Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Pedagogy of the Family

General data

Course ID: WSR-NR-D-PER1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Pedagogy of the Family
Name in Polish: Pedagogika rodziny
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups: (in Polish) Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne I stopnia
(in Polish) Przygotowanie pedagogiczne
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

education

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

NRL_W01, NRL_W04, NRL_K03, NRL_W12

Preliminary Requirements:

(in Polish) Nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia w formie konwersatorium prezentują i porządkują podstawowe zagadnienia związane z pedagogiką rodziny. Prezentowane i dyskutowane zostają pedagogiczne perspektywy rozumienia, charakteryzowania, opisywania i badania rodziny, wskazywane i omawiane zostają główne obszary dociekań i refleksji, podstawowe pojęcia i terminy, kierunki działań praktycznych.

Full description: (in Polish)

• ZBLIŻENIE DEFINICYJNE: rodzina jako przedmiot refleksji pedagogicznej (rozumienie rodziny, funkcje i zadania rodziny, modele życia rodzinnego). Pedagogika rodziny jako subdyscyplina nauk pedagogicznych

• SYTUACJA RODZIN WSPÓŁCZESNYCH – zarys problematyki z pedagogicznego punktu widzenia – aktualne kierunki przemian

• WYCHOWANIE W RODZINIE: rodzina a wychowanie, wychowanie a socjalizacja i autokreacja, funkcje rodziny a wychowanie w rodzinie. Rodzina jako środowisko wychowawcze.

• OPIEKA W RODZINIE; funkcje opiekuńcze w rodzinie, sens opieki w rodzinie, opieka wychowawcze w rodzinie

• CYKL ŻYCIA RODZINY A JEJ FUNKCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. Cykl życia rodziny, rodzina w procesach zmiany. Wychowanie i opieka wobec cyklu życia rodziny,

• PRZEMOC W RODZINIE JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ PEDAGOGIKI RODZINY: przemoc i jej przejawy, postawy społeczne, możliwości interwencji, rozmiary problemu

• WIĘZI SPOŁECZNE W RODZINIE: sposoby definiowania, rodzaje więzi społecznych w rodzinie, znaczenie i rola więzi społecznych

• RODZINA A START SPOŁECZNY I EDUKACYJNY: społeczno-pedagogiczna problematyka startu życiowego, osiągnięcia szkolne dzieci i młodzieży a uwarunkowania rodzinne, rodzina a orientacje życiowe dzieci i młodzieży

• RODZINA A SZKOŁA. Teoria i praktyka związków rodziny i szkoły. Powiazania opiekuńczo-wychowawcze. Demokratyzacja i humanizacja stosunków rodzina-szkoła, poziomy współpracy.

• DYSFUNKCJE W ŻYCIU RODZINY. Patologie i dewiacje w życiu rodziny. Dziecko w rodzinie dysfunkcjonalnej. Uwarunkowania społeczno-kulturalne.

• DIAGNOZA RODZINY – obszary, problemy, podejścia, rozwiązania.

• POMOC RODZINIE – kierunki i formy pomocy współczesnej rodzinie: kierunki i formy pomocy, interwencje psychospołeczne w systemie rodzinnym, ochrona praw dziecka – wybrane aspekty

• OSOBY STARSZE W RODZINIE – niesamodzielność w rodzinie, wsparcie i opieka

Bibliography: (in Polish)

• Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, pod red. J. Piekarskiego i in. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010. Część IV: Rodzina i więzi społeczne.

• Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005

• Krzesińska–Żach, B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń. Trans Humana, Białystok 2007.

• Kulesza, M. Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Difin, Warszawa 2017.

• Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004

• Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy, pod. Red. Naukową S. Kawuli. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007. Rozdział 24 – Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka.

• Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001

• Tyszka, Z. (1995), Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. W: T. Pilch, I. Lepalczyk, (red.). Pedagogika społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 137–154.

UZUPEŁNIAJĄCO

• Plopa, M. Psychologia rodziny. Teoria i badania. Impuls, Kraków 2008.

• Kulesza, M., Kulesza, M. (2015). Coaching rodzinny – zarys koncepcji. (w): Ozorowski, M., Najda, A. (red.) Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łomża, 175–198.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

EK_1 - ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących w kontekście wychowania i opieki nad dzieckiem

EK_2 - ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów w kontekście wychowania i opieki nad dzieckiem

UMIEJĘTNOŚCI:

EK_7- potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

EK_8 - posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społeczne

EK_10 – student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium, przygotowanie do kolejnych wykładów oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja - obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, kolokwium

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zaliczenie wymaga:

1. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przygotowania na zajęcia

2. Przygotowania prezentacji oraz wygłoszenia krótkiego referatu na wybrany temat jako impulsu do dyskusji grupowej (indywidualnie lub w małej grupie)

3. Pisemnego opracowania wybranego zagadnienia (praca zaliczeniowa)

Na ocenę składa się oceny cząstkowe (skala 2,0-5,0)

(1) Ocena aktywności podczas zajęć (kryteria: obecność, przygotowanie się, częstość i trafność wypowiedzi, aktywność)

(2) Ocena prezentacji/wystąpienia (kryteria: a) jakość prezentacji - forma, treść, staranność, czytelność, wykorzystanie źródeł; b) sposób referowania - samodzielność, kontakt z grupą, emisja głosu, zainteresowanie grupy, zaangażowanie referenta, długość wystąpienia, dyskusja)

(3) Ocena pracy zaliczeniowej (kryteria: samodzielność, dojrzałość i poprawność wnioskowania, strona formalna - układ, staranność, opracowanie graficzne, poprawność przygotowania pracy - wykorzystanie źródeł, poprawność językowa, struktura pracy, wnioski)

Łączna ocena = średnia ocen (1), (2) i (3), ocena z kolokwium ważona podwójnie. Warunkiem zaliczenia jest pozytywny wynik kolokwium (50%) oraz łączna średnia ocen cząstkowych min. 3,00

OCENY ŁĄCZNE na podstawie średniej ocen cząstkowych

3,00-3,25 = 3,0

3,26-3,65 = 3,5

3,66-4,10 = 4,0

4,11-4,50 = 4,5

> 4,50 = 5,0

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Agnieszka Regulska
Group instructors: Agnieszka Regulska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Treści programowe:

1. Pedagogika rodziny w kręgu nauk o rodzinie i nauk pedagogicznych.

2. Rozumienie pojęcia "rodzina". Modele współczesnej rodziny.

3. Znaczenie rodziny w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

4. Autonomia i prymat rodziny w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

5. Klasyfikacje funkcji rodziny.

6. Modele czynników ważnych wychowawczo w środowisku rodzinnym.

7. Modele funkcjonowania rodziny - Model Kołowy Olsona.

8. Style rodzicielskie - skale oceny rodziny.

9. Postawy rodzicielskie.

10. Umiejętności i kompetencje rodzicielskie.

11. Pojęcie i istota władzy rodzicielskiej.

12. Relacje rodzinne - więź rodzinna - atmosfera wychowawcza.

13. Osamotnione dzieciństwo w rodzinach dysfunkcyjnych.

14. Zagrożenia współczesnej rodziny.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Marek Kulesza
Group instructors: Marek Kulesza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Marek Kulesza
Group instructors: Marek Kulesza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS:

Udział w wykładach - 30 godzin - 1 ECTS

Lektura literatury przedmiotu - 25 godzin - 1 ECTS

Przygotowanie się do zaliczenia - 25 godzin - 1 ECTS

Sumaryczna liczba punktów: 3 ECTS

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym

czwartek godz. 11.30-13.00, sala 1543

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours, 60 places more information
Coordinators: Marek Kulesza
Group instructors: Marek Kulesza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)