Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań ilościowych - projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-MBI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań ilościowych - projekt badawczy
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty dla I roku - niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W11,

NRL_W14,

NRL_U03,

NRL_U04,

NRL_U12,

NRL_U14,

NRL_K04,

Wymagania wstępne:

Znajomość procesów społecznych na poziomie pozwalającym na prowadzenie badań socjo-pedagogicznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych. Zakłada się, że student będzie znał zasady oraz posiadał umiejętności konstruowania projektu badawczego w zakresie nauk socjopedagogicznych o rodzinie, tworzenia kwestionariusza ankiety, klucza kodowego, zasad doboru próby badawczej oraz prowadzenia badań sondażowych. Będzie potrafił również zaprezentować uzyskane w ramach badań pilotażowanych dane empiryczne oraz omówić je w sposób krytyczny.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych. Zakłada się, że student będzie znał zasady konstruowania projektu badawczego w zakresie nauk socjopedagogicznych o rodzinie, posiadał umiejętności jego skonstruowania i przeprowadzenia na poziomie pilotażu z zastosowaniem metod ilościowych oraz za pomocą narzędzia kwestionariusza ankiety.

Student/ka wykaże się również kompetencjami społecznymi w postaci diagnozowania problemów małżeństwa i rodziny, poszukiwania sposobów ich zapobiegania i minimalizacji skutków oraz obecności w kulturze polskiej małżeństwa i rodziny, alternatywnych form życia rodzinnego, kobiecości, męskości i rodzicielstwa. Polem badań może być także wiedza na temat teologii małżeństwa i rodziny, jej interioryzacji w społeczeństwie polskim, nauczania Kościoła na temat moralności życia rodzinnego i seksualnego, powiązań pomiędzy religijnością z stylami życia rodzinnego, więzi międzypokoleniowej, więzi wewnątrz rodzinnej, socjalizacji i wychowania, modelami rodzicielstwa. Badania mogą być usytułowane również w polu zmian życia rodzinnego i małżeńskiego, różnych form życia rodzinnego i intymności, wielokulturowości, starzenia się społeczeństwa i przemian pozycji seniorów, instytucji wsparcia rodzin, polityki społecznej w Polsce i UE, pracy asystenta rodziny, coacha rodzinnego, terapeuty, pracownika ośrodka adopcyjnego.

Student/ka ma wiedzę na temat konstruowania narzędzia badawczego: kwestionariusza ankiety, posiada umiejętność konstruowania takiego narzędzia wraz ze zdolnością operacjonalizacji zjawisk społecznych. Potrafi poszukiwać i korzystać ze stworzonych w ramach innych projektów badawczych narzędzi badawczych, zna techniki pomiaru, zasady i błędy stawianych pytań, metody doboru próby, zasady reprezentatywności próby, zasady konstruowania badań internetowych i telefonicznych, kodowania ankiet, w tym kodowania pytań otwartych oraz elementarne zasady statystyki komputerowej (w ramach programów SPSS i Statistica). Potrafi również zaprezentować stworzony przez siebie projekt badawczy, ankietę, uzyskane w ramach badań pilotażowanych dane empiryczne oraz omówić je w sposób krytyczny.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

G. Lissowski, Metody ilościowe, w: Encyklopedia socjologii. T. 2, red. H. Domański i inn., Warszawa 1999, s. 217-227.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmis, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2004.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

R. Dyoniziak, Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Toruń 2004.

J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakosciowe, ilosciowe i mieszkane, Kraków 2009.

Literatura uzupełniajaca:

A. Sułek, Metodologia socjologiczna, w: Encyklopedia socjologii. T. 2, red. H. Domański i inn., Warszawa 1999, s. 209-217.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

G. Babiński, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków 1980.

D. Tułowiecki, Projekt badawczy: Prestiż zawodu pracownika socjalnego [materiały w pdf].

D. Tułowiecki, Kwestionariusz ankiery: Prestiz zawodu pracownika socjalengo [materiały w pdf].

D. Tułowiecki, Klucz kodowy do kwestiunariusza: Prestiz zawodu pracownika socjalnego [materiały w pdf].

R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

A. Krajewska, Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia, Białystok 2001.

S. MacDonald, N. Headlam, Research Methods Handbook. Introductory guide to research methods for social research, Manchester 2011.

Z.M. Zimny, Metodologia badań społecznych, Częstochowa 2000.

H. Schuman, Metoda i znaczenie w badaniach sobdarzowych, Warszawa 2013.

M. Nawojczyk, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków 2002.

O.D. Apuke, Quantitative Research Methods: A Synopsis Approach, "Arabian Journal of Business and Management Review (Kuwait Chapter)" 2017, vol. 6 (10), p. 40-47.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

W_11 - Student ma elementarną wiedzę o polityce społecznej, o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego związanych ze służbą małżeństwu i rodzinie, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania;

W_14 - ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemów badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych

P_W01 - Student na bazie posiadanej wiedzy o zjawiskach społecznych zwiazanych z rodziną ma wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań ilościowych (wie jak formułować cele badań, określać przedmiot badań, problemy badawcze, hipotezy, , konstruować narzedzie - kwestionariusz ankiety, przeprowadzać badania ilościowe, konstruowac klucz kodowy i kodować ankietę, analizowac uzyskane dane, krytycznie analizować przeprowadzony proces badawczy.

P_W02 - Student ma wiedzę o narzędziu badawczym jakim jest kwestionariusz ankiety/kwestionariusz wywiadu.

P_W03 - Student ma wiedzę o reprezentatywności próby, jej losowym i celowym doborze.

Umiejętności:

U_03 – Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT);

U_04 - posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT);

U_12 - posiada umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie, identyfikowania placówek pomocy społecznej, rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie;

U_14 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności z zakresu nauk o rodzinie;

P_U01 - Student na bazie posiadanej wiedzy o zjawiskach społecznych zwiazanych z rodziną potrafi projektować i prowadzić badania ilościowe (formułować cele badań, określać przedmiot badań, problemy badawcze, hipotezy, , konstruować narzedzie - kwestionariusz ankiety, przeprowadzać badania ilościowe, konstruowac klucz kodowy i kodować ankietę, analizowac uzyskane dane, krytycznie analizować przeprowadzony proces badawczy.

P_U02 - Student mając wiedzę o narzędziu badawczym jakim jest kwestionariusz ankiety/kwestionariusz wywiadu, potrafi wykorzystać to narzędzie w prowadzeniu własnych badań nad rodziną, w diagnozowaniu problemów rodzinnych; potrafi wskazać błędy kwestionariuszowe oraz wady doboru próby.

P_U03 - Student mając ogólną wiedzę na temat prcesu badawczego, potrafi zlecać badania nad rodziną i nadzorować ich przebieg w przyszłej pracy.

Kompetencje społeczne:

K_04 - ma świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

P_K01 - Student ma świadomość wagi badań ilościowych dla diagnozy problemów życia rodzinnego, zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym - zawodowym (jako elementu pracy w zawodach wspierajacych rodzinę, rodzicielstwo, wychowanie).

Opis punktów ECTS:

- udział w ćwiczeniach: 18 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

- konsultacje: 4 godz.

- przygotowanie projektu badawczego: 10 godz.

- przygotowanie kwestionariusza ankiety: 10 godz.

- przygotowanie klucza kodowego: 10 godz.

- przeprowadzenie badań pilotażowych: 10 godz.

- opracowanie materiału empirycznego: 5 godz.

- korekta projektu badawczego/ ankiety/ klucza kodowego: 10 godz.

- lektura z zakresu zasad konstruowania projektu badawczego i konstruowania kwestionariusza: 12 1/2 godz.

- test/testy (wejściówki) z lektur (wskazanych na początku semestru): 1/2 godz.

w sumie: 120 godz = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

Ocena 2 (ndst) – Student/ka nie ma elementarnej wiedzy na temat rodziny i jej miejsca w życiu społecznym, struktur społecznych, instytucji życia rodzinnego, w tym Kościoła katolickiego oraz prawnych i administracyjnych podstawach ich funkcjonowania. Student/ka nie posiada elementarnej wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemu badawczego, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

Ocena 3 (dst) – Student/ka w części opanował elementarna wiedzę za temat życia rodzinnego, miejsca rodziny w życiu społecznym, jej funkcji, sposobów definiowania, problemów społecznych dotykających rodzinę, miejsca pośród struktur społecznych, wspólnotowych i instytucjonalnych wymiarów rodziny; ma elementarną wiedze o poglądach Kościoła katolickiego na rodzinę, o jej sytuacji prawnej i administracyjnych podstawach jej funkcjonowania. Student/ka posiada elementarnej wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemu badawczego, metodach, technikach i narzędziach badawczych; na niskim ale zadowalającym poziomie nazywa poszczególne elementy procesu badawczego mając problemy z ich szczegółowym opisem; zna na poziomie elementarnym zasady budowy ankiety, konstruowania pytań, na minimalnym poziomie poprawności nazywa typy pytań, elementy ich budowy; wymienia elementarne błędy w konstrukcji kwestionariusza, w układzie i porządku pytań, w kolejności alternatyw; zna na poziomie elementarnym podstawowe elementy zawarte w instrukcji i liście wprowadzającym, zna elementarne zasady etyczne badań ilościowych, zna ogólnie metody celowe i losowe doboru próby, zasady jej reprezentatywności; zna znaczenie na poziomie elementarnym znaczenie terminów związanych z procesem tworzenia projektu badawczego, konstruowania ankiety i kwestionariusza wywiadu, błędów pomiaru, zasad analizy statystycznej.

Ocena 4 (db) – Student/ka w znacznej części opanował wiedzę za temat życia rodzinnego, miejsca rodziny w życiu społecznym, jej funkcji, sposobów definiowania, problemów społecznych dotykających rodzinę, miejsca pośród struktur społecznych, wspólnotowych i instytucjonalnych wymiarów rodziny; ma elementarną wiedze o poglądach Kościoła katolickiego na rodzinę, o jej sytuacji prawnej i administracyjnych podstawach jej funkcjonowania. Student/ka posiada odpowiednio dobrą wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemu badawczego, metodach, technikach i narzędziach badawczych; ogólnie poprawnie nazywa poszczególne elementy procesu badawczego nie mając większych problemów z ich szczegółowym opisem; zna dobrze zasady budowy ankiety, konstruowania pytań; ogólnie poprawnie nazywa typy pytań, elementy ich budowy; poprawnie wskazuje podstawowe błędy w konstrukcji kwestionariusza, w układzie i porządku pytań, w kolejności alternatyw; zna dobrze podstawowe elementy zawarte w instrukcji i liście wprowadzającym, zna zasady etyczne badań ilościowych, zna dobrze metody celowe i losowe doboru próby, zasady jej reprezentatywności; trafnie wskazuje znaczenie terminów związanych z procesem tworzenia projektu badawczego, konstruowania ankiety i kwestionariusza wywiadu, błędów pomiaru, zasad analizy statystycznej.

Ocena 5 (bdb) – Student/ka bardzo dobrze opanował wiedzę za temat życia rodzinnego, miejsca rodziny w życiu społecznym, jej funkcji, sposobów definiowania, problemów społecznych dotykających rodzinę, miejsca pośród struktur społecznych, wspólnotowych i instytucjonalnych wymiarów rodziny; ma dobrą wiedze o poglądach Kościoła katolickiego na rodzinę, o jej sytuacji prawnej i administracyjnych podstawach jej funkcjonowania. Student/ka posiada odpowiednio bardzo dobrą wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań w naukach o rodzinie, a w szczególności formułowaniu problemu badawczego, metodach, technikach i narzędziach badawczych; poprawnie nazywa poszczególne elementy procesu badawczego nie mając żadnych problemów z ich szczegółowym opisem; zna bardzo dobrze zasady budowy ankiety, konstruowania pytań; trafnie nazywa typy pytań, elementy ich budowy; poprawnie wskazuje podstawowe błędy w konstrukcji kwestionariusza, w układzie i porządku pytań, w kolejności alternatyw; zna bardzo dobrze podstawowe elementy zawarte w instrukcji i liście wprowadzającym, zna dobrze zasady etyczne badań ilościowych, bezbłędnie nazywa i odróżnia metody celowe i losowe doboru próby, trafnie definiuje reprezentatywność próby; trafnie wskazuje znaczenie terminów związanych z procesem tworzenia projektu badawczego, konstruowania ankiety i kwestionariusza wywiadu, błędów pomiaru, zasad analizy statystycznej.

UMIEJĘTNOŚCI:

Ocena 2 (ndst) – Student/ka nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii. Nie potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oddziałujących na rodzinę, a w rezultacie nie potrafi skonstruować projektu badawczego. Student/ka nie posiada elementarnych umiejętności badawczych pozwalających na tworzenie własnych projektów badawczych, prowadzenie ich, nie potrafi skonstruować narzędzia badawczego, opracować zebranego materiału empirycznego, sformułować wniosków i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT).

Ocena 3 (dst) – Student/ka potrafi na poziomie elementarnym samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z ograniczonych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i wybranych nowoczesnych technologii. Potrafi dokonywać prostych obserwacji i uproszczonych interpretacji zjawisk społecznych oddziałujących na rodzinę, a w rezultacie potrafi skonstruować nieskomplikowany projektu badawczego. Student/ka posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na tworzenie własnego projektu badawczego, prowadzenie go, potrafi skonstruować bardzo proste, lekko wadliwe narzędzie badawcze, opracować zebrany materiał empiryczny, sformułować wnioski i w bardzo prostej formie zaprezentować wyniki (z ograniczonym wykorzystaniem ICT).

Ocena 4 (db) – Student/ka potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i właściwie rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii. Potrafi dokonywać obserwacji i w miarę trafnych interpretacji zjawisk społecznych oddziałujących na rodzinę, a w rezultacie potrafi skonstruować poprawny projekt badawczy. Student/ka posiada dobre umiejętności badawcze pozwalające na tworzenie własnego projektu badawczego, prowadzenie go, potrafi skonstruować stosunkowo poprawne narzędzie badawcze, dobrze opracować zebrany materiał empiryczny, sformułować wnioski i w poprawnej formie zaprezentować wyniki (z dość dobrym wykorzystaniem ICT).

Ocena 5 (bdb) – Student/ka potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i właściwie rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii. Potrafi dokonywać trafnych obserwacji i poprawnych interpretacji zjawisk społecznych oddziałujących na rodzinę, a w rezultacie potrafi skonstruować bardzo dobry projekt badawczy. Student/ka posiada bardzo dobre umiejętności badawcze pozwalające na tworzenie własnego projektu badawczego, prowadzenie go; potrafi skonstruować poprawne narzędzie badawcze, bardzo dobrze opracować zebrany materiał empiryczny, sformułować właściwe wnioski i w bardzo interesującej formie zaprezentować wyniki (z właściwym wykorzystaniem ICT).

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA:

1. Obecność na ćwiczeniach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności musza być usprawiedliwione (L-4).

2. Braki w obecności na ćwiczeniach powodują konieczność zaliczenia zajęć na konsultacjach.

3 Aktywny udział w zajęciach.

4. Wykładowca może zastosować kolokwia wejściowe z materiału poleconego do przygotowania w ramach studium indywidulanego. Brak zaliczenia takiego kolokwium oznacza konieczność zaliczenia danego materiału/danych ćwiczeń na konsultacjach w postaci ustnej wypowiedzi.

5. W sytuacji zajęć niesynchronicznych, warunkiem podejscia do zaliczenia jest realizacja zadań z tych zajeć.

NA KOŃCOWĄ OCENĘ PRZEDMIOTU SKŁADAJĄ SIĘ:

1. Obecność na ćwiczeniach – dopuszczalne jedynie 1 nieobecność z przypadków losowych (czyli 90 min), pozostałe nieobecności musza być usprawiedliwione (L-4).

2. Braki w obecności na ćwiczeniach powodują konieczność zaliczenia zajęć na konsultacjach.

3 Aktywny udział w zajęciach.

4. Wykładowca może zastosować kolokwia wejściowe z materiału poleconego do przygotowania w ramach studium indywidulanego. Brak zaliczenia takiego kolokwium oznacza konieczność zaliczenia danego materiału/danych ćwiczeń na konsultacjach w postaci ustnej wypowiedzi.

5. W sytuacji zajęć niesynchronicznych, warunkiem podejscia do zaliczenia jest realizacja zadań z tych zajeć.

NA KOŃCOWĄ OCENĘ PRZEDMIOTU SKŁĄDAJĄ SIĘ:

A. Ocena projektu badawczego - 25%

B. Ocena kwestionariusza ankiety - 20%

C. Ocena klucza kodowego - 15%

D. Ocena z wstępnych testu/testów z wiedzy nt projektu badawczego i zasad budowy kwestionariusza - 20%

E. Ocena krytyczna projektu i ankiety dokonana przez studenta w ramach ustengo kolokwium zaliczeniowego na końcu semestru - 20%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis punktów ECTS:

- udział w ćwiczeniach: 18 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 32 godz.

- konsultacje: 2 godz.

- przygotowanie projektu badawczego: 10 godz.

- przygotowanie kwestionariusza ankiety: 10 godz.

- przygotowanie klucza kodowego: 10 godz.

- przeprowadzenie badań pilotażowych: 10 godz.

- opracowanie materiału empirycznego: 5 godz.

- korekta projektu badawczego/ ankiety/ klucza kodowego: 10 godz.

- lektura z zakresu zasad konstruowania projektu badawczego i konstruowania kwestionariusza: 12 1/2 godz.

- test/testy (wejściówki) z lektur (wskazanych na początku semestru): 1/2 godz.

w sumie: 120 godz = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych. Zakłada się, że student będzie znał zasady oraz posiadał umiejętności konstruowania projektu badawczego w zakresie nauk socjopedagogicznych o rodzinie, tworzenia kwestionariusza ankiety, klucza kodowego, zasad doboru próby badawczej oraz prowadzenia badań ankietowych. Będzie potrafił również zaprezentować uzyskane w ramach badań pilotażowanych dane empiryczne oraz omówić je w sposób krytyczny.

Literatura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmis, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2004.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

D. Tułowiecki, Projekt badawczy: Prestiż zawodu pracownika socjalnego [materiały w pdf].

D. Tułowiecki, Kwestionariusz ankiery: Prestiz zawodu pracownika socjalengo [materiały w pdf].

D. Tułowiecki, Klucz kodowy do kwestiunariusza: Prestiz zawodu pracownika socjalnego [materiały w pdf].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Tułowiecki
Prowadzący grup: Dariusz Tułowiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis punktów ECTS:

- udział w ćwiczeniach: 18 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 32 godz.

- konsultacje: 2 godz.

- przygotowanie projektu badawczego: 10 godz.

- przygotowanie kwestionariusza ankiety: 10 godz.

- przygotowanie klucza kodowego: 10 godz.

- przeprowadzenie badań pilotażowych: 10 godz.

- opracowanie materiału empirycznego: 5 godz.

- korekta projektu badawczego/ ankiety/ klucza kodowego: 10 godz.

- lektura z zakresu zasad konstruowania projektu badawczego i konstruowania kwestionariusza: 12 1/2 godz.

- test/testy (wejściówki) z lektur (wskazanych na początku semestru): 1/2 godz.

w sumie: 120 godz = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta/tkę podstaw wiedzy z zakresu metodologii nauk społecznych. Zakłada się, że student będzie znał zasady oraz posiadał umiejętności konstruowania projektu badawczego w zakresie nauk socjopedagogicznych o rodzinie, tworzenia kwestionariusza ankiety, klucza kodowego, zasad doboru próby badawczej oraz prowadzenia badań ankietowych. Będzie potrafił również zaprezentować uzyskane w ramach badań pilotażowanych dane empiryczne oraz omówić je w sposób krytyczny.

Literatura:

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmis, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2004.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

D. Tułowiecki, Projekt badawczy: Prestiż zawodu pracownika socjalnego [materiały w pdf].

D. Tułowiecki, Kwestionariusz ankiery: Prestiz zawodu pracownika socjalengo [materiały w pdf].

D. Tułowiecki, Klucz kodowy do kwestiunariusza: Prestiz zawodu pracownika socjalnego [materiały w pdf].

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)