Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Facylitacja - grupowe rozwiązywanie problemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-FGRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Facylitacja - grupowe rozwiązywanie problemów
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty dla I roku - niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W01, NRM_W02, NRM_04, NRM_W10, NRM_W12, NRM_W20, NRM_U02, NRM_U07, NRM_U11, NRM_K01, NRM_K06, NRM_K09

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wiedzą dotyczącą tego, Jak przygotować spotkanie, jak można zarządzać procesem grupowym. Zwrócenie uwagi studentów na to, żeby proponowany proces pracy z grupą odpowiadał potrzebom uczestników, realizował cel grupy, uwzględniał preferencje osobowościowe uczestników do pracy w grupie, i jaka jest tu rola Facylitatora. Zajęcia omawiają także proces facylitacji, jako proces grupowy wg T. Manna - Model Grupowy Iceberg.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć:

• Efektywna komunikacja

• Procesy grupowe, specyfika pracy z grupą, zarządzania zadaniami

• Facylitacja - Model Grupowy Iceberg.

• Zadanie i Proces - główne narzędzia facylitacji.

• Modele, narzędzia i techniki pracy grupowej.

• Najważniejsze role w Procesie: Lider Zadania, Facylitator, Trójkąt facylitacji.

• Różne typy osobowości w czasie Procesu grupowego - jak pogodzić.

• Dopasowanie modelu do potrzeb danej grupy.

• Zastosowanie procesu - ćwiczenia.

• Prezentacja wybranego modelu pracy grupowej na forum.

Prezentacja wybranego modelu pracy grupowej na forum - praca zaliczeniowa.

Tematyka zajęć poświęcona jest facylitacyjnej metodzie pracy z grupą, która w sposób konsensusowy rozwiązuje problemy lub podejmuje decyzje. Zajęcia mają przygotować studentów do pełnienia roli facylitatora - czyli osoby, która prowadzi i koordynuje proces grupowy, nie ingerując przy tym w merytoryczne rozwiązania. Studenci zapoznają się z dynamiką procesu grupowego podejmowania decyzji - zwłaszcza czynnikami, które zmniejszają i zwiększają skuteczność grupy. Uczą się pełnienia roli facylitatora poznając zakres jego działań. Zapoznają się także z etapami pracy grupowej oraz technikami, których używać może facylitator w usprawnianiu procesu grupowego rozwiązywania problemów. Studenci mają okazję praktycznie ćwiczyć i obserwować proces facylitacji w grach symulacyjnych.

Literatura:

Mann, T. (2015). Facylitacja - wiedza, umiejętności, sztuka czy magia. Warszawa: publishing House

R. Brown, Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa”, Gdańsk 2006

R. J. Fisher, r. 8 „Konflikt międzygrupowy”, w: red. M. Deutsch, P. T. Coleman, „Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka”, Kraków 2005, s. 166 – 180

Rywalizacja i współpraca, M. Deutsch,, r. „Rywalizacja i współpraca”, w: red. M. Deutsch, P. T. Coleman, „Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka”, Kraków 2005, s. 21 – 35

Komunikacja w konflikcie. R. M. Krauss, E. Morsella, „Konflikt a komunikacja”, w: red. M. Deutsch, P. T. Coleman, „Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka”, Kraków 2005, s. 131 – 143

Stewart, J. (2014). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty uczenia się

NRM_W01 zna rozszerzoną terminologię używaną w naukach o rodzinie oraz jej zastosowania

NRM_W02 posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o rodzinie w systemie nauk oraz o ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach w szczególności z pedagogiką

NRM_W04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat małżeństwa i rodziny w kontekście innych nauk społecznych i humanistycznych a w szczególności na uwarunkowania pedagogiczne i psychologiczne

NRM_W10 posiada uszczegółowioną wiedzę o rodzajach więzi rodzinnych i społecznych oraz o rządzących nimi prawidłowościach, posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą psychologicznych procesów i mechanizmów komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, mediacji i coachingu w małżeństwie i rodzinie, ich prawidłowości i zakłóceń

NRM_W12 ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

NRM_W20 ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych oraz podstaw psychoterapii, mediacji, coachingu

Efekty uczenia się

NRM_U02 potrafi samodzielnie rozpoznać i dokonać oceny sytuacji rodziny oraz zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe

NRM_U07 potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności na rzecz małżeństwa i rodziny

NRM_U11 posiada pogłębioną umiejętność identyfikowania sytuacji konfliktowych i ich źródeł oraz proponowania rozwiązań konfliktów w procesie mediacji

Efekty uczenia się

NRM_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)

NRM_K06 potrafi korzystać ze współpracy międzyinstytucjonalnej w celu profesjonalizacji działań związanych ze służbą rodzinie; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

NRM_K09 jest przygotowany do pełnienia roli specjalisty do pracy z rodziną, pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, mediatora, coacha rodzinnego, nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, kuratora społecznego

Wiedza: Student potrafi nazywać ważne dla zagadnienia pojęcia, wyjaśnić ich znaczenie dla procesu grupowego, wytłumaczyć je uczestnikom procesu grupowego.

Umiejętności: Student dobiera narzędzia, do przeprowadzenia procesu grupowego, projektuje spotkanie grupowe, przewiduje możliwe trudności i przygotowuje możliwe rozwiązania.

Kompetencje: Student przeprowadza proces grupowy zgodnie z założeniami operując elastycznie narzędziami dla potrzeb danej grupy.

ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach: 18 godzin

Przygotowanie do zajęć: 12 godzin

Literatura przedmiotu: 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 20 godzin

Konsultacje: 10 godzin

SUMA godzin: 90 (90:30=3)

LICZBA ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia wymagane jest:

- obecność (1 nb, pozostałe 0,5 oceny obniżonej od końcowej)

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach (może podwyższyć ocenę maksymalnie o 1 ocenę)

- Przesyłanie zadań, które zostaną zadane w trakcie zajęć (30%)

- Prezentacja (30 %)

- Kolokwium – ( 40 %)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kwiatkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Kwiatkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBOZeS9fQtdNi7eiEi-9XUy6MYEj4G5GlGPAAvaq50Sk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e81a2d1c-5411-4ba2-bd50-0ac8e2df4bca&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wiedzą dotyczącą tego, Jak przygotować spotkanie, jak można zarządzać procesem grupowym. Zwrócenie uwagi studentów na to, żeby proponowany proces pracy z grupą odpowiadał potrzebom uczestników, realizował cel grupy, uwzględniał preferencje osobowościowe uczestników do pracy w grupie, i jaka jest tu rola Facylitatora. Zajęcia omawiają także proces facylitacji, jako proces grupowy wg T. Manna - Model Grupowy Iceberg.

Pełny opis:

Tematyka zajęć poświęcona jest facylitacyjnej metodzie pracy z grupą, która w sposób konsensusowy rozwiązuje problemy lub podejmuje decyzje. Zajęcia mają przygotować studentów do pełnienia roli facylitatora - czyli osoby, która prowadzi i koordynuje proces grupowy, nie ingerując przy tym w merytoryczne rozwiązania. Studenci zapoznają się z dynamiką procesu grupowego podejmowania decyzji - zwłaszcza czynnikami, które zmniejszają i zwiększają skuteczność grupy. Uczą się pełnienia roli facylitatora poznając zakres jego działań. Zapoznają się także z etapami pracy grupowej oraz technikami, których używać może facylitator w usprawnianiu procesu grupowego rozwiązywania problemów. Studenci mają okazję praktycznie ćwiczyć i obserwować proces facylitacji w grach symulacyjnych.

Literatura:

Mann, T. (2015). Facylitacja - wiedza, umiejętności, sztuka czy magia. Warszawa: publishing House

R. Brown, Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa”, Gdańsk 2006

R. J. Fisher, r. 8 „Konflikt międzygrupowy”, w: red. M. Deutsch, P. T. Coleman, „Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka”, Kraków 2005, s. 166 – 180

Rywalizacja i współpraca, M. Deutsch,, r. „Rywalizacja i współpraca”, w: red. M. Deutsch, P. T. Coleman, „Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka”, Kraków 2005, s. 21 – 35

Komunikacja w konflikcie. R. M. Krauss, E. Morsella, „Konflikt a komunikacja”, w: red. M. Deutsch, P. T. Coleman, „Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka”, Kraków 2005, s. 131 – 143

Stewart, J. (2014). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.