Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy statystyki komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-PSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy statystyki komputerowej
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W11, NRM_W13, NRM_W14, NRM_U03, NRM_U04; NRM_U06, ​NRM_U12, NRM_U14, NRM_K04

Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: Metody ilościowe i jakościowe

w badaniach społecznych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Kurs statystyki dla osób, które nie kończyły na studiach pierwszego stopnia kursu ze Statystyki i Statystyki komputerowej.

Omawiane zagadnienia:

1. Zagadnienia wstępne - specyfika metodologii badań społecznych, typy badań, etapy procesu badawczego.

2. Badania ilościowe i jakościowe i BDL – Baza Danych Lokalnych.

3. Hipotezy i pytania badawcze. Przygotowanie planu badań i analiz.

4. Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych – ich znaczenie dla analizy wyników.

5. Zasady budowania bazy danych. Opis grupy badanej.

6. Podstawowe metody analiz statystycznych. Relacje pomiędzy zmiennymi, relacje pomiędzy grupami.

7. Wprowadzenie do SPSS oraz podstawowe operacje na bazie danych (tworzenie zbioru, podział na podzbiory, wybór obserwacji), obliczanie nowych zmiennych, rekodowanie, statystyki opisowe).

8. Raportowaniem wyników i ich prezentacja.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz, wydanie 3-tomowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

Nawojczyk, M. (2010). Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków: Wydawnictwo SPSS Polska.

Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Literatura uzupełniająca:

Ferguson, G. A., Takane, Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa 1997.

King, B. M., Minium, E., W. Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NRM_W11 posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania

NRM_W13 ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów

NRM_W14 ma usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych

NRM_U03 potrafi w sposób systematyczny i pogłębiony samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

NRM_U04 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: potrafi opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie

NRM_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

NRM_U12 posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

NRM_U14 posiada pogłębioną umiejętność obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów małżeńsko-rodzinnych; posiada umiejętność rozumienia tendencji występujących w zmianach ludnościowych; analizy danych demograficznych i na jej tle rozumienia procesów zachodzących w rodzinie

NRM_K04 aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- Aktywny udział w zajęciach

- obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności,

- przygotowanie w małej grupie raportu statystycznego z omówieniem uzyskanych wyników na podstawie własnej bazy danych lub bazy danych udostępnionej przez prowadzącego zajęcia.

Na ocenę końcową składa się ocena z przygotowanego raportu (90 %) i ocena aktywności (10 %).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSjl-IbbQ70H36qLphBnJWHkFmSx62QiOEnoXdtmugrs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2e23cf-9e76-40b4-8344-358362f4ec5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w pracowni komputerowej. Część grupy realizuje zajęcia w ramach tutoringu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSjl-IbbQ70H36qLphBnJWHkFmSx62QiOEnoXdtmugrs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2e23cf-9e76-40b4-8344-358362f4ec5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

• Udział w zajęciach = 15 h

• Pracy z lekturami pomiędzy zajęciami = 3 h

• Przygotowanie prac zaliczeniowych (zadania 1-5) = 10 h

• Udział w konsultacjach = 2 h


15 h + 3 h + 10 h +2 h = 30 h


30 h = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w pracowni komputerowej. Część grupy realizuje zajęcia w ramach tutoringu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSjl-IbbQ70H36qLphBnJWHkFmSx62QiOEnoXdtmugrs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2e23cf-9e76-40b4-8344-358362f4ec5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

• Udział w zajęciach = 15 h

• Pracy z lekturami pomiędzy zajęciami = 3 h

• Przygotowanie prac zaliczeniowych (zadania 1-5) = 10 h

• Udział w konsultacjach = 2 h


15 h + 3 h + 10 h +2 h = 30 h


30 h = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w pracowni komputerowej. Część grupy realizuje zajęcia w ramach tutoringu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)