Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Aksjologiczne podstawy wychowania

General data

Course ID: WSR-NRN-1-APW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Aksjologiczne podstawy wychowania
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest ukazanie bogactwa życia moralnego chrześcijanina w jego wymiarze osobistym i społecznym w kontekście kwestii wychowania. W oparciu o teksty Magisterium Kościoła katolickiego zostaną przeanalizowane podstawowe pojęcia moralne, a także będzie podjęta próba ukazania źródeł współczesnej wiedzy o moralności. Studenci podczas zajęć będą nabywali umiejętność definiowania i rozpoznawania dobra i zła moralnego w wymiarze osobistym i społecznym. W ten sposób będą uczyli się oceny moralnej własnego postępowania, jak również będą ćwiczyć zdolność krytycznego patrzenia na czyny innych osób.

Full description: (in Polish)

1. Podstawowe pojęcia nauki o moralności. Zwyczaje a moralność, moralność i etyka.

2. Przedmiot materialny refleksji moralnej. Różnice i związki między socjologią i psychologią moralności a etyką i teologią moralną. Wpływ środków masowego przekazu na moralność osoby.

3. Źródła chrześcijańskiej refleksji moralnej: rozum, doświadczenie i Objawienie. Podstawowe problemy metodologiczne we współczesnej refleksji o dobru i złu moralnym. Społeczne uwarunkowania dobra moralnego.

4. Osoba jako podmiot działania moralnego. Cechy osoby. Podstawowe lęki człowieka i ich wpływ na działania moralne. Sprawności moralne w kształceniu charakteru człowieka.

5. Prawo moralne a prawo stanowione. Treść prawa natury a prawa człowieka. Cechy prawa natury.

6. Istota, podział i funkcje sumienia. Formacja sumienia.

7. Zło i grzech. Przyczyny zaniku poczucia grzechu.

8. Grzech indywidualny i społeczne struktury zła.

9. Grzechy główne i grzech przeciwko Duchowi Świętemu.

10. Zobowiązania moralne w życiu religijnym. Braki i wykroczenia w dziedzinie kultu Bożego (liturgia, modlitwa, kult).

11. Sens moralny zdrowia i kultury fizycznej. Moralne wyzwania doświadczeń życiowych chrześcijanina (radość i smutek). Moralne problemy uzależnień (alkohol, narkotyki, nikotynizm).

13. Moralny i egzystencjalny sens ludzkiego cierpienia. Wyzwanie egzystencjalne i moralne w śmierci chrześcijanina.

Bibliography: (in Polish)

BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. ŹRÓDŁA

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań 20145.

BENEDYKT XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej (25 grudnia 2005 r.), wyd. pol. Kraków 2006.

BENEDYKT XVI, Encyklika Spe salvi o nadziei chrześcijańskiej (30 listopada 2007 r.), wyd. pol. Kraków 2007.

FRANCISZEK, Encyklika Lumen fidei o wierze (29 czerwca 2013 r.), wyd. pol. Kraków 2013.

FRANCISZEK, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia o miłości w rodzinie (19 marca 2016 r.), wyd. pol. Kraków 2016.

JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio (22 listopada 1981 r.), wyd. pol. Częstochowa 1982.

JAN PAWEŁ II, List apostolski Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (11 lutego 1984 r.), w: W trosce o życie. Wybrane Dokumenty Stolicy Apostolskiej, Krzysztof Szczygieł (red.), Tarnów 1998, 137-169.

JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et poenitentia o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (2 grudnia 1984 r.), wyd. pol. Kraków 1984.

JAN PAWEŁ II, List apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety z okazji Roku Maryjnego (15 sierpnia 1988 r.), w: L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 8 (1988) 3-12.

JAN PAWEŁ II Encyklika Veritatis splendor o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (6 sierpnia 1993 r.), wyd. pol. Rzym 1993.

JAN PAWEŁ II, Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25 marca 1995 r.), w: W trosce o życie. Wybrane Dokumenty Stolicy Apostolskiej, Krzysztof Szczygieł (red.), Tarnów 1998, 41-134.

JAN PAWEŁ II, List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli (31 maja 1998), wyd. pol. Città del Vaticano 1998.

JAN PAWEŁ II, Dekalog. Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II.

IV pielgrzymka do Ojczyzny, Pelplin 1991.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 20022.

KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja Quaestio de abortu o przerywaniu ciąży (18 listopada 1974 r.), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Janusz Królikowski – Zygmunt Zimowski (red.), Tarnów 2010, 89-102.

KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instrukcja „Dignitas personae” dotycząca niektórych problemów bioetycznych (8 września 2008 r.), Kraków 2008.

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA TEOLOGICZNA, W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne, Kraków 2010.

PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Vademecum dla spowiedników. O niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego (12 lutego 1997 r.), wyd., pol. Łomianki 1997.

PAPIESKA RADA DS. RODZINY, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie (8 grudnia 1995 r.), w: W trosce o życie człowieka. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, K. Szczygieł (red.), Tarnów 1998, 491-548.

PAWEŁ VI, Encyklika Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (25 lipca 1968 r.), w: W trosce o życie. Wybrane Dokumenty Stolicy Apostolskiej, Krzysztof Szczygieł (red.), Tarnów 1998, 23-40.

SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań 2002, ss. 526-606.

2. OPRACOWANIA

CHIODI Maurizio, Teologia morale fondamentale (= Nuovo corso di teologia morale, 1), Brescia 2014.

ĆMIEL Henryk, Teologia moralna szczegółowa, Częstochowa 2005.

MROCZKOWSKI Ireneusz, „Rehabilitacja cnót teologicznych”, w: Studia Płockie 14 (1986), s. 9-22.

OLEJNIK Stanisław, „Przesłanie moralne IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”, w: Ateneum Kapłańskie 117 (1991), z. 2-3, s. 234-251.

OLEJNIK Stanisław, Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna, t. 1-3, Warszawa 1988.

POLAK Wojciech, Życie w Chrystusie. Teologalny wymiar życia moralnego, Gniezno 1997.

RATZINGER Joseph, Patrzeć na Chrystusa, Kraków 2005.

ŚLIPKO Tadeusz SJ, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002.

WICHROWICZ Cyprian Jan, Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, Kraków 2002.

3. FILMY (w porządku chronologicznym)

Dekalog I, reż. Krzysztof Kieślowski (1989).

Życie jest piękne (La vita è bella), reż. Roberto Benigni (1997).

Jak Bóg da (Se Dio vuole), reż. Edoardo Maria Falcone (2015).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

WYMAGANIA WSTĘPNE

Zakłada się, że studenci poznali już podstawowe pojęcia moralne, mają ogólną zdolność krytycznego myślenia i podstawową orientację w wartościowaniu moralnym

METODY OCENY

Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Można mieć maksymalnie 3 nieobecności w semestrze.

Zaliczenie końcowe na ocenę na podstawie treści wykładu i lektur.

Do zaliczenia końcowego dopuszczeni są jedynie studenci, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

1. uczęszczali na zajęcia, potwierdzając swą obecność podpisem na liście obecności;

2. ich nazwiska znajdują się na liście egzaminacyjnej, sporządzonej przez Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie;

3. złożyli kolokwium z lektury.

PUNKTY ECTS:

1 pkt - udział w zajęciach wykładowych

1 pkt - kolokwium z lektury - 2 testy w ciągu roku

1 pkt - przygotowanie do zaliczenia z oceną

Razem: 3 pkt ECTS

Zaliczenie końcowe: średnia ocen z dwóch testów online w ciągu roku.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 18 hours more information
Coordinators: Wojciech Kućko
Group instructors: Wojciech Kućko
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 18 hours more information
Coordinators: Marek Kulesza
Group instructors: Marek Kulesza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)