Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Adoption and Foster Care System

General data

Course ID: WSR-NR-D-PR-AD3
Erasmus code / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Adoption and Foster Care System
Name in Polish: Adopcja i system pieczy zastępczej
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups: (in Polish) Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne II stopnia
(in Polish) Specjalność: mediacje i negocjacje
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

W ramach przedmiotu zostaną omówione podstawowe pojęcia dotyczące instytucji przysposobienia oraz systemu pieczy zastępczej.

Full description: (in Polish)

Zakres tematów:

1. Piecza zastępcza - wprowadzenie, pojęcie

2. Źródła prawa krajowego i międzynarodowego

3. Rodzinne formy pieczy zastępczej

4. Instytucjonalne formy pieczy zastępczej

5. Rodzina pomocowa

6. Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

7. Przysposobienie - przesłanki

8. Przysposobienie pełne

9. Przysposobienie niepełne

10. Przysposobienie całkowite

11. Adopcja zagraniczna

12. Rozwiązanie adopcji

13. Procedura adopcji krajowej

14. Procedura adopcji zagranicznej

15. Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Bibliography: (in Polish)

A. Regulska, Rodzina i piecza zastępcza nad dzieckiem w perspektywie zasady pomocniczości. Analiza dyskursu retoryki politycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018.

J.J. Błeszyński, Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Kraków 2003.

M. Joachimowska, Rodzicielstwo zastępcze : idea, problemy, analizy, kompetencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

A. Gutowska, Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

Ek-1 - zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie i rozumie jej źródła

Ek- 2 - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą wychowania, różnych środowiskach wychowawczych, specyfiki i procesów w nich zachodzących

Umiejętności:

Ek - 3 - potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych,

opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

Ek - 4 - posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej,

rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społecznej:

Ek - 5 - ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)

Ek - 6 - docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i ma pozytywne nastawienie do ustawicznego

nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu

pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

ECTS:

Liczba ECTS: 2

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium pisemnego: 15 godz.

lektura literatury przedmiotu: 15 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody:

Efekty wiedzy (EK 1-2):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium pisemne, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności (EK 3-4):

metody dydaktyczne – praca z tekstem, praca grupowa

weryfikacja - kolokwium pisemne, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych (EK 5-6):

metody dydaktyczne – dyskusja, analiza tekstów

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas ćwiczeń, bieżąca informacja zwrotna

Kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

1. obecność i aktywny udział w zajęciach - dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

2. zaliczenie pisemne treści programowych - kolokwium pisemne.

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Ocena 2 (ndst)

Wiedza:

(Ek-1- Ek-2) – nie zna rozszerzonej terminologii używanej w naukach o rodzinie w szczególności z zakresu instytucji przysposobienia i pieczy zastępczej i nie rozumie jej źródła, nie zna pogłębionych teorii dotyczących wychowania, nie ma rozszerzonej wiedzy na temat różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesach w nich zachodzących

Umiejętności:

(Ek - 3 – Ek – 4) – nie potrafi integrować wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, nie posiada pogłębionych umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie, zwłaszcza w kontekście instytucji przysposobienia oraz pieczy zastępczej.

Kompetencje społecznej:

(Ek - 5 – Ek – 6) – nie ma pogłębionej świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), nie docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i nie ma pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 3 (dst)

Wiedza:

(Ek-1- Ek-2) – nie zna w pełnym zakresie rozszerzonej terminologii używanej w naukach o rodzinie w szczególności z zakresu instytucji przysposobienia i pieczy zastępczej i nie w pełnym stopniu rozumie jej źródła, nie zna w pełnym zakresie rozszerzonych teorii dotyczących wychowania, nie posiada pełnej, rozszerzonej wiedzy na temat różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesach w nich zachodzących

Umiejętności:

(Ek - 3 – Ek – 4) – nie w pełnym zakresie potrafi integrować wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, nie w pełnym zakresie posiada pogłębionych umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie, zwłaszcza w kontekście instytucji przysposobienia oraz pieczy zastępczej.

Kompetencje społecznej:

(Ek - 5 – Ek – 6) – nie ma pełnej, pogłębionej świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, w niepełnym stopniu rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), nie w pełni docenia znaczenia nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej, nie posiada w pełni pozytywnego nastawienia do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 4 (db)

Wiedza:

(Ek-1- Ek-2) – zna rozszerzoną terminologię dotyczącą przysposobienia i pieczy zastępczej i rozumie jej źródła, zna rozszerzone teorie dotyczące wychowania, posiada rozszerzoną wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesach w nich zachodzących

Umiejętności:

(Ek - 3 – Ek – 4) - potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, posiada pogłębioną umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie, zwłaszcza w kontekście instytucji przysposobienia oraz pieczy zastępczej.

Kompetencje społecznej:

(Ek - 5 – Ek – 6) – ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny, posiada pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

Ocena 5 (bdb)

Wiedza:

(Ek-1- Ek-2) – zna w pełni rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie, w szczególności z zakresu instytucji przysposobienia i pieczy zastępczej i w pełni rozumie jej źródła, zna w stopniu bardzo dobrym rozszerzone teorie dotyczące wychowania, posiada precyzyjną, rozszerzoną wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesach w nich zachodzących

Umiejętności:

(Ek - 3 – Ek – 4) – bardzo dobrze potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań, posiada wykształcone w stopniu bardzo dobrym pogłębione umiejętności wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie, zwłaszcza w kontekście instytucji przysposobienia oraz pieczy zastępczej.

Kompetencje społecznej:

(Ek - 5 – Ek – 6) – ma pełną i pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, bardzo dobrze rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), docenia w pełni znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych, posiada w pełni pozytywne nastawienie do ustawicznego nabywania wiedzy z zakresu nauk o rodzinie i budowania warsztatu pracy specjalisty ds. małżeństwa i rodziny

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)