Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aksjologia wychowania wg Jana Pawła II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-AWJP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aksjologia wychowania wg Jana Pawła II
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wiedza: EK_1; EK_2; EK_3

Umiejętności: EK_4; EK_5; EK_6; EK_7

Kompetencje: EK_8; EK_9; EK_10; EK_11; EK_12; EK_1

Skrócony opis:

W wychowaniu do wartości nie jest możliwe życie bez wzorców i punktów odniesienia. W wychowaniu uznawana hierarchia wartości nie jest wrodzona, dlatego, aby wychowanek ją zaakceptował, musi ją najpierw poznać. Praktycznie można ją nazywać w sposób werbalny (rozmowy w domu, lekcje wychowawcze w szkole); mówiąc, że człowiek nie może mieć wszystkiego, dlatego powinien rezygnować z wartości niższych na rzecz wartości wyższych i najwyższych. Również należy ukazywać hierarchię wartości pozawerbalnie, rezygnując samemu z wyborów wartości niższych na rzecz wartości wyższych. W wychowaniu do wartości ważną rzeczą jest umiejętność obrony swoich wartości. W dobie pluralizmu i demokracji jest to trudniejsze ze względu na wielość propozycji etycznych. Dawniej w rodzinach system wartości odwoływał się wprost do tradycji i był przez długi czas nie zmienny.

Pełny opis:

1.Definicje aksjologii - przegląd filozoficzny.

2.Definicja wychowania – konieczność tworzenia programów wychowawczych

3.Poszukiwanie podstaw godności i wolności człowieka.

4.Personalistyczne ujęcie osoby w nauce Jana Pawła II i wynikające stąd konsekwencje wychowawcze.

5.Wychowanie w kontekście spojrzenia na człowieka, jako istoty społecznej i sprawcy działań.

6.Kwalifikacja wartości według Jana Pawła II.

7.Pięć podstawowych wartości w nauczaniu Jana Pawła II: prawda, wolność, sprawiedliwość, miłość, piękno.

8.Wartości materialne.

9.Etyka wartości. Doświadczenie. Naśladowanie. Wzór.

10.Cele wychowania według Jana Pawła II (ogólne, szczegółowe, wychowawcze).

11.Normy moralne i zasady postępowania w aksjologii Jana Pawła II.

12.Konieczność wychowywania w kontekście osiągnięć i efektów.

13.Relacje wychowawcze: ja-społeczność, ja-ty, ja-ja.

14.Odpowiedzialność za wychowanie i wpływ środowiska wychowującego: rodzice, szkoła, grupy młodzieżowe, koła zainteresowań, środowiska parafialne, środowiska sportowe, środowiska subkulturowe.

15.Edukacja aksjologiczna ogniwem jednoczącym Europę.

Literatura:

- lektury obowiązkowe:

1. Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2009.

2. Struzik Z. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w nauczaniu papieskim, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

3. Struzik Z. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

4. Siemianowski A. ks., Szkice z etyki wartości. Academica, Gniezno 2006.

5. Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 2000.

6. Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.

7. Chałas K., Wprowadzenie uczniów w świat wartości, w: „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 9 (1995), s. 19-21.

- lektury uzupełniające

1. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołujący się do „Początku”. Chrystus odwołujący się do zmartwychwstania. Chrystus odwołujący się do „Serca”. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 2001.

2. Kłys J., Rodzina dziedzictwem ludzkości. Zarys etologii, Szczecin 1995.

Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. Kazimierz Lubowicki OMI, T. I, II., Kraków 1999.

3. Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, abp. Warszawa-Łomianki 1999.

4. Struzik Z.,Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II "Evangelium vitae (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20 -lecie encykliki, wyd. IPJPII, Warszawa 2016.

5. Struzik Z., Wartość i godność rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. IPJPII, Warszawa 2017.

6. Struzik Z., Macierzyństwo wyrazem miłości ojczyzny, wyd. IPJPII, Warszawa 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: EK_1 definiuje i opisuje zakres materii przedmiotu, EK_2 zna podstawowe źródła na temat wartości, EK_3 potrafi tłumaczyć podstawowe zjawiska dotyczące podstawowych wartości interpretowanych przez Magisterium Kościoła.

UMIEJĘTNOŚCI: EK_4 potrafi analizować rzeczywiste sytuacje, które można traktować jako wartości, EK_5 rozumie różnice pomiędzy wartościami, a sprawnościami i cnotami teologicznymi, EK_6 potrafi poszerzać znajomość literatury przedmiotu, EK_7 ocenia zachowania społeczności ludzkiej wobec wartości.

KOMPETENCJE: EK_8 potrafi bronić podstawowych informacji o wartościach, EK_9 potrafi dyskutować na temat wartości rodziny, na temat wartości występujących w społecznościach narodowych i międzynarodowych, EK_10 okazuje odpowiedzialność za procesy społeczne, i religijne w swoim środowisku, EK_11 chętnie pomaga w działaniach wychowawczych i organizacyjnych w celu utrwalania wartości, EK_12 chętnie przebywa i poświęca czas na bycie w środowiskach społecznych, EK_13 jest zapoznany z najnowszą literaturą odnosząca się do wychowania, którego podstawą są wartości.

ECTS:

Udział w wykładach, ćwiczeniach - 30 godzin - 1 ECTS

Przygotowanie się do zajęć, zapoznanie z lekturami - 25 godzin - 1 ECTS

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca:

Efekt kształcenia nr 1: nie zna podstawowych pojęć z pedagogiki, filozofii, historii

Efekt kształcenia nr 2: potrafi odnaleźć odpowiednią litterature przedmiotu

Efekt kształcenia nr 3: potrafi porównywać poszczególne, zjawiska społeczne i historyczne, potrafi wyrózniać i interpretować hierarchię wartości

Efekt kształecenia nr 4: zna podstawowe dokumenty, potrafi je analizować, zna literaturę podstawową

Efekt kształcenia nr 5: potrafi prezentować, dyskutować na temat materii przedmiotu, zna literaturę podstawową i uzupełniającą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Struzik
Prowadzący grup: Zdzisław Struzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kućko
Prowadzący grup: Wojciech Kućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)