Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia stosowana małżeństwa i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-PSMR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia stosowana małżeństwa i rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o rodzinie

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W01, NRM_W06, NRM_U02, NRM_U06, NRM_K03


Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie wybranych psychologicznych zjawisk i mechanizmów występujących w małżeństwie i rodzinie, a także prezentacja psychologicznych aspektów niektórych procesów związanych z funkcjonowaniem rodziny jako pierwotnej i naturalnej grupy społecznej, która będąc jednocześnie podstawową instytucją wychowawczą oraz wspólnotą emocjonalną posiada szeroki zakres oddziaływań na postawy i zachowania poszczególnych jej członków.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Oczekiwania od małżeństwa

2. Kryteria wyboru partnera

3. Psychologiczne aspekty dojrzałości do małżeństwa

4. Miłość małżeńska: seksualna, romantyczna i przywiązaniowa

5. Różnice międzypłciowe w kontekście funkcjonowania diady małżeńskiej

6. Fazy związku

7. Cechy życia rodzinnego sprzyjające powstawaniu prawidłowych i nieprawidłowych postaw dziecka

8. Rodzina w koncepcji systemowej

9. Typologia systemów rodzinnych wg D. Fielda

10. Dramatyczny trójkąt Karpmana

11. Więzi małżeńskie i rodzinne w świetle teorii przywiązania

12. Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie

13. Dysfunkcyjne role dziecka w rodzinie

14. Uwarunkowania rodzinne schematów poznawczo-emocjonalnych

15. Natura ojcostwa i macierzyństwa - ujęcie psychologiczne

Literatura:

I. Podstawowa:

- De Barbaro, (1994), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ.

- Janicka I., Liberska H. (2014), Psychologia rodziny, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

II. Uzupełniająca:

- Bowlby J. (2007), Przywiązanie, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

- Field D. (1996), Osobowości rodzinne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Logos.

- Fisher H. (2016), Anatomia miłości, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

- Kazimierczak M., Plopa M. (2006), Style przywiązaniowe partnerów a jakość komunikacji małżeńskiej, Psychologia rozwojowa, 4, s. 115-126.

- Marchwicki P. (2004), Style przywiązania a postawy rodzicielskie, Roczniki psychologiczne, t. 8, nr 2, s. 81-103.

- Ryś M., Sztajerwald T. (2019), Psychologiczne aspekty dojrzałości do małżeństwa. Skala dojrzałości psychicznej do małżeństwa SKALDOM II, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(37), 159-183.

- Walsh M. (2003), Kobiety, mężczyźni i płeć, Warszawa: Wyd. Ifis PAN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student rozumie rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania;

EK 2 - posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym.

Umiejętności:

EK 3 - student potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe;

EK 4 - student potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

Kompetencje:

EK 5 - student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

ECTS:

Liczba ECTS: 3

Udział w zajęciach - 30

Przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 20

Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej (studium przypadku) - 20

Konsultacje - 5

W sumie:

Suma godzin: 75 godzin = 3 ECTS

[1 ECTS = 25 godzin]

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

metody dydaktyczne - wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura przedmiotu

Efekty umiejętności (EK 3-4):

metody dydaktyczne - studium przypadku, praca z tekstem, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Efekty kompetencji (EK 5):

metody dydaktyczne - dyskusja panelowa, studium przypadku

Metody oceniania:

- efektów wiedzy: praca pisemna (analiza studium przypadku)

- efektów umiejętności: praca pisemna, obserwacja aktywności studentów w czasie zajęć;

- efektów kompetencji: obserwacja aktywności studentów w czasie zajęć.

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność (warunek przystąpienia do zaliczenia) - dopuszczone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności;

2. pisemna praca (studium przypadku);

3. aktywny udział w zajęciach.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę

Na ocenę końcową składają się:

- ocena z pracy pisemnej (80% oceny końcowej)

- ocena z aktywnego udziału w zajęciach (20% oceny końcowej)

Kryteria oceniania pisemnej pracy:

bdb - brak błędów merytorycznych

db+ - 1 błąd merytoryczny

db - 2 błędy merytoryczne

dst+ - 3 błędy merytoryczne

dst - 4 błędy merytoryczne

ndst - 5 i więcej błędów merytorycznych

Kryteria oceniania aktywności i przygotowania do zajęć:

bdb - 5 aktywności

db+ - 4 aktywności

db - 3 aktywności

dst+ - 2 aktywności

dst - 1 aktywność

ndst - 0 aktywności

Ocena końcowa:

bdb - 100-91%

db+ - 90-81%

db - 80-71%

dst+ - 70-61%

dst - 60-51%

ndst - 50% i poniżej

Kryteria oceniania:

Ocena ndst (2)

- Wiedza (EK 1-2): student nie zna i nie rozumie rozszerzonej terminologii używanej w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania; nie posiada pogłębionej wiedzy na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym.

- Umiejętności (EK 3-4): student nie potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działań profilaktycznych i pomocowych; student nie potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

- Kompetencje (EK 5): student nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, brakuje ma pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

Ocena 3 (dst)

- Wiedza (EK 1-2): student w elementarnym stopniu zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania; posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym.

- Umiejętności (EK 3-4): student częściowo potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe; student w stopniu ograniczonym potrafi precyzyjnie i spójnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

- Kompetencje (EK 5): student częściowo docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma przeciętnie pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

Ocena 4 (db)

- Wiedza (EK 1-2): student poprawnie rozumie rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania; student w znacznym stopniu posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym.

- Umiejętności (EK 3-4): student potrafi poprawnie samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe; student potrafi w ogólnym zakresie w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

- Kompetencje (EK 5): student w znaczącym stopniu docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

Ocena 5 (bdb):

- Wiedza (EK 1-2): student doskonale zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania; student posiada pogłębioną wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym i rodzinnym.

- Umiejętności (EK 3-4): student bezbłędnie potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe; potrafi w sposób precyzyjny i spójny porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk o rodzinie, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

- Kompetencje (EK 5): student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, ma bardzo pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arSrFVf-HW_60B8vahDJnRYEETNyR0w9d2XcWI6JyaIg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f5ada24-2f2b-432c-b615-536ef767cfc0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arSrFVf-HW_60B8vahDJnRYEETNyR0w9d2XcWI6JyaIg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f5ada24-2f2b-432c-b615-536ef767cfc0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:


Liczba ECTS: 3


Udział w zajęciach - 30

Przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 20

Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej (studium przypadku) - 20

Konsultacje - 5


W sumie:

Suma godzin: 75 godzin = 3 ECTS


[1 ECTS = 25 godzin]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie wybranych psychologicznych zjawisk i mechanizmów występujących w małżeństwie i rodzinie, a także prezentacja psychologicznych aspektów niektórych procesów związanych z funkcjonowaniem rodziny jako pierwotnej i naturalnej grupy społecznej, która będąc jednocześnie podstawową instytucją wychowawczą oraz wspólnotą emocjonalną posiada szeroki zakres oddziaływań na postawy i zachowania poszczególnych jej członków.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Oczekiwania od małżeństwa

2. Kryteria wyboru partnera

3. Psychologiczne aspekty dojrzałości do małżeństwa

4. Miłość małżeńska: seksualna, romantyczna i przywiązaniowa

5. Różnice międzypłciowe w kontekście funkcjonowania diady małżeńskiej

6. Fazy związku

7. Cechy życia rodzinnego sprzyjające powstawaniu prawidłowych i nieprawidłowych postaw dziecka

8. Rodzina w koncepcji systemowej

9. Typologia systemów rodzinnych wg D. Fielda

10. Dramatyczny trójkąt Karpmana

11. Więzi małżeńskie i rodzinne w świetle teorii przywiązania

12. Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie

13. Dysfunkcyjne role dziecka w rodzinie

14. Uwarunkowania rodzinne schematów poznawczo-emocjonalnych

15. Natura ojcostwa i macierzyństwa - ujęcie psychologiczne

Literatura:

I. Podstawowa:

- De Barbaro, (1994), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ.

- Janicka I., Liberska H. (2014), Psychologia rodziny, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

II. Uzupełniająca:

- Bowlby J. (2007), Przywiązanie, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

- Field D. (1996), Osobowości rodzinne, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Logos.

- Fisher H. (2016), Anatomia miłości, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

- Kazimierczak M., Plopa M. (2006), Style przywiązaniowe partnerów a jakość komunikacji małżeńskiej, Psychologia rozwojowa, 4, s. 115-126.

- Marchwicki P. (2004), Style przywiązania a postawy rodzicielskie, Roczniki psychologiczne, t. 8, nr 2, s. 81-103.

- Ryś M., Sztajerwald T. (2019), Psychologiczne aspekty dojrzałości do małżeństwa. Skala dojrzałości psychicznej do małżeństwa SKALDOM II, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(37), 159-183.

- Walsh M. (2003), Kobiety, mężczyźni i płeć, Warszawa: Wyd. Ifis PAN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)