Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Zagrożenia współczesnej rodziny

General data

Course ID: WSR-NR-S-ZWSR
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Zagrożenia współczesnej rodziny
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 1.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest ukazanie wiedzy o zagrożeniach na jakie w dzisiejszym świecie narażona jest współczesna rodzina. Studenci w trakcie zajęć uzyskają informacje o typowych współczesnych zagrożeniach rodziny oraz sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

NRL_W04 - student ma podstawową wiedzę na temat rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-psychologicznych oraz wynikających z tego zagrożeń dla współczesnej rodziny.

NRL_W12 - student zna podstawowe teorie dotyczące prawidłowego funkcjonowania i wychowania w rodzinie, a także ma podstawową wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach zachodzących w nich w kontekście współczesnych zagrożeń.

NRL_U01 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkiego zachowania w kontekście współczesnych zagrożeń.

NRL_U02 - student potrafi, przy pomocy wykładowcy, wskazać działania profilaktyczne i pomocowe w sytuacji poszczególnych zagrożeń współczesnej rodziny.

NRL_U07 - student potrafi, przy pomocy wykładowcy, wybrać i zastosować różne sposoby przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym współczesnej rodzinie.

NRL_U10 - student posiada umiejętności rozpoznania problemów związanych z zagrożeniami współczesnej rodziny.

NRL_K03 - student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny i odnosi zdobytą wiedzę do przeciwdziałania zagrożeniom współczesnej rodziny.

NRL_K06 - student docenia rolę współpracy różnych instytucji mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnej rodziny.

NRL_K09 - student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, pracownika poradni rodzinnych, kuratora społecznego, pracownika w instytucjach opiekuńczych czy nauczyciela wychowania do życia w rodzinie.

ECTS:

Liczba punktów ECTS: 3

Udział w zajęciach: 30 godz.

Napisanie pracy semestralnej: 20 godz.

Przygotowanie do rozmowy zaliczeniowej: 20 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 20 godz.

Suma godzin: 90 godz. = 3 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Leszek Buller
Group instructors: Leszek Buller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest ukazanie wiedzy o zagrożeniach na jakie w dzisiejszym świecie narażona jest współczesna rodzina. Studenci w trakcie zajęć uzyskają informacje o typowych współczesnych zagrożeniach rodziny oraz sposobach przeciwdziałania tym zjawiskom.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)