Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Fundamentals of computer statistics

General data

Course ID: WSR-NR-2-PSK
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Fundamentals of computer statistics
Name in Polish: Podstawy statystyki komputerowej
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups: (in Polish) Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne II stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu: Metody ilościowe i jakościowe

w badaniach społecznych.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Kurs statystyki dla osób, które nie kończyły na studiach pierwszego stopnia kursu ze Statystyki i Statystyki komputerowej.

Omawiane zagadnienia:

1. Zagadnienia wstępne - specyfika metodologii badań społecznych, typy badań, etapy procesu badawczego.

2. Badania ilościowe i jakościowe i BDL – Baza Danych Lokalnych.

3. Hipotezy i pytania badawcze. Przygotowanie planu badań i analiz.

4. Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych – ich znaczenie dla analizy wyników.

5. Zasady budowania bazy danych. Opis grupy badanej.

6. Podstawowe metody analiz statystycznych. Relacje pomiędzy zmiennymi, relacje pomiędzy grupami.

7. Wprowadzenie do SPSS oraz podstawowe operacje na bazie danych (tworzenie zbioru, podział na podzbiory, wybór obserwacji), obliczanie nowych zmiennych, rekodowanie, statystyki opisowe).

8. Raportowaniem wyników i ich prezentacja.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz, wydanie 3-tomowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

Nawojczyk, M. (2010). Przewodnik po statystyce dla socjologów. Kraków: Wydawnictwo SPSS Polska.

Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Literatura uzupełniająca:

Ferguson, G. A., Takane, Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa 1997.

King, B. M., Minium, E., W. Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

NRM_W11 posiada usystematyzowaną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania

NRM_W13 ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów

NRM_W14 ma usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych

NRM_U03 potrafi w sposób systematyczny i pogłębiony samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

NRM_U04 posiada rozwinięte umiejętności badawcze: potrafi opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk o rodzinie

NRM_U06 potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

NRM_U12 posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

NRM_U14 posiada pogłębioną umiejętność obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów małżeńsko-rodzinnych; posiada umiejętność rozumienia tendencji występujących w zmianach ludnościowych; analizy danych demograficznych i na jej tle rozumienia procesów zachodzących w rodzinie

NRM_K04 aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:

- Aktywny udział w zajęciach

- obecność na zajęciach - dopuszczalne są 2 nieobecności,

- przygotowanie w małej grupie raportu statystycznego z omówieniem uzyskanych wyników na podstawie własnej bazy danych lub bazy danych udostępnionej przez prowadzącego zajęcia.

Na ocenę końcową składa się ocena z przygotowanego raportu (90 %) i ocena aktywności (10 %).

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Katarzyna Kwiatkowska
Group instructors: Katarzyna Kwiatkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSjl-IbbQ70H36qLphBnJWHkFmSx62QiOEnoXdtmugrs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2e23cf-9e76-40b4-8344-358362f4ec5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w pracowni komputerowej. Część grupy realizuje zajęcia w ramach tutoringu.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Katarzyna Kwiatkowska
Group instructors: Katarzyna Kwiatkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSjl-IbbQ70H36qLphBnJWHkFmSx62QiOEnoXdtmugrs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2e23cf-9e76-40b4-8344-358362f4ec5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) • Udział w zajęciach = 15 h

• Pracy z lekturami pomiędzy zajęciami = 3 h

• Przygotowanie prac zaliczeniowych (zadania 1-5) = 10 h

• Udział w konsultacjach = 2 h


15 h + 3 h + 10 h +2 h = 30 h


30 h = 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w pracowni komputerowej. Część grupy realizuje zajęcia w ramach tutoringu.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Katarzyna Kwiatkowska
Group instructors: Katarzyna Kwiatkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSjl-IbbQ70H36qLphBnJWHkFmSx62QiOEnoXdtmugrs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c2e23cf-9e76-40b4-8344-358362f4ec5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) • Udział w zajęciach = 15 h

• Pracy z lekturami pomiędzy zajęciami = 3 h

• Przygotowanie prac zaliczeniowych (zadania 1-5) = 10 h

• Udział w konsultacjach = 2 h


15 h + 3 h + 10 h +2 h = 30 h


30 h = 1 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych, oraz metodami analizy statystycznej. Celem zajęć są także: zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań ilościowych, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zajęcia prowadzone są stacjonarnie w pracowni komputerowej. Część grupy realizuje zajęcia w ramach tutoringu.

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class: (unknown)
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)