Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-PPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W04, NRM_W08, NRM_W09, NRM_U04, NRM_U06, NRM_U08, NRM_K06

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Posiadanie dzieci jest zarówno źródłem ogromnej radości jak i silnego stresu. Postaramy się w ramach tych zajęć ująć ogromny wachlarz problemów wychowawczych w pewne ramy kilku teorii psychologicznych opartych o zagadnienie przywiązania. Jednocześnie celem zajęć jest przedstawienie praktycznych sposobów pomocy rodzinom zgłaszającym problemy wychowawcze.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Teoria przywiązania - style przywiązania w dzieciństwie.

3. Teoria przywiązania - implikacje dla dorosłości.

4. Zaburzenia więzi.

5. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

6. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

7. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

8. Teoria samo-regulacji - podstawowe założenia.

9. Self-reg jako metoda pracy ze sobą, z małżonkiem i z dziećmi.

10. Self - reg: ćwiczenie metody na przykładach z życia codziennego rodziny (studia przypadków).

11. Pozytywna dyscyplina - podstawowe założenia.

12. Pozytywna dyscyplina - podstawowe metody.

13. Pozytywna dyscyplina - materiały i pomoce do pracy z rodziną.

14. Porozumienie bez przemocy (NVS) w relacji z dziećmi.

15. Studia przypadków z praktyki psychologicznej.

Literatura:

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Wyd PWN

Cassidy, J., Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. New York, London: The Guilford Press.

Hodson, V. K., Hart, S. (2012). Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie? Wydawnictwo Mind.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND.

Juul, J. (2011). Nie z miłości. Wyd. MiND.

Józefik, B. Iniewicz, G. (2008). Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej. Wyd. UJ.

Kohn, L.J. (2012). Rodzicielstwo przez zabawę. Wyd. Mamania.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Rosenberg, M.B. (2013). W świecie porozumienia bez przemocy. Wydawnictwo Mind.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź emocjonalna – poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą. W: T. Karczmarek i G. Kmita (red.) Wczesna interwencja – miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, str. 15-30, Warszawa: Emu. Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania. Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stein, A. (2019). Dziecko z bliska. Wyd. Mamania.

Tryjarska, B. (red.). Bliskość w rodzinie: Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. (2010). Wyd. Scholar

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty Wiedza: student ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, zwłaszcza rozwoju więzi; ma podstawową wiedzę na temat teorii przywiązania (attachment theory) oraz teorii wychowania opartych o tę teorię (attachment parenthood)

Efekty Umiejętności: student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu teorii przywiązania w celu rozpoznawania problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe;

Efekty Kompetencje: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 40

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie teorii wychowania opartych o teorię przywiązania, potrafi krytycznie je przeanalizować, potrafi przeanalizować zależności dotyczące uwarunkowań bezpiecznej więzi. Potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe, wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie psychologii więzi, potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi potrafi je omówić i wskazać na ich wagę i znaczenie. Potrafi przedstawić wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi i rodzicielstwa opartego o teorię przywiązania oraz potrafi je omówić.

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest teoria przywiązania, nie potrafi wskazać uwarunkowań bezpiecznej więzi, nie zna teorii wychowawczych opartych o teorię przywiązania.

Ocena końcowa to ocena z egzaminu końcowego

Metody:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: Kolokwium pisemne, aktywne uczestnictwo w zajęciach

Efekty umiejętności

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja

weryfikacja - Kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych :

metody dydaktyczne – dyskusja

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyżkowska
Prowadzący grup: Anna Czyżkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7ba0a3a39e5143ae88d443919496dad5%40thread.tacv2/conversations?groupId=0bb3ccab-c57a-4926-84cd-59a84967d778&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Posiadanie dzieci jest zarówno źródłem ogromnej radości jak i silnego stresu. Postaramy się w ramach tych zajęć ująć ogromny wachlarz problemów wychowawczych w pewne ramy kilku teorii psychologicznych opartych o zagadnienie przywiązania. Jednocześnie celem zajęć jest przedstawienie praktycznych sposobów pomocy rodzinom zgłaszającym problemy wychowawcze.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Teoria przywiązania - style przywiązania w dzieciństwie.

3. Teoria przywiązania - implikacje dla dorosłości.

4. Zaburzenia więzi.

5. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

6. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

7. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

8. Teoria samo-regulacji - podstawowe założenia.

9. Self-reg jako metoda pracy ze sobą, z małżonkiem i z dziećmi.

10. Self - reg: ćwiczenie metody na przykładach z życia codziennego rodziny (studia przypadków).

11. Pozytywna dyscyplina - podstawowe założenia.

12. Pozytywna dyscyplina - podstawowe metody.

13. Pozytywna dyscyplina - materiały i pomoce do pracy z rodziną.

14. Porozumienie bez przemocy (NVS) w relacji z dziećmi.

15. Studia przypadków z praktyki psychologicznej.

Literatura:

Cassidy, J., Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. New York, London: The Guilford Press.

Hodson, V. K., Hart, S. (2012). Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie? Wydawnictwo Mind.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND.

Juul, J. (2011). Nie z miłości. Wyd. MiND.

Kohn, L.J. (2012). Rodzicielstwo przez zabawę. Wyd. Mamania.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Rosenberg, M.B. (2013). W świecie porozumienia bez przemocy. Wydawnictwo Mind.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź emocjonalna – poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą. W: T. Karczmarek i G. Kmita (red.) Wczesna interwencja – miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, str. 15-30, Warszawa: Emu. Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania. Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stein, A. (2019). Dziecko z bliska. Wyd. Mamania.

Wymagania wstępne:

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyżkowska
Prowadzący grup: Anna Czyżkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 40

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Posiadanie dzieci jest zarówno źródłem ogromnej radości jak i silnego stresu. Postaramy się w ramach tych zajęć ująć ogromny wachlarz problemów wychowawczych w pewne ramy kilku teorii psychologicznych opartych o zagadnienie przywiązania. Jednocześnie celem zajęć jest przedstawienie praktycznych sposobów pomocy rodzinom zgłaszającym problemy wychowawcze.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Teoria przywiązania - style przywiązania w dzieciństwie.

3. Teoria przywiązania - implikacje dla dorosłości.

4. Zaburzenia więzi.

5. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

6. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

7. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

8. Teoria samo-regulacji - podstawowe założenia.

9. Self-reg jako metoda pracy ze sobą, z małżonkiem i z dziećmi.

10. Self - reg: ćwiczenie metody na przykładach z życia codziennego rodziny (studia przypadków).

11. Pozytywna dyscyplina - podstawowe założenia.

12. Pozytywna dyscyplina - podstawowe metody.

13. Pozytywna dyscyplina - materiały i pomoce do pracy z rodziną.

14. Porozumienie bez przemocy (NVS) w relacji z dziećmi.

15. Studia przypadków z praktyki psychologicznej.

Literatura:

Cassidy, J., Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. New York, London: The Guilford Press.

Hodson, V. K., Hart, S. (2012). Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie? Wydawnictwo Mind.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND.

Juul, J. (2011). Nie z miłości. Wyd. MiND.

Kohn, L.J. (2012). Rodzicielstwo przez zabawę. Wyd. Mamania.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Rosenberg, M.B. (2013). W świecie porozumienia bez przemocy. Wydawnictwo Mind.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź emocjonalna – poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą. W: T. Karczmarek i G. Kmita (red.) Wczesna interwencja – miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, str. 15-30, Warszawa: Emu. Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania. Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stein, A. (2019). Dziecko z bliska. Wyd. Mamania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyżkowska
Prowadzący grup: Anna Czyżkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w wykładzie - 30

przygotowanie do wykładu i lektura tekstów - 40

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Posiadanie dzieci jest zarówno źródłem ogromnej radości jak i silnego stresu. Postaramy się w ramach tych zajęć ująć ogromny wachlarz problemów wychowawczych w pewne ramy kilku teorii psychologicznych opartych o zagadnienie przywiązania. Jednocześnie celem zajęć jest przedstawienie praktycznych sposobów pomocy rodzinom zgłaszającym problemy wychowawcze.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Teoria przywiązania - style przywiązania w dzieciństwie.

3. Teoria przywiązania - implikacje dla dorosłości.

4. Zaburzenia więzi.

5. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

6. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

7. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

8. Teoria samo-regulacji - podstawowe założenia.

9. Self-reg jako metoda pracy ze sobą, z małżonkiem i z dziećmi.

10. Self - reg: ćwiczenie metody na przykładach z życia codziennego rodziny (studia przypadków).

11. Pozytywna dyscyplina - podstawowe założenia.

12. Pozytywna dyscyplina - podstawowe metody.

13. Pozytywna dyscyplina - materiały i pomoce do pracy z rodziną.

14. Porozumienie bez przemocy (NVS) w relacji z dziećmi.

15. Studia przypadków z praktyki psychologicznej.

Literatura:

Cassidy, J., Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. New York, London: The Guilford Press.

Hodson, V. K., Hart, S. (2012). Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie? Wydawnictwo Mind.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND.

Juul, J. (2011). Nie z miłości. Wyd. MiND.

Kohn, L.J. (2012). Rodzicielstwo przez zabawę. Wyd. Mamania.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Rosenberg, M.B. (2013). W świecie porozumienia bez przemocy. Wydawnictwo Mind.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź emocjonalna – poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą. W: T. Karczmarek i G. Kmita (red.) Wczesna interwencja – miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, str. 15-30, Warszawa: Emu. Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania. Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stein, A. (2019). Dziecko z bliska. Wyd. Mamania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)