia dziecka oraz znaczenia opieki prekoncepcyjnej i zachowań prozdrowotnych, a także norm moralnych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi nazwać i scharakteryzować czynników warunkujące płodność oraz towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka nie potrafi przedstawiać podstawowych czynników służących zdrowiu prokreacyjnemu oraz nie zna podstawowych sposobów promocji i ochrony tego zdrowia, a także nie potrafi stosować norm etycznych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi nazwać i scharakteryzować czynniki warunkujące płodność oraz towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, w ograniczonym stopniu potrafi przedstawiać podstawowe czynniki służące zdrowiu prokreacyjnemu oraz sposoby promocji i ochrony tego zdrowia, a także potrafi stosować normy etyczne odnoszące się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 4 (db) – student potrafi poprawnie nazwać i scharakteryzować czynniki warunkujące płodność oraz towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, dobrze potrafi przedstawiać podstawowe czynniki służące zdrowiu prokreacyjnemu oraz sposoby promocji i ochrony tego zdrowia, a także potrafi stosować normy etyczne odnoszące się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi nazwać i scharakteryzować czynniki warunkujące płodność oraz towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, bardzo dobrze potrafi przedstawiać podstawowe czynniki służące zdrowiu prokreacyjnemu oraz sposoby promocji i ochrony tego zdrowia, a także potrafi stosować normy etyczne odnoszące się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Kompetencje społeczne:

Ocena 2 (ndst) – student nie jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem i ochroną życia ludzkiego, nie posiada przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rodzicielstwem i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia prokreacyjnego i ludzkiego sposobu przekazywania życia

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem i ochroną życia ludzkiego, w ograniczonym stopniu posiada przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rodzicielstwem i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia prokreacyjnego i ludzkiego sposobu przekazywania życia;

Ocena 4 (db) – student uznaje wartość i potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem i ochroną życia ludzkiego, posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rodzicielstwem i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia prokreacyjnego i ludzkiego sposobu przekazywania życia.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni uznaje wartość i potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem i ochroną życia ludzkiego, posiada w pełni przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rodzicielstwem student i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia prokreacyjnego i ludzkiego sposobu przekazywania życia.

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności (wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wyjaśnień dot. sytuacji losowych) wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanych zagadnień w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Kryteria oceniania prac:

Ocenianie zadań w skali 1-5. Ocenie podlega warstwa merytoryczna opracowanego zagadnienia oraz zaprezentowanie tematyki podczas zajęć w następujących kategoriach:

*Zawartość merytoryczna prezentacji (zgodność z tematem, odpowiedni dobór informacji, obszerność merytoryczna prezentacji).

*Forma graficzna oraz ustna prezentacji (kompozycja, oryginalność, pomysłowość, czytelność, estetyka, stopień wizualizacji, zaprezentowanie materiału w sposób interesujący, staranne i twórcze omawianie slajdów a nie tylko ich odczytywanie).

*Wykorzystanie źródeł literaturowych (literatura przedmiotu w tym recenzowane artykuły naukowe opublikowane w ostatnich 5 latach)

Ocenianie w skali 1-5 gdzie:

1: brak wykonanego zadania.

2: zadanie wykonane na słabym poziomie merytorycznym (wysoki stopień pobieżności w opracowaniu zagadnienia, błędy merytoryczne, źródła literaturowe ubogie, o znikomej wartości merytorycznej).

3: zadanie wykonane na dość dobrym poziomie merytorycznym, zaprezentowane na poziomie dość dobrym (średni stopień pobieżności w opracowaniu zagadnienia; wykorzystane źródła literaturowe ubogie, o średniej wartości merytorycznej; błędy ortograficzne i stylistyczne; prezentacja mało estetyczna, szablonowa, nieczytelna np. zły dobór czcionki, kolorów, uboga lub brak grafik, niespójna kompozycja).

4: zadanie wykonane na dobrym poziomie merytorycznym oraz zaprezentowane w sposób przejrzysty i ciekawy (informacje poprawne merytorycznie, ale nie wyczerpujące tematu; dobór literatury prawidłowy, o dobrej wartości merytorycznej; prezentacja wykonana estetycznie i starannie; dobry dobór czcionek, kolorystyki i grafiki; spójna kompozycja).

5: zadanie wykonane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym oraz zaprezentowane w sposób przejrzysty i ciekawy (zadanie wykonane w pełni, informacje poprawne merytorycznie, właściwy dobór źródeł literaturowych, o wysokiej wartości merytorycznej; prezentacja wykonana estetycznie i starannie, oryginalna prezentacja treści; przemyślana i spójna kompozycja; prezentacja uporządkowana i zrozumiała dla słuchaczy zachęcająca do dyskusji).

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego oraz prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są realizowane i/lub archiwizowane na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład problemowy, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład problemowy, case study, praca z materiałem źródłowym

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach, prezentacja w formie ustnej

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, case study

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Justyna Stępkowska
Group instructors: Justyna Stępkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3ZGLAaYEX95CkgZeZ1bgCJUkJAkyadUYLWvszBWe_iQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=200ee0f2-e094-4f1a-ac0a-45fd9d6573d9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:


Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć, opracowanie zadań: 35 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 25 godz.


Liczba ECTS: 3

Suma godzin: 90 = 3 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu biomedycznych uwarunkowań rodzicielstwa z elementami seksuologii.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia prowadzone w MS Teams, wzmacniane częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3ZGLAaYEX95CkgZeZ1bgCJUkJAkyadUYLWvszBWe_iQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=200ee0f2-e094-4f1a-ac0a-45fd9d6573d9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Full description: (in Polish)

Zagadnienia:

1. Pojęcie płodności. Płodność jako objaw zdrowotny. Uwarunkowania płodności małżeńskiej.

2. Zdrowie prokreacyjne.

3. Przygotowanie do prokreacji i opieka prekoncepcyjna.

4. Wpływ żywienia na zdrowie prokreacyjne.

5. Wpływ aktywności fizycznej oraz stylu życia na zdrowie prokreacyjne.

6. Rozwój prenatalny człowieka.

7. Fizjologia ciąży i opieka nad kobietą w ciąży.

8. Poród, medykalizacja porodu.

9. Standardy opieki okołoporodowej w Polsce.

10. Karmienie piersią.

11. Biomedyczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa. Antykoncepcja.

12. Rola mężczyzny w okresie ciąży i okresie okołoporodowym.

13. Zaburzenia płodności męskiej i metody jej protekcji.

14. Zaburzenia płodności żeńskiej i metody jej protekcji.

15. Niepłodność.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia, PZWL, Warszawa 2015

2. Lehmann R., Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki, Gdańsk 1994

3. Meissner K., Płciowość i czystość. Z problematyki życia seksualnego, Poznań 2004

4. Bartel H., Embriologia medyczna, Warszawa 2009

5. Fijałkowski W., Rodzi się człowiek, Włocławek 2006

6. Speroff L., Fritz M.A. (ed.) Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams&Wilkins, 2005

7. M. von Gersdorff, Rewolucja seksualna zagraża dzieciom, Kraków 2008

8. Jones M., Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013

9. Stępkowska J., Żurada E., 2020. Okresowa abstynencja seksualna mężczyzn żyjących w stałych związkach - wybrane aspekty, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio Życie i Płodność. Ujęcie interdyscyplinarne. 3(43)2020, 152-164.

10. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

Literatura uzupełniająca:

11. Speroff L., Darney P.D., Antykoncepcja. Wyd. Med Prakt. Kraków 2013

12. Meissner K., Człowiek - istota płciowa. O psychologii współżycia małżeńskiego, Poznań 2004

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Justyna Stępkowska
Group instructors: Justyna Stępkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:


Udział w zajęciach: 30 godz.

Przygotowanie do zajęć, opracowanie zadań: 35 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 25 godz.


Liczba ECTS: 3

Suma godzin: 90 = 3 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu biomedycznych uwarunkowań rodzicielstwa.

Full description: (in Polish)

Zagadnienia:

1. Zagadnienia wprowadzające.

2. Pojęcie płodności. Płodność jako objaw zdrowotny. Uwarunkowania płodności małżeńskiej.

3. Zdrowie prokreacyjne.

4. Przygotowanie do prokreacji i opieka prekoncepcyjna.

5. Biomedyczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa. Antykoncepcja.

6. Wpływ żywienia na zdrowie prokreacyjne.

7. Wpływ aktywności fizycznej oraz stylu życia na zdrowie prokreacyjne.

8. Fizjologia ciąży i opieka nad kobietą w ciąży.

9. Poród, medykalizacja porodu.

10. Standard opieki okołoporodowej w Polsce.

11. Karmienie piersią.

12. Zaburzenia płodności męskiej i metody jej protekcji.

13. Zaburzenia płodności żeńskiej i metody jej protekcji.

14. Niepłodność.

15. Holistyczne podejście do rodzicielstwa w biopsychospołecznej koncepcji zdrowia człowieka.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia, PZWL, Warszawa 2015

2. Lehmann R., Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki, Gdańsk 1994

3. Stępkowska JK, Stępkowska KM, Dmoch E, An analysis of motives to using hormonal contraception: a study on polish women of child-bearing age, International Journal of Arts & Sciences, 08(05):23–28 (2015), ISSN: 1944-6934.

4. Meissner K., Płciowość i czystość. Z problematyki życia seksualnego, Poznań 2004

5. Bartel H., Embriologia medyczna, Warszawa 2009

6. Fijałkowski W., Rodzi się człowiek, Włocławek 2006

7. Speroff L., Fritz M.A. (ed.) Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams&Wilkins, 2005

8. M. von Gersdorff, Rewolucja seksualna zagraża dzieciom, Kraków 2008

9. Jones M., Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013

10. Stępkowska J., Żurada E., 2020. Okresowa abstynencja seksualna mężczyzn żyjących w stałych związkach - wybrane aspekty, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio Życie i Płodność. Ujęcie interdyscyplinarne. 3(43)2020, 152-164.

11. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

12. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

13. Marciniak M., Szymusik I., Marciniak M., Zawadzka Z., Baranowska B., Stępkowska J. 2019. Pozytywne doświadczenie porodowe w odniesieniu do wybranych czynników związanych z przebiegiem porodu, Studia nad Rodziną, 1(51)2019, 11-24. ISSN 1429-2416

Literatura uzupełniająca:

14. Speroff L., Darney P.D., Antykoncepcja. Wyd. Med Prakt. Kraków 2013

15. Meissner K., Człowiek - istota płciowa. O psychologii współżycia małżeńskiego, Poznań 2004

16. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)