Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Troska o człowieka w rodzinie, Kościele i szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-ToR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Troska o człowieka w rodzinie, Kościele i szkole
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Prawo i obowiązek wychowania

2. Troska o człowieka w rodzinie

3. Troska o człowieka w szkole

4. Troska o człowieka w Kościele

5. Dialog wychowawczy rodziny, parafii i szkoły

6. Korelacja wychowania w rodzinie, parafii, szkole

7. Ograniczenia i możliwości wzajemnej współpracy

Literatura:

Literatura:

Dziekoński S., Korelacja wychowania w rodzinie, parafii, szkole – potrzeba i możliwości, w: Tomasik P. (red.), Rodzina – szkoła – Kościół. Korelacja i dialog. Warszawa 2003 s. 27-46

Kulpaczyński S. (red.), Miejsca katechezy: rodzina, parafia, szkoła, Lublin 2005.

Regulska A. Najda A. (red.), Wsparcie rodziny – założenia i praktykawujęciu interdyscyplinarnym, Warszawa 2016.

Regulska A., Nowe formy pracy z rodziną i dzieckiem we współczesnym systemie wspierania rodziny,„ Studia nad Rodziną” 2015, nr 36, s. 65-76.

Rzepa W., Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie . W: Rodzina jako Kościół domowy . Red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek. Lublin 2010 s. 381-393.

Skreczko A., Kościelna pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze, w: W. Przygoda, K. Święs (red.), Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, Lublin 2013, s. 265-288.

Skreczko A., Kreatywna współpraca katechetów z rodzicami, „Studia nad Rodziną” 30-31(2012), s. 185-196.

Skreczko A., Parafia jako środowisko wychowawczego wsparcia rodziny, „Studia nad Rodziną” 17(2013), 2(33), s. 277-290.

Skreczko A., Szkoła obok rodziny – wspomaganie w realizacji funkcji wychowawczej, w: J. Stala (red.), Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, cz. 2, Tarnów 2007 [druk 2008], s. 297-309.

Skreczko A., Współpraca rodziny i szkoły, w: J. Stala (red.), Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, Tarnów 2006, cz. II, s. 309-331.

Skreczko A., Współpraca środowisk wychowawczych, w: E. Osewska, J. Stala (red.), Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, Tarnów 2005, s. 401-410.

Tomasik P. , Wzajemny dialog rodziny, szkoły i Kościoła, w: Rodzina — szkoła — Ko‐ ściół. Korelacja i dialog, red. P. Tomasik, Warszawa 2003, s. 47 – 57.

Metody i kryteria oceniania:

1. Uczestnictwo w zajęciach

2 nieobecności nieusprawiedliwione obniżają ocenę końcową

Uczestnictwo aktywne w dyskusji wpływa także na ocenę końcową

2. Opracowanie 3 stronicowego tekstu na obrany temat. Liczy sie dobrze dobrana literatura (5 pozycji, a w tym 3 naukowe, 2 popularnonaukowe np, artykuł w gazecie). Opracowania na nośniku lub wydrukowane będą archiwizowane.

3. Przedstawienie krótkie zagadnienia na zajęciach. Liczy się umiejętność syntezy, atrakcyjna forma przedstawienia (może być prezentacja), postawienie pytania problemowego, przeprowadzenie krótkiej dyskusji i podsumowanie.

4. Kowersatoryjna forma sprawdzenia zadanych na zajęcia treści

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)