Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Master seminar

General data

Course ID: WSR-NR-2-SMag
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Master seminar
Name in Polish: Seminarium magisterskie
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups: (in Polish) Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne II stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00 OR 8.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Możliwość czytania i analizowania literatury przedmiotu w języku angielskim

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest kształtowanie i pogłębianie umiejętności dostrzegania i stawiania problemów naukowych oraz ich rozwiązywania.

Seminarium dotyczy problematyki z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny.

Full description: (in Polish)

Seminarium służy przygotowaniu przez studentów prac magisterskich. Mają one charakter empiryczny i dotyczą problematyki psychologii małżeństwa i rodziny.

Przedmiotem zainteresowania są zwłaszcza takie tematy jak:

- systemowe rozumienie rodziny

- style przywiązania w dzieciństwie i dorosłości (teoria przywiązania)

- cele małżeńskie

- satysfakcja z małżeństwa

- style rodzicielstwa

Student nabywa

- umiejętność robienia warsztatu naukowego

- korzystanie z literatury naukowej, poszukiwanie źródeł

- omówienie struktury pracy naukowej

Bibliography: (in Polish)

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. PWN.

Gałkowska, A. (2002). Zasięg oddziaływania jakości małżeństwa rodziców na dzieci w ich dorosłym życiu. Małżeństwo i Rodzina, 1, 38-42.

Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wyd. UJ.

Grzesiuk, L.; Jakubowska, U. W: Grzesiuk, L. (2005). Terapia systemowa (Rozdział 4, s. 189-199) W: Psychoterapia. Teoria. Warszawa: ENETEIA.

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków : Wydawnictwo UJ.

Gójska, A., Huryn V. (2007). Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydadnictwo CH Beck

Gottman, J.M. (1994a). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, New York: Erlbaum.

Gottman, J.M. (1994b). Why marriages succed or fail. New York: Simon, Schuster.

Janicka, I., Niebrzydowski L. (1994). Psychologia małżeństwa. Łódź: UŁ.

Janicka, I. Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Via Medica.

Leiblum, S.; Rosen, R. (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP.

Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec, V. (2010) Podstawy seksuologii, Warszawa: PZWL.

McGoldrick, M., Gerson, R., Shellenberger, S. (2007). Genogramy, Poznań: Zysk i S-ka

Namysłowska, I. (2000). Terapia rodzin. Warszawa: IPiN.

Napier, A.Y. (2008). Małżeństwo: krucha więź. Wyd. Znak.

Plopa, M. (2007). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Warszawa: Impuls.

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Warszawa: Impuls.

Rembowski, J. (1986). Rodzina w świetle psychologii. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rostowski, J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa: PWN.

Ryś M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Satir, V. (2000). Terapia rodziny. Gdańsk: GWP.

Satir, V.; Bandler, R.; Grinder, J. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: GWP.

Satir, V. (2002). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP.

Tryjarska, B. (red) (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Wojciszke, B. (2005). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Ziemska, M. (1986). Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. W: M.

Ziemska (red.), Rodzina i dziecko (s. 155-196). Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w psychologii, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych. Ma uporządkowana wiedzę na temat zasad i norm etycznych. Potrafi dokonać obserwacji interpretacji zjawisk psychologicznych. Potrafi sformułować wnioski, opracować i zinterpretować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych działań. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii.

Wiedza:

EK_1 - definiuje i objaśnia usystematyzowaną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności o formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Umiejętności:

EK_2 - potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w służbie małżeństwu i rodzinie; potrafi analizować i wyznaczać zadania; kalkuluje i konstruuje elementy organizacyjne.

Kompetencje społeczne:

EK_3 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; zachowuje krytycyzm w ocenie zjawisk;

EK_4 - jest wrażliwy na potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego oraz rozwoju osobistego (intelektualnego i duchowego).

ECTS:

udział w seminarium/konsultacje- 25 godz

przygotowanie do seminarium i lektura tekstów – 30 godz

przeprowadzenie własnych badań: 30 godz

pisanie pracy - 50 godz

LICZBA ECTS - 4/6

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metodą dydaktyczną jest: wykład konwersatoryjny, ale przede wszystkim dialog ze studentem na bazie postępów (etapów) w pisaniu przez niego pracy dyplomowej. Stawiane jest przed studentem zadanie (tj. projekt), który on sam, a następnie z pomocą wykładowcy - realizuje.

Weryfikacja efektów kształcenia dokonuje się natomiast na bazie oceny ciągłej, wykładowca spotykając na seminarium studenta (przy pomocy metod dydaktycznych) ma pełną świadomość tego, co zostało przez niego dokonane.

ZADANIA DO WYKONANIA

Uzyskanie zaliczenia każdego semestru odbywa się OSOBIŚCIE na konsultacji z gotowym materiałem napisanym i wydrukowanym, a wcześniej wysłanym drogą mailową. Zadania do wykonania przez studenta przedstawiają się następująco:

Semestr 2: TEMAT i PLAN

- temat pracy

- plan pracy (w tym planowane w temacie badane zmienne, grupa badawcza, narzędzia)

Sugestia: warto temat i plan rozważyć pod względem tego czy jest dostęp do takiej grupy badawczej.

- min. 80 osób badanych - zmienne związane z psychologią rodziny

- bibliografia (pierwszy przegląd literatury na ten temat – zadaniem jest wypisać książki i artykuły naukowe po angielsku z bazy artykułów naukowych)

Semestr 3: BADANIE

- mając narzędzia

- zdobyć grupę badaną, przeprowadzić i zakończyć badanie

- wpisać badania do SPSSa lub EXCELa

- obliczyć i opisać wyniki (ukończyć cz. statystyczną)

Semestr 4: PISANIE PRACY

- część teoretyczna

- część „metoda” (opis procedury badania, grupy osób badanych, użytych narzędzi)

- dyskusja (wnioski, na tle badań innych osób)

- nanieść poprawki promotora tak długo aż uzna on pracę za zakończoną

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
MA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Anna Czyżkowska
Group instructors: Anna Czyżkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
MA Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Seminarium dotyczy problematyki z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny.

Full description: (in Polish)

Seminarium służy przygotowaniu przez studentów prac magisterskich. Mają one charakter empiryczny lub teoretyczny i dotyczą problematyki psychologii małżeństwa i rodziny.

Przedmiotem zainteresowania są zwłaszcza takie tematy jak:

- systemowe rozumienie rodziny

- style przywiązania w dzieciństwie i dorosłości (teoria przywiązania)

- cele małżeńskie

- satysfakcja z małżeństwa

- style rodzicielstwa

Student nabywa

- umiejętność tworzenia warsztatu naukowego

- korzystanie z literatury naukowej, poszukiwanie źródeł

- omówienie struktury pracy naukowej

Bibliography: (in Polish)

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. PWN.

Gałkowska, A. (2002). Zasięg oddziaływania jakości małżeństwa rodziców na dzieci w ich dorosłym życiu. Małżeństwo i Rodzina, 1, 38-42.

Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wyd. UJ.

Grzesiuk, L.; Jakubowska, U. W: Grzesiuk, L. (2005). Terapia systemowa (Rozdział 4, s. 189-199) W: Psychoterapia. Teoria. Warszawa: ENETEIA.

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków : Wydawnictwo UJ.

Gójska, A., Huryn V. (2007). Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydadnictwo CH Beck

Gottman, J.M. (1994a). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, New York: Erlbaum.

Gottman, J.M. (1994b). Why marriages succed or fail. New York: Simon, Schuster.

Janicka, I., Niebrzydowski L. (1994). Psychologia małżeństwa. Łódź: UŁ.

Janicka, I. Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Via Medica.

Leiblum, S.; Rosen, R. (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP.

Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec, V. (2010) Podstawy seksuologii, Warszawa: PZWL.

McGoldrick, M., Gerson, R., Shellenberger, S. (2007). Genogramy, Poznań: Zysk i S-ka

Namysłowska, I. (2000). Terapia rodzin. Warszawa: IPiN.

Napier, A.Y. (2008). Małżeństwo: krucha więź. Wyd. Znak.

Plopa, M. (2007). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Warszawa: Impuls.

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Warszawa: Impuls.

Rembowski, J. (1986). Rodzina w świetle psychologii. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rostowski, J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa: PWN.

Ryś M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Satir, V. (2000). Terapia rodziny. Gdańsk: GWP.

Satir, V.; Bandler, R.; Grinder, J. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: GWP.

Satir, V. (2002). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP.

Tryjarska, B. (red) (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Wojciszke, B. (2005). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Ziemska, M. (1986). Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. W: M.

Ziemska (red.), Rodzina i dziecko (s. 155-196). Warszawa: PWN.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania: Możliwość czytania i analizowania literatury przedmiotu w języku angielskim

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
MA Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Anna Czyżkowska
Group instructors: Anna Czyżkowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
MA Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Seminarium dotyczy problematyki z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny.

Full description: (in Polish)

Seminarium służy przygotowaniu przez studentów prac magisterskich. Mają one charakter empiryczny lub teoretyczny i dotyczą problematyki psychologii małżeństwa i rodziny.

Przedmiotem zainteresowania są zwłaszcza takie tematy jak:

- systemowe rozumienie rodziny

- style przywiązania w dzieciństwie i dorosłości (teoria przywiązania)

- cele małżeńskie

- satysfakcja z małżeństwa

- style rodzicielstwa

Student nabywa

- umiejętność tworzenia warsztatu naukowego

- korzystanie z literatury naukowej, poszukiwanie źródeł

- omówienie struktury pracy naukowej

Bibliography: (in Polish)

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. PWN.

Gałkowska, A. (2002). Zasięg oddziaływania jakości małżeństwa rodziców na dzieci w ich dorosłym życiu. Małżeństwo i Rodzina, 1, 38-42.

Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wyd. UJ.

Grzesiuk, L.; Jakubowska, U. W: Grzesiuk, L. (2005). Terapia systemowa (Rozdział 4, s. 189-199) W: Psychoterapia. Teoria. Warszawa: ENETEIA.

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków : Wydawnictwo UJ.

Gójska, A., Huryn V. (2007). Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydadnictwo CH Beck

Gottman, J.M. (1994a). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, New York: Erlbaum.

Gottman, J.M. (1994b). Why marriages succed or fail. New York: Simon, Schuster.

Janicka, I., Niebrzydowski L. (1994). Psychologia małżeństwa. Łódź: UŁ.

Janicka, I. Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Via Medica.

Leiblum, S.; Rosen, R. (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP.

Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec, V. (2010) Podstawy seksuologii, Warszawa: PZWL.

McGoldrick, M., Gerson, R., Shellenberger, S. (2007). Genogramy, Poznań: Zysk i S-ka

Namysłowska, I. (2000). Terapia rodzin. Warszawa: IPiN.

Napier, A.Y. (2008). Małżeństwo: krucha więź. Wyd. Znak.

Plopa, M. (2007). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Warszawa: Impuls.

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Warszawa: Impuls.

Rembowski, J. (1986). Rodzina w świetle psychologii. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rostowski, J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa: PWN.

Ryś M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Satir, V. (2000). Terapia rodziny. Gdańsk: GWP.

Satir, V.; Bandler, R.; Grinder, J. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: GWP.

Satir, V. (2002). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP.

Tryjarska, B. (red) (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Wojciszke, B. (2005). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Ziemska, M. (1986). Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. W: M.

Ziemska (red.), Rodzina i dziecko (s. 155-196). Warszawa: PWN.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania: Możliwość czytania i analizowania literatury przedmiotu w języku angielskim

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
MA Seminar, 5 hours more information
Coordinators: Anna Czyżkowska
Group instructors: Anna Czyżkowska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3atuI0pNt6lUjVL3h_KzZN2W7N9OhLZZFSWzyVt_CYPNo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=eb07870a-7b85-4f45-89f2-6b77bfb426af&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
MA Seminar - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:

udział w seminarium oraz konsultacje indywidualne związane z pracą- 40 godz

przygotowanie do seminarium i lektura tekstów – 30 godz

przeprowadzenie własnych badań: 30 godz

pisanie pracy - 50 godz

LICZBA ECTS - 6

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest kształtowanie i pogłębianie umiejętności dostrzegania i stawiania problemów naukowych oraz ich rozwiązywania.

Seminarium dotyczy problematyki z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny.

Full description: (in Polish)

Seminarium służy przygotowaniu przez studentów prac magisterskich. Mają one charakter empiryczny lub teoretyczny i dotyczą problematyki psychologii małżeństwa i rodziny.

Przedmiotem zainteresowania są zwłaszcza takie tematy jak:

- systemowe rozumienie rodziny

- style przywiązania w dzieciństwie i dorosłości (teoria przywiązania)

- cele małżeńskie

- satysfakcja z małżeństwa

- style rodzicielstwa

- stres rodzicielski

- wypalenie rodzicielskie

Student nabywa

- umiejętność tworzenia warsztatu naukowego

- korzystanie z literatury naukowej, poszukiwanie źródeł

- omówienie struktury pracy naukowej

Bibliography: (in Polish)

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. PWN.

Gałkowska, A. (2002). Zasięg oddziaływania jakości małżeństwa rodziców na dzieci w ich dorosłym życiu. Małżeństwo i Rodzina, 1, 38-42.

Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wyd. UJ.

Grzesiuk, L.; Jakubowska, U. W: Grzesiuk, L. (2005). Terapia systemowa (Rozdział 4, s. 189-199) W: Psychoterapia. Teoria. Warszawa: ENETEIA.

Górniak L., Józefik B. (red.) (2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Kraków : Wydawnictwo UJ.

Gójska, A., Huryn V. (2007). Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Warszawa: Wydadnictwo CH Beck

Gottman, J.M. (1994a). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Hillsdale, New York: Erlbaum.

Gottman, J.M. (1994b). Why marriages succed or fail. New York: Simon, Schuster.

Janicka, I., Niebrzydowski L. (1994). Psychologia małżeństwa. Łódź: UŁ.

Janicka, I. Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

Kratochvil, S. (2006). Terapia małżeńska. Gdańsk: Via Medica.

Leiblum, S.; Rosen, R. (2005). Terapia zaburzeń seksualnych. Gdańsk: GWP.

Lew-Starowicz, Z., Skrzypulec, V. (2010) Podstawy seksuologii, Warszawa: PZWL.

McGoldrick, M., Gerson, R., Shellenberger, S. (2007). Genogramy, Poznań: Zysk i S-ka

Namysłowska, I. (2000). Terapia rodzin. Warszawa: IPiN.

Napier, A.Y. (2008). Małżeństwo: krucha więź. Wyd. Znak.

Plopa, M. (2007). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Warszawa: Impuls.

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań. Warszawa: Impuls.

Rembowski, J. (1986). Rodzina w świetle psychologii. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rostowski, J. (1987). Zarys psychologii małżeństwa. Warszawa: PWN.

Ryś M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś, M. (2001). Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Satir, V. (2000). Terapia rodziny. Gdańsk: GWP.

Satir, V.; Bandler, R.; Grinder, J. (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk: GWP.

Satir, V. (2002). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP.

Tryjarska, B. (red) (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Wydawnictwo Naukowe Scholar

Wojciszke, B. (2005). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Ziemska, M. (1986). Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. W: M.

Ziemska (red.), Rodzina i dziecko (s. 155-196). Warszawa: PWN.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymaganie wstępne: Możliwość czytania i analizowania literatury przedmiotu w języku angielskim

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)