Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eklezjologia familiologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-TDK3
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eklezjologia familiologiczna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty monograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W03; NRL_W04; NRL_U03; NRL_K03Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych treści teologicznych w zakresie traktatu o Kościele w kontekście życia rodzinnego. Student powinien nabyć umiejętność: posługiwania się podstawowymi pojęciami w zakresie zaprezentowanych treści; podania podstaw biblijnych i kościelnych oraz zastosowania ich w codziennym życiu na płaszczyźnie religijnej

Pełny opis:

1. Przygotowanie i ustanowienie Kościoła: Plan Boży i Przymierze; Misterium Paschalne Chrystusa; Zesłanie Ducha Św.

2. Nazwy i Obrazy Kościoła: Ecclesia, Lud Boży, Ciało Ch., Królestwo Boże, Communio, Oblubienica, winnica, itd.

3. Przymioty Kościoła: Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski.

4. Sakramentalna rzeczywistość Kościoła: pojęcia, sakrament zbawienia, sakrament jedności, przejawy sakramentalności.

5. Lud kapłański: ST, kapłaństwo JCH, kapłaństwo w Kościele.

6. Hierarchiczna społeczność: ogólnie władza w Kościele, Papież, biskupi, kapłani, zakony, świeccy.

7. Duch Święty i Maryja w Kościele.

Literatura:

E. Ozorowski, Kościół, Wrocław 1983;

R. E. Rogowski, ABC teologii dogmatycznej, Wrocław 1993;

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994;

Y. Congar, Kościół jako sakrament zbawienia, Warszawa 1980.

M.Ozorowski, Rodzina Kościołem domowym w nauczaniu Jana Pawła II, Episteme 7(2000): Ekologia rodziny ludzkiej, Olecko 2000, s. 159-174.

M.Ozorowski, Ruchy kościelne wezwaniem do współodpowiedzialności za Kościół, w: Dziś i jutro ruchów kościelnych, red. W. Nowacki, J. Czaplicki, Pelplin, Bernardinum, 2005 s. 99-106.

M.Ozorowski, Służba Kapłańska w Kościele, „Studia Teologiczne” 27(2009) s. 9-19.

M.Ozorowski, Miejsce ludzi rozwiedzionych w Kościele, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011 s. 145-154.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student zna elementarna terminologię używaną w teologii dogmatycznej w zakresie eklezjologii i ze szczególnym odniesieniem do małżeństwa i rodziny.

EK 2 - student zna zna podstawy teoretyczne eklezjologii i ich odniesienie do życia małżeńskiego i rodzinnego.

EK 3 - ma podstawowa wiedzę na temat działania Kościoła szczególnie w stosunku do małżeństwa i rodziny.

Umiejętności:

EK 5 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna z zakresu eklezjologii w celu analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych.

EK 6 - student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje

profesjonalne umiejętności w zakresie eklezjologii, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT).

EK 7 - student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące eklezjologii, z wykorzystaniem różnych ujęć i współczesnych koncepcji teologicznych w zakresie eklezjologii familiologicznej.

Kompetencje:

EK 8 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego), w zakresie związanym z członkostwem w Kościele.

EK 9 - student ma świadomość odpowiedzialności za pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej i kościelnej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie prac pisemnych: 15 godz.

zaznajomienie z literaturą: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium (eseju): 30 godz.

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy (EK 1-3):

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny; wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny; indywidualna lektura tekstów

weryfikacja: kolokwium końcowe

Efekty umiejętności (EK 4-8):

metoda dydaktyczna – wykład problemowy; prezentacja; wykład konwersatoryjny

weryfikacja – kolokwium końcowe

Efekty kompetencji (EK 9-11):

metoda dydaktyczna – indywidualna lektura tekstów; wykład konwersatoryjny

weryfikacja – kolokwium końcowe

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu eklezjologii familiologicznej

Wykład problemowy – poświęcony omówieniu szczegółowego problemu z zakresu eklezjologii.

Wykład konwersatoryjny – jest stosowany jako uzupełnienie metody wykładu informacyjnego w celu zaktywizowania uczestników i uzyskania większego zainteresowania omawianymi zagadnieniami

Prezentacja – jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego, problemowego i konwersatoryjnego

Indywidualna lektura tekstów – indywidualna lektura podanej literatury.

Kolokwium końcowe - praca pisemna - esej na wybrany temat, objętość ok. 6 stron standardowego maszynopisu, posiadającego wszystkie elementy tekstu naukowego. Prace są przesyłane w formie elektronicznej w systemie e-lerningu.

Wiedza (EK 1-3)

brak oceny pozytywnej: student nie zna podstawowej terminologii z zakresu eklezjologii; nie posiada znajomości podstawowych zagadnień eklezjologii; nie ma wiedzy na temat najważniejszych trendów w zakresie rozwoju nauki o Kościele.

ocena pozytywna: student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię eklezjologii; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu eklezjologii; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat najważniejszych trendów w zakresie rozwoju nauki o Kościele.

ocena niewyróżniająca: student zna w pełni podstawową terminologię eklezjologii; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień eklezjologicznych; posiada częściową wiedzę na temat najważniejszych trendów w zakresie rozwoju nauki o Kościele.

ocena wyróżniająca: student zna w pełni podstawową terminologię eklezjologiczną; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z eklezjologii; posiada kompletną wiedzę na temat najważniejszych trendów w zakresie rozwoju nauki o Kościele.

Umiejętności (EK 4-8)

brak oceny pozytywnej: student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować tekstu z zakresu eklezjologii; nie potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególnych zagadnień eklezjologicznych; nie znajduje i nie wykorzystuje rzetelnych źródeł informacji z zakresu eklezjologii.

ocena pozytywna: student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu eklezjologii; jedynie częściowo potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne zaganianie eklezjologiczne; z błędami znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu eklezjologii;

brak oceny wyróżniającej: student potrafi właściwie analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu eklezjologii; potrafi zadowalająco rekonstruować i uzasadniać poszczególne zagadnienia eklezjologiczne; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu eklezjologii familiologicznej.

ocena wyróżniająca: student potrafi całkowicie poprawnie analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu eklezjologii; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne zagadnienia eklezjologiczne; bezbłędnie znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu eklezjologii.

Kompetencje (EK 9-11)

brak oceny pozytywnej: student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu eklezjologii; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych

ocena pozytywna: student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu eklezjologii; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

brak oceny wyróżniającej: student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu eklezjologii; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

ocena wyróżniająca: student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu eklezjologii; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda ponad dopuszczalna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

2. ocena z kolokwium pisemnego;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)