Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-Z-MIJs Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach społecznych z elementami statystyki
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty dla I roku - niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych. Zapoznanie studentów z procedurami przygotowania, prowadzenia i analizowania wyników badań, uwrażliwienie na określone problemy na poziomie ogólnym, wynikające z natury nauk społecznych oraz na poziomie szczegółowym konstruowania hipotez, zmiennych i pytań badawczych. Treści zajęć uzupełnione będą o elementy statystyki komputerowej. Uczestnicy poznają także zasady sporządzania raportu i prezentacji danych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Nachmias, C. Nachmias , D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

Literatura uzupełniająca

Bedyńska, S. Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Nowak S. (2006). Metodologia nauk społecznych. Warszawa: PWN.

Oppenheim A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.

Tarka, P. (2017). Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych. Wiadomości Statystyczne, LXII, 2 (670), s. 16-27. ISSN 0043-518X

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student potrafi scharakteryzować znaczenia podstawowych terminów dotyczących metodologii badań naukowych, posiada wiedzę na temat podstawowych rodzajów badań i etapów postępowania badawczego.

Umiejętności

Student posiada umiejętności zapisu bibliograficznego pozycji źródłowych, potrafi analizować przykłady badań; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań; potrafi analizować i prezentować własne poglądów i pomysłów oraz popierać ich argumentacją z określonych perspektyw teoretycznych.

• Udział w zajęciach = 20 h

• Pracy z lekturami pomiędzy zajęciami = 35 h

• Udział w konsultacjach = 10 h

• Przygotowanie do zaliczenia zajęć = 35 h

• Przygotowanie pracy zaliczeniowej = 25 h

• Przygotowanie do kolokwium końcowego = 15 h

Efekty kształcenia – wiedza:

EK_1 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu metodologii badań społecznych i etapy planowania badania w naukach społecznych

EK_2 Student potrafi scharakteryzować proces konceptualizacji i operacjonalizacji pojęć w badaniach społecznych

EK_3 Student analizuje podstawowe zasady konstrukcji kwestionariusza i fundamentalne błędy jego konstrukcji

EK_4 Student zna probabilistyczne i nieporobabilistyczne sposoby doboru próby oraz problemy i błędy doboru próby

Efekty kształcenia – umiejętności:

EK_5 Student potrafi zaplanować badanie, przeprowadzić proces konceptualizacji i operacjonalizacji wybranego pojęcia

EK_6 Student buduje zróżnicowany kwestionariusz badawczy

EK_7 Student wskazuje podstawowe błędy w analizowanych badaniach

EK_8 Student projektuje dobór próby adekwatny do planowanego badania

Efekty kształcenia – kompetencje:

EK_9 Student jest wrażliwy na problem wieloprzyczynowości w badaniach społecznych

EK_10 Student prezentuje podejście krytyczne w stosunku do badań społecznych i ich wiarygodności

EK_11 Student stosuje podejście interdyscyplinarne do analizy wybranych problemów społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: ocena pracy semestralnej, przygotowanie do kolejnych ćwiczeń oraz aktywny udział w ćwiczeniach

Efekty umiejętności

metoda dydaktyczna – wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, metody problemowe, praca z tekstem

weryfikacja - ocena pracy semestralnej oraz przygotowanie do kolejnych ćwiczeń

Efekty kompetencji

metoda dydaktyczna – indywidualna lektura literatury przedmiotu, przygotowanie i ocena pracy semestralnej, wykład konwersatoryjny, metody problemowe

weryfikacja – ocena pracy semestralnej, aktywny udział w ćwiczeniach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań społecznych, w tym technikami ilościowymi i jakościowymi, zasadami interpretowania wyników badań empirycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alw3s4RrwoCSZW63SnBDqaYqrfPFAmHKVem2-QID6SQc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a2447133-e139-46f3-9d62-4609e3a92c5c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.