Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rodzina w różnych kulturach i religiach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-RKH2
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rodzina w różnych kulturach i religiach
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Fakultatywne na I roku - stacjonarne I stopnia
Przedmioty monograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W03; NRL_W04; NRL_W05; NRL_U03; NRL_U14; NRL_K01

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką małżeństwa i rodziny w kulturach i religiach niechrześcijańskich, takich jak: hinduizm, buddyzm, judaizm, islam, kulturach azjatyckich i afrykańskich.

Cele szczegółowe obejmują

- poznanie istoty małżeństwa i rodziny w wybranych religiach i związanych z daną kulturą zasad funkcjonowania małżeństwa, podejmowanych ról społecznych, zachowywanych obyczajów i ceremonii;

- odkryciu i poznaniu obrzędowości zawierania i rozwiązywania małżeństwa;

- poznanie różnic cech wspólnych ujmowania i standaryzowania ról małżeńskich i rodzinnych w różnych warunkach kulturowych;

- odkrycie różnic oraz uchwycenie uniwersalności w sposobie rozumienia małżeństwa i rodziny w równych kulturach i religiach.

Pełny opis:

Podczas wykładów studenci poznają sposób pojmowania małżeństwa i rodziny w poszczególnych religiach świata, poznają ramy aksjologiczne określające funkcjonowanie rodziny i małżeństwa.

Osoby uczęszczające na zajęcia zostają zapoznani z nauczaniem Kościołów chrześcijańskich, judaizmu, islamu, hinduizmu oraz buddyzmu. Poznają także ewolucje zwyczajów małżeńskich i rodzinnych w kulturach Azji i Afryki. Studenci uzyskają informacje o rozumieniu rodzinności w poszczególnych kulturach; roli małżeństwa małżeństwo, instytucji rodziny, możliwościach rozwodu, relacjach pomiędzy kobietami i mężczyznami, żoną i mężem, dziećmi i rodzicami, sposobach kojarzenia i zawierania małżeństw.

W wybranych kulturach poznają także status osób bezżennych, rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach czy owdowiałych.

Literatura:

Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie, wyd. WAM 2007, s. 38-80.

K. Fijałkowski, Małżeństwo i rodzina w kulturach afrykańskich, „Przegląd Powszechny” 113(1996) nr 7-8, s. 135-138.

D.J. Curran, C.M. Renzetti, Kobiety, mężczyźni społeczeństwo, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 460-506.

J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, wyd. Dialog, Warszawa 2007, ss. 47-254.

M. Komorowska-Pudło, Rodzina i prokreacja w religiach monoteistycznych.

Założenia doktrynalne a rzeczywistość empiryczna, "Studia Oecumenica" 2016, nr 16, s. 421–439.

J. Eisenberg, Judaizm, wyd. Cyklady, 1999.

P. Evdokimov, Prawosławie, wyd. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2003, s. 51-126; 311-317.

Y. Feng, Krótka historia filozofii chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN 2001, s. 43-55.

S. Jakobschy, Małżeństwo i rodzina w buddyzmie therawada, w: Buddyzm, red. J. Drabina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, s. 113-124.

M. Kudelska, Hinduizm, wyd. WAM 2006.

Z. Kijas (red.), Rodzina w wielkich religiach świata, Kraków 1999.

Sangharakszita, Wprowadzenie do buddyzmu, Wydawnictwo A, s. 17-249.

B.L. Sherwin, We współpracy z Bogiem: wiara, duchowość i etyka społeczna Żydów, wyd. WAM 2005, s. 87-145.

A.I. Wójcik,, Konfucjanizm, w:B. Szymańska, Filozofia Wschodu, wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego 2001, s. 347-364.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)