Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

NaProTechnology - Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-MPR4
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: NaProTechnology - Translatorium
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W07, NRM_W08, NRM_W19, NRM_U03, NRM_U09, NRM_U15, NRM_K01, NRM_K04 NRM_K07

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy rozumienia w języku angielskim terminologii odnoszącej się do biologicznych uwarunkowań płodności oraz diagnozowania i leczenia wybranych zaburzeń zdrowia prokreacyjnego stosowanych w NaProTECHNOLOGY, a także troski o płodność.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Anatomia układu rozrodczego mężczyzny

2.Anatomia układu rozrodczego kobiety

3.Owulacja i hormony cyklu menstruacyjnego

4.Biologia szyjki macicy

5.Zaburzenia owulacji i cyklu

6.Antykoncepcja

7.Aborcja

8.NaProTECHNOLOGY – definicja i historia

9.Diagnostyka stosowana w NaProTECHNOLOGY

10.NaProTECHNOLOGY w leczeniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego

11.NaProTECHNOLOGY w diagnozowaniu niepłodności

12. NaProTECHNOLOGY - leczenie niepłodności

13.The Creighton Model – system troski o płodność

14.12. Przykłady skuteczności NaProTECHNOLOGY – studium przypadków

15. NaProTECHNOLOGY a relacje małżeńskie

Literatura:

1.T. Hilgers, The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY

2. T. Hilgers, Reproductive anatomy and physiology, Omaha 2002.

3.T. Hilgers, The Creighton Model Fertility Care System, Omaha 2002.

4.T. Hilgers, The NaProTECHNOLOGY Revolution. Unleashing the Power in a Woman’s Cycle, Omaha 2010.

5.T. Hilgers, An insider’s look at the War on Women, Omaha 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia:

Wiedza:

EK 1 – student posiada pogłębioną wiedzę na temat biologicznych uwarunkowań płodności człowieka, zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń zdrowia prokreacyjnego

EK 2 – student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat stylu życia oraz wybranych modeli zachowań prokreacyjnych i ich wpływu na stan zdrowia prokreacyjnego

EK 3 – student zna rozszerzoną terminologię z zakresu biologicznych uwarunkowań płodności oraz zastosowania NaProTECHNOLOGY w języku angielskim

Umiejętności:

EK 4 – potrafi w sposób pogłębiony samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając ze źródeł w języku angielskim

EK 5 – student posiada pogłębioną umiejętność towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji rodzicielskiej poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec rodzicielstwa i życia człowieka, a także troski o zdrowie prokreacyjne.

EK 6 – student potrafi samodzielnie przygotować krótką prezentację multimedialną w języku angielskim na temat biologicznych uwarunkowań płodności i troski o płodność.

Kompetencje społeczne:

EK 7 –student jest świadomy konieczności doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem życia ludzkiego i troską o zdrowie prokreacyjne

EK 8 – student jest świadomy konieczności aktywnego uczestnictwa w promocji i pomocy rodzinie zwłaszcza w zakresie jej zadań rodzicielskich

EK 9 – rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych aby samodzielnie móc korzystać z opracowań w języku angielskim

ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do kolejnych zajęć: 20 godz.

lektura tekstów: 10

przygotowanie do testu: 20 godz.

przygotowanie prezentacji multimedialnej: 10 godz.

Suma godzin: 90 [90/30(25) godz. = 4 ECTS]

Liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania i metody weryfikacji efektów kształcenia:

Kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3):

Ocena 2 (ndst) – student nie posiada pogłębionej wiedzy na temat biologicznych uwarunkowań płodności człowieka, nie zna objawów i przyczyn wybranych zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, nie posiada wiedzy na temat wpływu stylu życia oraz wybranych modeli zachowań prokreacyjnych na stan zdrowia prokreacyjnego oraz nie zna rozszerzonej terminologii z zakresu biologicznych uwarunkowań płodności oraz zastosowania NaProTECHNOLOGY w języku angielskim

Ocena 3 (dst) – student posiada ograniczoną wiedzę na temat biologicznych uwarunkowań płodności człowieka, objawów i przyczyn wybranych zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, a także na temat wpływu stylu życia oraz wybranych modeli zachowań prokreacyjnych na stan zdrowia prokreacyjnego oraz zna w ograniczonym stopniu terminologie z zakresu biologicznych uwarunkowań płodności oraz zastosowania NaProTECHNOLOGY w języku angielskim

Ocena 4 (db) – student posiada poprawną wiedzę na temat biologicznych uwarunkowań płodności człowieka, objawów i przyczyn wybranych zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, a także na temat wpływu stylu życia oraz wybranych modeli zachowań prokreacyjnych na stan zdrowia prokreacyjnego oraz dobrze zna terminologię z zakresu biologicznych uwarunkowań płodności oraz zastosowania NaProTECHNOLOGY w języku angielskim

Ocena 5 (bdb) – student posiada rozległą wiedzę na temat biologicznych uwarunkowań płodności człowieka, objawów i przyczyn wybranych zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, a także na temat wpływu stylu życia oraz wybranych modeli zachowań prokreacyjnych na stan zdrowia prokreacyjnego oraz bardzo dobrze zna terminologię z zakresu biologicznych uwarunkowań płodności oraz zastosowania NaProTECHNOLOGY w języku angielskim.

Umiejętności (EK 4-6):

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich umiejętności, korzystając ze źródeł w języku angielskim, nie potrafi towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji rodzicielskiej poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec rodzicielstwa i życia człowieka, a także troski o zdrowie prokreacyjne, nie potrafi samodzielnie przygotować krótkiej prezentacji multimedialnej w języku angielskim na temat biologicznych uwarunkowań płodności i troski o płodność oraz jej zaprezentować

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając ze źródeł w języku angielskim, towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji rodzicielskiej poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec rodzicielstwa i życia człowieka, a także troski o zdrowie prokreacyjne, w ograniczonym stopniu potrafi samodzielnie przygotować krótką prezentację multimedialną w języku angielskim na temat biologicznych uwarunkowań płodności i troski o płodność oraz ją zaprezentować

Ocena 4 (db) – student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając ze źródeł w języku angielskim, towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji rodzicielskiej poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec rodzicielstwa i życia człowieka, a także troski o zdrowie prokreacyjne, potrafi samodzielnie przygotować krótką prezentację multimedialną w języku angielskim na temat biologicznych uwarunkowań płodności i troski o płodność oraz ją zaprezentować

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, korzystając ze źródeł w języku angielskim, potrafi towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji rodzicielskiej poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec rodzicielstwa i życia człowieka, a także troski o zdrowie prokreacyjne, potrafi także w pełni samodzielnie przygotować krótką prezentację multimedialną w języku angielskim na temat biologicznych uwarunkowań płodności i troski o płodność oraz ją zaprezentować

Kompetencje społeczne (EK 7-8):

Ocena 2 (ndst) – student nie jest świadomy konieczności doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem życia ludzkiego i troską o zdrowie prokreacyjne, ani konieczności aktywnego uczestnictwa w promocji i pomocy rodzinie zwłaszcza w zakresie jej zadań rodzicielskich, a także nie rozumie potrzeby pogłębiania umiejętności językowych aby samodzielnie móc korzystać z opracowań w języku angielskim

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu jest świadomy konieczności doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem życia ludzkiego i troską o zdrowie prokreacyjne oraz konieczności aktywnego uczestnictwa w promocji i pomocy rodzinie zwłaszcza w zakresie jej zadań rodzicielskich, a także w ograniczonym stopniu rozumie potrzeby pogłębiania umiejętności językowych aby samodzielnie móc korzystać z opracowań w języku angielskim

Ocena 4 (db) – student uznaje wartość i potrzebę doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem życia ludzkiego i troską o zdrowie prokreacyjne oraz konieczność aktywnego uczestnictwa w promocji i pomocy rodzinie zwłaszcza w zakresie jej zadań rodzicielskich, a także rozumie potrzeby pogłębiania umiejętności językowych, aby samodzielnie móc korzystać z opracowań w języku angielskim.

Ocena 5 (bdb) – student posiada pełną świadomość potrzeby doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem życia ludzkiego i troską o zdrowie prokreacyjne oraz konieczności aktywnego uczestnictwa w promocji i pomocy rodzinie zwłaszcza w zakresie jej zadań rodzicielskich, a także doskonale rozumie potrzebę pogłębiania umiejętności językowych, aby samodzielnie móc korzystać z opracowań w języku angielskim.

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje zwiększeniem ilości pytań na teście końcowym;

2. przygotowanie prezentacji multimedialnej

3. zaliczenie testu.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach, test.

Efekty umiejętności (EK 3-4):

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny

Weryfikacja - obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 5-6):

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)