Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy andragogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-PA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0119) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy andragogiki
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W13

NRM_W18

NRM_K01

NRM_U17

NRM_U18


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw pedagogiki

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do andragogiki jako subdyscypliny pedagogiki, zapoznanie studentów z podstawami teorii oraz praktyki edukacji dorosłych.

Pełny opis:

Andragogika zajmuje się procesami uczenia się i edukacji osób dorosłych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu andragogiki, jej głównymi problemami i obszarami zainteresowań współczesnych andragogów, wprowadzenie do andragogiki jako subdyscypliny pedagogiki oraz przedstawienie uwarunkowań oraz wybranych teorii uczenia się dorosłych, zapoznanie z metodami pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi, przygotowanie do samokształcenia oraz wspierania samokształcenia innych osób.

Treści programowe:

1. Wprowadzenie

2. Andragogika jako subdyscyplina pedagogiki, przedmiot i metody badań

3. Podstawowe pojęcia andragogiki

4. Społeczne uwarunkowania edukacji dorosłych

5. Dorosłość jako przedmiot badań andragogiki

6. Etapy uczenia się z perspektywy andragogicznej

7. Idea edukacji ustawicznej

8. Teorie andragogiczne

9. Biograficzne uczenie się

10. Modele dydaktyczne edukacji dorosłych

11. Zasady, metody i techniki pracy z dorosłymi

12. Samokształcenie i edukacja nieformalna dorosłych

13. Nowoczesne technologie w edukacji dorosłych

14. Projektowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego

15. Podsumowanie, implikacje praktyczne dla pracy familiologicznej

Literatura:

1. Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, Łódź 2007.

2. Knowles M., Holton E. F., Swanson R. A., Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009.

3. Malewski M., Teorie andragogiczne, Wrocław 1995 .

4. Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010.

5. Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec Hanna, Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Toruń 2009.

6. Stankiewicz K., Opera kameralna w Konstancji w kontekście edukacji ustawicznej, „Edukacja Dorosłych" 2003, nr 1 (38), s. 99-103.

7. Wybrane artykuły z czasopism: „Rocznik Andragogiczny”; „Edukacja Dorosłych”.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRM_W13 – student ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji rozumie i potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów

NRM_W18 – student ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i ustawicznego rozwoju

NRM_K01 – student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)

NRM_U17 – student potrafi projektować przebieg procesu dydaktycznego i poddać go krytycznej ocenie, mając na uwadze jego uwarunkowania związane z sytuacją edukacyjną

NRM_U18 – student potrafi analizować własne działania dydaktyczne, wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz podejmować działania o charakterze innowacji edukacyjnych

OPIS ECTS:

Aktywność studenta i nakład pracy w godzinach:

- udział w zajęciach - 30 godz.

- wykonywanie zadań na Moodlu - 20 godz.

- przygotowanie do zajęć - 10 godz.

- przygotowanie prezentacji/eseju - 20 godz.

ECTS: 3

Suma godzin: 80 = 3 ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, dyskusja, praca warsztatowa, E-learning

Warunki zaliczenia: na ocenę końcową składa się obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie do zajęć, terminowe wykonywanie zadań E-learningowych (50%) oraz ocena za zadanie praktyczne (przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla grupy z uwzględnieniem założeń i metod edukacji dorosłych - 50% oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Stankiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)