Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Migration and family support

General data

Course ID: WSR-NR-2-MWR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0310) Social and behavioural sciences, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Migration and family support
Name in Polish: Migracje a wsparcie rodziny
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

education

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

NRM_W15, NRM_U02, NRM_U07, NRM_K11

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Celem konwersatorium jest zapoznanie studenta z funkcjonowaniem rodziny w sytuacji migracji oraz przygotowanie go do pracy z rodziną doświadczoną migracją. Problematyka zajęć dotyczy zarówno rodziny polskiej bądź rodziców w sytuacji migracji, jak również funkcjonowania rodzin z doświadczeniem migracji w Polsce (m.in. migracja zarobkowa, powrotna, uchodźstwo).

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają dać studentowi wiedzę z zakresu procesu migracji i integracji, funkcjonowania rodziny, możliwości jej wsparcia na poziomie instytucjonalnym oraz uwrażliwić na potrzeby rodziny z doświadczeniem migracyjnym i w sytuacji rozłąki migracyjnej.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie do tematu

2. Komunikacja międzykulturowa - podstawy

3. Rodzina wobec migracji - podstawowe ustalenia terminologiczne i teoretyczne

4. Polityka migracyjna, polityka integracyjna państwa/miasta

5. Rodzina wielokulturowa

6. Rodzina migracyjna - wprowadzenie

7. Wsparcie rodziny migracyjnej

8. Migracje powrotne

9. Rodzina repatriantów w Polsce

10. Rodzina uchodźcza

11. System wsparcia rodziny migracyjnej w Polsce - stan aktualny

12. System wsparcia rodziny migracyjnej - doświadczenia innych krajów oraz projekt zmian

13. System wsparcia polskiej rodziny na emigracji - stan aktualny

14 System wsparcia polskiej rodziny na emigracji - postulaty optymalizacji działań

15. Podsumowanie zajęć

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Błeszyńska K. (2010), Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły. Raport z badań, Warszawa: ORE.

Danilewicz W. (2010), Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana.

Giżycka D., Gorbaniuk J., Szyszka M. (2010), Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Warszawa: SCHOLAR.

Grzymała-Moszczyńska H., Grzymała-Moszczyńska J., Durlik J., Szydłowska P. (2015), (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji, Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

Kawczyńska-Butrym Z., Kruk M. (2015), Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza.

Skałbania B. (2017), Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty, Warszawa: ORE.

Sowa-Behtane E. (2016), Rodziny wielokulturowe, Kraków: Akademia Ignatianum-WAM.

Stankiewicz K., Żurek A. (2022), Edukacja dzieci uchodźczych w Polsce, „Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” nr 5 (297), Warszawa: Biura Analiz Sejmowych.

Ślusarczyk M. (2014), Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych, „Zeszyty pracy socjalnej”, nr 3, s. 75-89.

Literatura uzupełniająca:

Fedas A., Siciarek M., Olech P. (red.) (2016), Model integracji imigrantów, Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku.

Kukołowicz T. (2001), Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji ustrojowej, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Warszawa: Wydawnictwo UW.

Iglicka K. (2010). Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa: SCHOLAR.

Stankiewicz K. (2011), Repatriacja ze Wschodu – stan obecny i perspektywy, „Infos. Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze” 2011, nr 1, Biuro Analiz Sejmowych.

Stankiewicz K. (2019), Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym. Na przykładzie migracji powrotnych, „Kultura i Edukacja”, nr 1, s. 248-262.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

NRM_W15 - Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań wychowania do życia małżeńskiego i rodzinnego

NRM_U02 -Student potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe

NRM_U07 - Student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny

NRM_K11 - Student jest wrażliwy na potrzeby przedstawicieli grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. migrantów oraz osób niepełnosprawnych

OPIS ECTS

Aktywność studenta i nakład pracy w godzinach:

- udział w zajęciach - 30 godz.

- wykonywanie zadań na Moodlu - 20 godz.

- przygotowanie do zajęć - 10 godz.

- przygotowanie prezentacji - 20 godz.

Suma godzin: 80 = 3 ECTS [1ECTS = 30(25) godz.]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, dyskusja, praca warsztatowa, praca projektowa, studium przypadku, E-learning

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

WIEDZA - prezentacja, zadania na Moodlu

UMIEJĘTNOŚCI - zadania na Moodlu, ocenianie ciągłe podczas zajęć

KOMPETENCJE - ocenianie ciągłe

Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć, przygotowanie prezentacji/eseju na wybrany temat, wykonywanie zadań na platformie E-learningowej

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o rodzinie w kontekście migracji, nie ma znajomości podstawowych teorii i zagadnień z tematyki funkcjonowania rodziny w sytuacji migracji oraz sposobów jej wspierania

Ocena 3 (dst): Student zna w ograniczonym stopniu podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o rodzinie w kontekście migracji, ma niepełną znajomość wybranych teorii i zagadnień z tematyki funkcjonowania rodziny w sytuacji migracji oraz sposobów jej wspierania

Ocena 4 (db): Student w zadowalającym stopniu zna podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy rodzinie w kontekście migracji, wykazuje znajomość podstawowych teorii i zagadnień z tematyki funkcjonowania rodziny w sytuacji migracji oraz sposobów jej wspierania

Ocena 5 (bdb): Student w pełnym zakresie przewidzianym programem zna podstawowe pojęcia z wiedzy o rodzinie w kontekście migracji, wykazuje pełną znajomość podstawowych teorii i zagadnień z tematyki funkcjonowania rodziny w sytuacji migracji oraz sposobów jej wspierania

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): Student nie potrafi rozpoznać i ocenić sytuacji rodziny w kontekście migracji oraz zaproponować działań pomocowych, nie umie wybrać właściwych metod i procedur w zakresie wspierania rodziny w sytuacji migracji

Ocena 3 (dst): Student potrafi w ograniczonym stopniu rozpoznać i ocenić sytuację rodziny w kontekście migracji oraz zaproponować działania pomocowe, umie w ograniczonym zakresie wybrać podstawowe metody i procedury wspierania rodziny w sytuacji migracji

Ocena 4 (db): Student potrafi w podstawowym zakresie rozpoznać i ocenić sytuację rodziny w kontekście migracji oraz zaproponować działania pomocowe, umie zadowalająco wybrać metody i procedury w zakresie wspierania rodziny w sytuacji migracji

Ocena 5 (bdb): Student potrafi trafnie rozpoznać i ocenić sytuację rodziny w kontekście migracji, zaproponować działania pomocowe oraz zadowalająco wybrać metody i procedury w zakresie wspierania rodziny w sytuacji migracji

Ocena końcowa:

a) ocena zadań wykonywanych na Moodlu (50%)

b) ocena z prezentacji (50%)

Możliwe dodatkowe pół oceny w górę za aktywność podczas zajęć!

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Stankiewicz
Group instructors: Katarzyna Stankiewicz
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aF-Z56zSIno80UyqbBVegKILi7yYfDQ0oE1klmcVtwiw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1bd3e0e2-92ee-4c92-9bc2-339179619af3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Katarzyna Stankiewicz
Group instructors: Katarzyna Stankiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS

Aktywność studenta i nakład pracy w godzinach:

- udział w zajęciach - 30 godz.

- wykonywanie zadań na Moodlu - 20 godz.

- przygotowanie do zajęć - 10 godz.

- przygotowanie prezentacji - 20 godz.


Suma godzin: 80 = 3 ECTS [1ECTS = 30(25) godz.]

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)