Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Geriatric care in the family

General data

Course ID: WSR-NR-2-OPG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Geriatric care in the family
Name in Polish: Opieka geriatryczna w rodzinie
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest prezentacja i omówienie najważniejszych informacji dotyczących opieki geriatrycznej w rodzinie, a także poznanie możliwości wsparcia, jakie daje system ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w kontekście domowej opieki nad seniorami, szczególnie przewlekle chorymi.

Full description: (in Polish)

1. Starość z punktu widzenia psychologii - potrzeby seniorów oraz rola rodziny i opiekunów

2. Wybrane choroby wieku starszego - choroby w obrębie poszczególnych układów

3. Wybrane choroby wieku starszego - choroby otępienne

4. Organizacja opieki długoterminowej w domu

5. Czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze

6. Wsparcie seniora

7. Rehabilitacja osób starszych w domu

Bibliography: (in Polish)

I. Podstawowa:

- Pwluczuk I., Wiśniewski P., Bakalarczyk R., Groszkiewicz M. (2018), Zrozumieć starość - poradnik dla rodzin i opiekunów seniorów, Warszawa: Promedica24.

- Praktyczny poradnik opieki nad przewlekle chorym, Wyd. Szpital na Wyspie, Opr. Zespół redakcyjny szpitala, Żary: 2015.

II. Uzupełniająca:

- Twardowska-Rajewska J. (2005), Przeciw samotności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK 1 - student posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych.

Umiejętności:

EK 2 - student posiada umiejętność przygotowania i wdrożenia projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej;

EK 3 - student posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia i opieki zdrowotnej.

Kompetencje:

EK 4 - student potrafi korzystać ze współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie;

EK 5 - student jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną i kuratora społecznego.

ECTS:

Liczba ECTS: 1

Udział w zajęciach - 15

Przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 8

Przeprowadzenie wywiadu i przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej (raport z wywiadu konsultacyjnego) - 7

W sumie:

Suma godzin: 30 godzin = 1 ECTS

[1 ECTS = 30 godzin]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania:

- efektów wiedzy: praca pisemna; obserwacja przygotowania studentów do zajęć;

- efektów umiejętności: praca pisemna, obserwacja aktywności studentów w czasie zajęć; praca z tekstem; dyskusja;

- efektów kompetencji: praca pisemna, obserwacja aktywności studentów w czasie zajęć.

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność (warunek przystąpienia do zaliczenia) - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

2. pisemna praca (raport z przeprowadzonego wywiadu konsultacyjnego);

3. aktywny udział w zajęciach.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę

Na ocenę końcową składają się:

- ocena z pracy pisemnej (80% oceny końcowej);

- ocena z aktywnego udziału w zajęciach (20% oceny końcowej).

Kryteria oceniania pisemnej pracy:

bdb - poprawna edycja strony tytułowej (5pk), prawidłowo przeprowadzony wywiad konsultacyjny (15pk), sformułowanie wniosków (10pk) i propozycja dalszych działań (10pk)

db - poprawna edycja strony tytułowej (5pk), prawidłowo przeprowadzony wywiad konsultacyjny (15pk), sformułowanie wniosków (10pk); brak propozycji dalszych działań (-10pk).

dst - poprawna edycja strony tytułowej (5pk), prawidłowo przeprowadzony wywiad konsultacyjny (15pk); brak wniosków (-10pk) i propozycji dalszych działań (-10pk).

ndst - nieprawidłowo przeprowadzony wywiad konsultacyjny.

40-37 - bdb

36-32 - db+

31-28 - db

27-24 - dst+

23-20 - dst

poniżej 20 - ndst

Kryteria oceniania aktywności i przygotowania do zajęć:

bdb - 5 aktywności

db+ - 4 aktywności

db - 3 aktywności

dst+ - 2 aktywności

dst - 1 aktywność

ndst - 0 aktywności

Ocena końcowa:

bdb - 100-91%

db+ - 90-81%

db - 80-71%

dst+ - 70-61%

dst - 60-51%

ndst - 50% i poniżej

Kryteria oceniania

Ocena ndst (2):

- Wiedza (EK 1): student nie posiada szczegółowej znajomości budowy i funkcji organizmu człowieka, nie zna metod oceny stanu zdrowia oraz objawów i przyczyn wybranych zaburzeń i zmian chorobowych.

- Umiejętności (EK 2-3): student nie potrafi przygotować i wdrożyć projektów działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej; student nie posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia i opieki zdrowotnej.

- Kompetencje (EK 4): student nie potrafi korzystać ze współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie, nie jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i nie jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; student nie jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną i kuratora społecznego.

Ocena dst (3)

- Wiedza (EK 1): student w stopniu elementarnym posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, w ograniczonym stopniu zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych.

- Umiejętności (EK 2-3): student częściowo potrafi przygotować i wdrożyć projekty działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej; student posiada podstawowe umiejętności w zakresie promocji zdrowia i opieki zdrowotnej.

- Kompetencje (EK 4): student w podstawowym zakresie potrafi korzystać ze współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie, częściowo jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne, w ogólnym zakresie jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; student w podstawowym stopniu jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną i kuratora społecznego.

Ocena db (4)

- Wiedza (EK 1): student w znaczącym stopniu posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, poprawnie wyróżnia i opisuje metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych.

- Umiejętności (EK 2-3): student poprawnie potrafi przygotować i wdrożyć projekty działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej; student posiada znaczne umiejętności w zakresie promocji zdrowia i opieki zdrowotnej.

- Kompetencje (EK 4): student poprawnie potrafi korzystać ze współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie, w ogólnym stopniu jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne, w ogólnym zakresie jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; student w ogólnym zakresie jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną i kuratora społecznego.

Ocena bdb (5)

- Wiedza (EK 1): student doskonale posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, bezbłędnie wyróżnia i opisuje metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych.

- Umiejętności (EK 2-3): student bardzo dobrze potrafi przygotować i wdrożyć projekty działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej; student posiada znaczne umiejętności w zakresie promocji zdrowia i opieki zdrowotnej.

- Kompetencje (EK 4): student potrafi w pełni korzystać ze współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie, jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne, w ogólnym zakresie jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie; student jest doskonale przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną i kuratora społecznego.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Marcin Roszkowski
Group instructors: Marcin Roszkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ECTS: 1


Godziny kontaktowe: konwersatorium 15 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia pisemnego i konsultacje: 15 godz.


Liczba godzin: 30 = 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest prezentacja i omówienie najważniejszych informacji dotyczących opieki geriatrycznej w rodzinie, a także poznanie możliwości wsparcia, jakie daje system ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w kontekście domowej opieki nad seniorami, szczególnie przewlekle chorymi.

Wymagania wstępne: (in Polish)

brak

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Dariusz Pater
Group instructors: Dariusz Pater
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Udział w wykładzie: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 10 godz.

Konsultacje: 2.5 godz.


Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest prezentacja i omówienie najważniejszych informacji dotyczących opieki geriatrycznej w rodzinie, a także poznanie możliwości wsparcia, jakie daje system ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w kontekście domowej opieki nad seniorami, szczególnie przewlekle chorymi.

Full description: (in Polish)

Starzenie się i starość są przedmiotem badań wielu nauk, m.in. medycyny, pedagogiki, socjologii, psychologii, ekonomii, polityki społecznej czy demografii. Zainteresowanie zagadnieniami starzenia się i starości spowodowane jest zmianami demograficznymi dokonującymi się w większości krajów Europy i świata. W Polsce zmiany demograficzne charakteryzują się stale postępującym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, wydłużeniem czasu trwania życia i spadkiem przyrostu naturalnego. Wzrost liczby ludzi starszych

w społeczeństwie powoduje narastanie problemów związanych z zaspokojeniem potrzeb leczniczych, pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych.

Nauki medyczne starość definiują jako znaczne nagromadzenie wielu cech nazywanych „zmianami starczymi”. Zmiany te objawiają się na płaszczyźnie biologicznej, psychologicznej oraz społecznej i socjalnej. Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje, że okres starości rozpoczyna się wraz z osiągnięciem 60 roku życia. W ramach samej starości wyróżnia się podokresy starości wczesnej (między 60 a 74 rokiem życia), starości pośredniej, zwanej także właściwą (między 75 a 89 rokiem życia) oraz starości późnej, zwanej także zaawansowaną lub po prostu długowiecznością (po ukończeniu 90 roku życia). J. Kocemba (2008, s. 497) podaje, że wśród cech wieku starczego wskazuje się m.in. na wieloprzyczynowość starzenia, trudność

w ustaleniu początku starości, rozciągnięcie w czasie procesu starzenia, jego ustawiczną progresję i nieodwracalność oraz zróżnicowanie gatunkowe, osobnicze i układowe, związane

z indywidualnym nasileniem zmian starczych i stopnia ich uciążliwości. Z okresem starości nierozerwalnie związane są pewne zmiany somatyczne: pogorszenie się wzroku i słuchu, zwężenie naczyń krwionośnych, osłabienie czynności płuc, zmniejszenie wydolności nerek

i pęcherza moczowego, zmniejszenie wydolności układu pokarmowego, zmiany w układzie kostnym. Według A. Fabisia, J. K. Wawrzyniak i A. Chabior (2015, s. 43), skutkami starzenia się ludności są zmiany granicy wieku uznanego za początek starości i wieku emerytalnego oraz rytmu i czasu pracy, polepszenia obsługi medycznej, podniesienia jakości życia osób starszych, zreformowania systemu emerytalnego. Zmiany biologiczne stają się bardzo ważnym kryterium jakości życia w fazie starości. Utrata zdolności reprodukcyjnych oraz ich stopniowa degeneracja powodują obniżanie się jakości życia. W sytuacji gdy człowiek w związku z wiekiem traci tę podstawową zdolność egzystencjalną, jego przetrwanie zależy od pomocy zewnętrznej, nieprofesjonalnej (rodzina) lub profesjonalnej (w ramach ochrony zdrowia i/lub pomocy społecznej).

Bibliography: (in Polish)

I. Podstawowa:

- Pwluczuk I., Wiśniewski P., Bakalarczyk R., Groszkiewicz M. (2018), Zrozumieć starość - poradnik dla rodzin i opiekunów seniorów, Warszawa: Promedica24.

- Praktyczny poradnik opieki nad przewlekle chorym, Wyd. Szpital na Wyspie, Opr. Zespół redakcyjny szpitala, Żary: 2015.

II. Uzupełniająca:

- Twardowska-Rajewska J. (2005), Przeciw samotności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Conversatorium, 15 hours, 50 places more information
Coordinators: Dariusz Pater
Group instructors: Dariusz Pater
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-15 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class: (unknown)
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)