Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie i opieka nad dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-2-WOD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie i opieka nad dzieckiem
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W12, NRM_W13, NRM_U01, NRM_U12, NRM_K08

Skrócony opis:

Wykłady przybliżają oraz porządkują wiedzą na temat procesów wychowania i opieki nad dziećmi. Przedstawione i dyskutowane zostają podstawowe kategorie pojęciowe, osadzane w kontekstach rodzinnych i pozarodzinnych oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych, z uwzględnieniem dynamiki cyklu rozwoju dziecka oraz rodziny oraz zmian zachodzących w czasie. Przedstawione zostają również podstawowe zagadnienia związane z instytucjonalnymi, pozarodzinnymi formami opieki i wychowania.

Pełny opis:

• DZIECKO I DZIECIŃSTWO: rozumienie, definiowanie, granice.

• PODSTAWOWE POJĘCIA: Opieka i wychowanie, metody i oddziaływania wychowawcze, charakterystyka oddziaływań wychowawczych. Pomoc, wsparcie – rodzaje i źródła wsparcia. Potrzeby i ich zaspokajanie.

• RODZINA I RODZICE – rodzice i rodzicielstwo, oddziaływania rodzicielskie – funkcje, zadania, definiowanie. Wychowanie i opieka nad dzieckiem w rodzinie – rodzina jako instytucja wychowawcza i opiekuńcza, wychowanie w rodzinie i jego charakter, charakterystyka oddziaływań rodzicielskich

• KOMPETENCJE RODZICIELSKIE – definiowanie i rozumienie, podejścia i koncepcje, rodzaje i wymiary kompetencji, kompetencje a umiejętności

• DIAGNOZA ODDZIAŁYWAŃ RODZICIELSKICH – badanie i pomiar oddziaływań rodzicielskich wybrane metody, podejścia, narzędzia, zastosowania

• WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM W UJĘCIU HISTORYCZNYM – rozumienie dziecka i dzieciństwa wczoraj i dziś – rodzice i ich rola w wybranych epokach

• WYCHOWANIE I OPIEKA NAD DZIECKIEM W UJECIU ROZWOJOWYM – wychowanie i opieka nad dzieckiem w cyklu rozwoju rodziny, dziecka/dzieci i rodziców

• WCZESNE DZIECIŃSTWO – charakterystyka fazy rozwoju, opiekuńcze i wychowawcze zadania rodziców w okresie wczesnego dzieciństwa

• ŚREDNIE DZIECIŃSTWO – charakterystyka fazy rozwoju, opiekuńcze i wychowawcze zadania rodziców w okresie średniego dzieciństwa

• PÓŹNE DZIECIŃSTWO – charakterystyka fazy rozwoju, opiekuńcze i wychowawcze zadania rodziców w okresie późnego dzieciństwa

• DORASTANIE – charakterystyka fazy rozwoju, opiekuńcze i wychowawcze zadania rodziców w okresie dorastania

• INSTYTUCJONALNE FORMY OPIEKI I WYCHOWANIA – placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich zadania: rodzaje, zasady funkcjonowania

• OPIEKA I WYCHOWANIE NAD DZIECKIEM A ŚRODOWISKO LOKALNE – otoczenie, społeczność lokalna, środowisko lokalne. Pojęcia środowiska wychowawczego – konteksty, podejścia, rozumienia

Literatura:

LITERATURA

• Całusińska, M. (2012). Trening umiejętności wychowawczych. Dla rodziców i specjalistów. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot

• Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, pod red. J. Piekarskiego i in. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010. Część IV: Rodzina i więzi społeczne.

• Faber, A., Mazlish, E. (2001). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Nasza drukarnia. Poznań

• Jarosz, E. Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Monitoring Rzecznika Praw Dziecka. RPD, Warszawa 2015.

• Jundził E., Pawłowska R. (red.) (2008), Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Gdańsk, Wydawnictwo „Harmonia”.

• Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005

• Kołakowski, A., Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

• Kulesza, M. Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Difin, Warszawa 2017.

• Kulesza, M., Kulesza, M. (2015). Coaching rodzinny – zarys koncepcji. (w): Ozorowski, M., Najda, A. (red.) Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łomża, 175–198.

• Wosik-Kawala D. (red.), (2011), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin, Wyd. UMC-S.

UZUPEŁNIAJĄCO

• Gordon, T. (2001). Wychowanie bez porażek. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa

• Kulesza, M., Kulesza, M. (2015). Coaching rodzinny – zarys koncepcji. (w): Ozorowski, M., Najda, A. (red.) Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łomża, 175–198.

• Łobocki, M. (2014). Teorie wychowania. Kraków. Oficyna Wydawnicza „Impuls”

• Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004

• Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy, pod. Red. Naukową S. Kawuli. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007. Rozdział 24 – Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka.

• Plopa, M. Psychologia rodziny. Teoria i badania. Impuls, Kraków 2008.

• Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001

• Śliwerski, B. (2005). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków. Oficyna Wydawnicza „Impuls”

• Tyszka, Z. (1995), Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. W: T. Pilch, I. Lepalczyk, (red.). Pedagogika społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 137–154.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK_1 - ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących w kontekście wychowania i opieki nad dzieckiem

EK_2 - ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów w kontekście wychowania i opieki nad dzieckiem

UMIEJĘTNOŚCI:

EK_7- potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

EK_8 - posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

KOMPETENCJE

EK_10 – student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

ECTS:

Udział w wykładach - 30 godzin - 1 ECTS

Lektura literatury przedmiotu - 25 godzin - 1 ECTS

Przygotowanie się do zaliczenia - 25 godzin - 1 ECTS

Sumaryczna liczba punktów: 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: egzamin, przygotowanie do kolejnych wykładów oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja - obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, kolokwium

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zaliczenie wymaga:

1. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przygotowania na zajęcia

2. Pozytywnej oceny egzaminu w formie testu wielokrotnego wyboru (min. 50% punktów)

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest

(1) Pozytywna ocena aktywności podczas zajęć (kryteria: obecność, przygotowanie się, częstość i trafność wypowiedzi, aktywność)

EGZAMIN (stacjonarnie, pisemny)

60% - 3,5

70% - 4,0

80% - 4,5

85% - 5,0

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kulesza
Prowadzący grup: Marek Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kulesza
Prowadzący grup: Marek Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)